Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia planowanego na wrzesień 2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, dla następujących typów projektów:

  • Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością,
  • Wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek (w tym matek samotnych) i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym dzieckiem (np. rozszerzenie zakresu działania szkół rodzenia i skupienie się również na kwestiach związanych z opieką nad małym dzieckiem, kampanie informacyjne połączone z warsztatami, grupy wsparcia, grupy samopomocowe).

Powodem nieprzeprowadzenia konkursów w planowym terminie jest opóźnienie w przygotowaniu i zatwierdzeniu Regionalnych Programów Zdrowotnych.

Planowany termin przeprowadzenia konkursu w ramach typu projektu Wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym dzieckiem to I kwartał 2018 r.

Z uwagi na zapisy Regionalnego Programu Zdrowotnego opracowanego dla typu projektu Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością nie można określić terminu przeprowadzenia naboru wniosków.