Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-001/17

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektu (zł)

Wnioskowana kwota dofinasowania (zł)

Kwota alokacji

dla działania 1.5 (zł)

1

 

17 292 313,11 PLN

 

 

9 763 935,14 PLN

 

50 000 000,00 PLN*

 

 

 

 

 

 * Alokacja EFRR nie może przekroczyć środków przeznaczonych na realizację projektów w formule ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przewidzianych dla I osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 w Uchwale ZWP nr 168/3469/16 z dnia 22.04.2016 r.