Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia naborów wniosków w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami  oraz w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, typ projektu: głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej, dla których zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok nabór wniosków o dofinasowanie projektów planowany był odpowiednio we wrześniu oraz w październiku 2017 r.

Brak możliwości ogłoszenia ww. naborów wniosków w ramach działania 3.2 oraz 4.2  wynika z:

  • konieczności dokonania zmian dotyczących systemu wdrażania RPO WP 2014-2020, w związku z wejściem w życie 2 września br. zmian ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  • oczekiwanych zmian Umowy Partnerstwa, w tym w zakresie gospodarki odpadami;
  • bardzo dużej ilości wniosków pozostających w trakcie oceny;
  • konieczności zintensyfikowania działań w zakresie osi priorytetowych V i VI, dla których Komisja Europejska wskazała na potrzebę przyspieszenia wdrażania.

Zakłada się, że nabór w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – dla podmiotów z zakresu ochrony zdrowia, będzie ogłoszony w listopadzie br. z terminem rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie w grudniu 2017 r.

Ogłoszenie naboru w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami uzależnione jest od zaakceptowania przez Komisję Europejską zmian w Umowie Partnerstwa oraz dokonania odpowiednich zmian w RPO WP 2014-2020.