Instytucja Zarządzająca programem przekazała wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym.

Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, że Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu.

Dla realizacji Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego wyznaczono następujące Instytucje Pośredniczące:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Instytucja pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Na podstawie porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 18 czerwca 2015 r., Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzyła Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizację osi priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020: VII – Regionalny rynek pracy, VIII – Integracja społeczna, IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Do zadań IP należy m.in.: wybór projektów do dofinansowania; podpisywanie umów o dofinansowanie projektu oraz monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikacja osiąganych celów w zakresie EFS; zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikacja poprawności ponoszonych przez nich wydatków oraz działalność informacyjno – promocyjna.

Osie finansowane z EFS w ramach RPO WP 2014-2020:

Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy - promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników.

Na poziomie regionalnym zakłada się:

 • realizację wsparcia w zakresie usług skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia,
 • realizację wsparcia w zakresie usług ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości głównie poprzez udzielanie pożyczek i dotacji,
 • działania skierowane do osób doświadczających nierówności na rynku pracy poprzez wsparcie opieki nad osobami zależnymi oraz dostosowanie trybu pracy do aktualnej sytuacji życiowej,
 • wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP i ich pracowników,
 • wsparcie usług świadczonych indywidualnym osobom ukierunkowanym na wydłużenie wieku aktywności zawodowej.

Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna - promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Na poziomie regionalnym zakłada się:

 • realizację działań skierowanych do indywidualnych osób mających na celu ich aktywizację społeczno-zawodową,
 • realizację działań skierowanych do indywidualnych osób lub podmiotów/jednostek mających na celu zwiększenie dostępności i jakości usług,
 • wsparcie usług na rzecz podmiotów ekonomi społecznej.

Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie - inwestowanie w kształcenie, szkolenia oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Na poziomie regionalnym zakłada się:

 • wsparcie skierowane do ośrodków wychowania przedszkolnego i szkół prowadzących kształcenie ogólne w 4 obszarach:
 1. kształcenia kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności),
 2. korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (kontynuacja wdrażania rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w ramach komponentów e-szkoła i e-nauczyciel),
 3. tworzenia warunków dla nowoczesnego nauczania (wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w tym wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych),
 4. indywidualizacja podejścia do ucznia (zapewnienie narzędzi diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i prowadzenie indywidualnej pracy z uczniem).
 • wsparcie skierowane do indywidualnych osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności, w tym zdobycie, zmianę lub podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • wsparcie skierowane do szkół zawodowych,

 

Dane kontaktowe:

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. płk. L. Lisa-Kuli 20

35-025 Rzeszów

 

Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie:

tel.: (17) 850 92 00

tel.: (17) 850 92 35

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje zadania w godzinach swojej pracy, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie (PDF, 345.39 KB)

 

Instytucja Pośrednicząca ZIT

Instytucja Zarządzająca powierza zadania z zakresu realizacji Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Instytucji Pośredniczącej ZIT. Jej funkcję pełni Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Stowarzyszenie to jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizuje zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem ZIT w oparciu o porozumienie z Instytucją Zarządzającą.

Porozumienie zawarto 29 stycznia 2016 r. w Rzeszowie.

Do zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT należy m.in.:

 • opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • zapewnienie zasobów kadrowych i technicznych w celu utworzenia biura ZIT
 • przekazywanie informacji na temat planowanych konkursów w trybie konkursowym oraz naborów w trybie pozakonkursowym oraz informacji o wynikach w/w konkursów i naborów podmiotom tworzącym Związek ZIT
 • udział w pracach Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
 • zgłaszanie do Instytucji Zarządzającej RPO WP propozycji ewentualnych zmian RPO WP 2014-2020;
 • bieżąca współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WP i Instytucją Pośredniczącą WUP w zakresie powierzonych zadań;
 • Instytucja Pośrednicząca ZIT nadzoruje prawidłowe wykorzystanie środków w ramach priorytetów inwestycyjnych RPO WP 2014-2020 w zakresie wynikającym z powierzonych zadań.

Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie IP ZIT realizacji zadań dotyczących instrumentu ZIT w ramach RPO WP 2014 – 2020 w zakresie następujących Osi Priorytetowych:

 • Oś priorytetowa III – Czysta energia
 • Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
 • Oś priorytetowa V – Infrastruktura komunikacyjna
 • Oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna
 • Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy
 • Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) tworzą gminy i miasta:

 • Gmina Boguchwała
 • Gmina Chmielnik
 • Gmina Czarna
 • Gmina Czudec
 • Gmina Głogów Małopolski
 • Gmina Krasne
 • Gmina Lubenia
 • Gmina Łańcut
 • Miasto Łańcut
 • Gmina Miasto Rzeszów
 • Gmina Świlcza
 • Gmina Trzebownisko
 • Gmina Tyczyn

Kto kieruje Rzeszowskim Obszarem Funkcjonalnym?

W ramach Stowarzyszenia ROF powołano następujące organy:

 • Zebranie Delegatów
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Pracami Stowarzyszenia ROF kieruje siedmioosobowy Zarząd.

W ramach Stowarzyszenia powołano również Biuro Stowarzyszenia, na którego czele stoi Dyrektor Biura wybrany przez Zarząd Stowarzyszenia ROF.

Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego to istotny dokument z punktu widzenia możliwości realizacji wspólnych projektów gmin ROF w latach 2014-2020 z udziałem środków unijnych.

Na podstawie zapisów Strategii ZIT gminy będą realizowały tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT), które pozwolą na wyjście poza sztywne granice administracyjne, poprzez wspólne rozwiązywanie i ograniczanie problemów oraz wykorzystywanie potencjałów gmin skupionych w ROF.

Strategia ZIT ROF jest dokumentem, który określi listę projektów strategicznych z punktu widzenia tego obszaru, a które będą związane m.in. z infrastrukturą komunikacyjną, rozwojem transportu publicznego, poprawą stanu środowiska, jak również rozwojem przedsiębiorczości na terenie ROF.

Dane kontaktowe:

Wiesław Dronka- Prezes Zarządu Stowarzyszenia ROF
Justyna Placha-Adamska - Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Rynek 5

35-064 Rzeszów

tel. 17 858 14 90

kom. 884 727 264

fax. 17 859 33 68

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.rof.org.pl