Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia planowanych na wrzesień 2017 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działań 7.7, 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9 – konkursy dedykowane dla Miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) oraz konkursy dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Przyczyną nieprzeprowadzenia konkursów dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach:

  • Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, typ projektu: usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze, wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym
  • Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, typ projektu: Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, wspieranie pieczy zastępczej

W zaplanowanym terminie jest konieczność zapewnienia komplementarności środków EFRR i EFS (konieczność realizacji inwestycji ze środków EFRR poprzedzić musi realizację projektów z EFS, które wykorzystywać mają utworzoną infrastrukturę) w ramach RPO WP oraz brak zatwierdzonych przez gminy Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji.

Przyczyną przesunięcia terminu ogłoszenia konkursów dedykowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

  • Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
  • Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
  • Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

jest  brak przyjętych Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji przynajmniej przez Rady Gminy przez jednostki wchodzące w skład ZIT ROF (na dzień 11.08.2017 roku, spośród 13 gmin z ZIT ROF 5 nie posiada zatwierdzonych dokumentów przez organ stanowiący gminy) oraz konieczność zapewnienia komplementarności środków EFRR i EFS (konieczność realizacji inwestycji ze środków EFRR poprzedzić musi realizację projektów z EFS, które wykorzystywać mają utworzoną infrastrukturę). 

Przeprowadzenie ww. konkursów nastąpi w roku 2018 r.