29 grudnia 2016 Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16, przyjętego Uchwałą Nr 241/4864/16 z 29 listopada 2016 r. 

Zgodnie z przywołaną uchwałą w Regulaminie konkursu wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 5 pkt 1, 2 oraz pkt 8 otrzymują brzmienie:

1. Nabór wniosków rozpoczyna się 30 stycznia 2017 r. od godz. 8:00 (dzień otwarcia naboru).
2. Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2017 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).
8. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 29 września 2017r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2)    § 11 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
 
10. Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w ,,Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)’’. Dokumentami stanowiącymi uszczegółowienie RIS3 są „Plany działań na lata 2014-2020”, które są dostępne na stronie internetowej programu: www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/Dokumenty strategiczne. 


Uzasadnienie do Uchwały:

Niniejszą uchwałę podjęto w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planów działań” dla inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego…, m.in. poprzez uaktualnienie Planów… oraz poszerzenie ich zawartości o Opisy obszarów/zakresów inteligentnych specjalizacji.  Plany działań… – stanowiące uszczegółowienie RIS – mają charakter porządkujący i objaśniający, nie stanowią modyfikacji zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2014–2020 na rzecz Inteligentnej Specjalizacji, przywołanych Regulaminem konkursu. Wskazane dokumenty stanowią istotne ułatwienie dla potencjalnych wnioskodawców.