Zmiana RPO WP 2014-2020 – 1 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz.1376), informujemy, że 1 sierpnia 2017 r. uchwałą Nr 327/6981/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 3 marca 2015 r.) obejmują wyłącznie przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b (Tabela 7 przedstawiająca zastosowane w Osi Priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka kategorie interwencji w Wymiarze 1 Zakres interwencji).

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia ogłoszenia Komunikatu ZWP w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, tj. od dnia 2 sierpnia 2017 r.

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020na lata 2014-2020 (pdf, 4.75 MB)

Załączniki:

 

Wersja archiwalna

W związku decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)910 przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program był stosowany od dnia 23 lutego 2015 r., to jest od dnia otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Poniżej do pobrania dokument RPO WP na lata 2014-2020 wraz załącznikami