29 grudnia 2016 Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16, przyjętego Uchwałą Nr 241/4866/16 z 29 listopada 2016 r.

Zgodnie z przywołaną uchwałą w Regulaminie konkursu wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 5 pkt 1, 2 oraz pkt 7 otrzymują brzmienie:

1. Nabór wniosków rozpoczyna się 30.01.2017 r. od godz. 8:00 (dzień otwarcia naboru).
2. Wnioski składane są w terminie do 21.02.2017 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).
7. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 29.09.2017 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2)    w § 15 po punkcie 7 wprowadza się pkt 8 w następującym brzmieniu: 

8. Dodatkowe punkty uzyskają projekty wpisujące się w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji określonych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”. Dokumentami stanowiącymi uszczegółowienie RIS3 są „Plany działań na lata 2014-2020”, które są dostępne na stronie internetowej programu: www.rpo.podkarpacki.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem 
i dokumentami/ Dokumenty strategiczne.


Uzasadnienie do Uchwały:

Niniejszą uchwałę podjęto w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planów działań” dla inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego…, m.in. poprzez uaktualnienie Planów… oraz poszerzenie ich zawartości o Opisy obszarów/zakresów inteligentnych specjalizacji.  Plany działań… – stanowiące uszczegółowienie RIS – mają charakter porządkujący i objaśniający, nie stanowią modyfikacji zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2014–2020 na rzecz Inteligentnej Specjalizacji, przywołanych Regulaminem konkursu. Wskazane dokumenty stanowią istotne ułatwienie dla potencjalnych wnioskodawców.