Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Programu.

Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawiera następujące informacje:

 • Tytuł projektu,
 • Skrócony opis,
 • Numer umowy/decyzji,
 • Nazwa beneficjenta,
 • Fundusz,
 • Program,
 • Priorytet,
 • Działanie,
 • Poddziałanie,
 • Wartość projektu,
 • Wydatki kwalifikowalne,
 • Wartość unijnego dofinansowania,
 • Poziom unijnego dofinansowania w procentach,
 • Forma finansowania,
 • Miejsce realizacji projektu,
 • Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt,
 • Data rozpoczęcia realizacji projektu,
 • Data zakończenia realizacji projektu,
 • Projekt konkursowy czy pozakonkursowy,
 • Dziedzina działalności gospodarczej, której dotyczy projekt,
 • Obszar wsparcia projektu,
 • Cel projektu,
 • Cel uzupełniający dla projektów EFS,
 • Projekt realizowany w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania.

Dane dotyczą stanu na 1 października 2017 r. i pochodzą z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 1 października 2017 r. (XLSX, 950.75 KB)

 

Wersje archiwalne:

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 31 lipca 2017 r. (XLSX, 836.54 KB)

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 2 lipca 2017 r. (XLSX, 789.71 KB)

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 11 maja 2017 r. (XLSX, 703.48 KB)

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 28 lutego 2017 r. (XLSX, 539.78 KB)

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 30 listopada 2016 r. (XLSX, 382.83 KB)

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 1 listopada 2016 r. (XLSX, 305.21 KB)

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 31 lipca 2016 r. (XLSX, 135.81 KB)

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 1 lipca 2016 r. (XLSX, 94 KB)

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 stan na dzień 1 czerwca 2016 r. (xls 83.86 KB)

Lista projektów stan na dzień 1 maja 2016 r.  (xls 75.37 KB)

Lista projektów stan na dzień 31 stycznia 2016 r. (xlsx 73 KB)

Lista projektów stan na dzień 3 stycznia 2016 r. (xlsx 80,6 KB)

 

 

Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

 

Czy zgodnie z wytycznymi w zakresie wyboru Wykonawcy, tj. Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z 7 marca 2017 r. Beneficjent jest zobowiązany załączać wzór umowy z Wykonawcą/Dostawcą do zapytania ofertowego?

W odpowiedzi na pytanie, dotyczące konieczności załączenia wzoru umowy do treści zapytania ofertowego, informuję że nie ma takiego obowiązku. Przywołane w zapytaniu Wytyczne w pkt 30. wprowadzają jedynie zakaz dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty. Odstępstwo od tej generalnej zasady możliwe jest pod warunkiem określenia w sposób precyzyjny opisu możliwych zmian umowy oraz okoliczności, których wystąpienie pozwala na dokonanie tych zmian. Możliwość taka znajduje odzwierciedlenie w pkt. 21 ppkt. a), tiret ix, zgodnie z którym zapytanie ofertowe winno zawierać „określenie warunków istotnych zmian umowy (...) o ile zamawiający taką możliwość przewiduje”.
Pomimo braku obowiązku stosowania wzoru umowy jako elementu zapytania ofertowego, należy zaznaczyć, że zastosowanie takiego wzoru niewątpliwie zwiększa przejrzystość postępowania, jak również wyklucza możliwość wystąpienia nieporozumień w relacjach pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

W jaki sposób Wnioskodawca i Beneficjent (przedsiębiorca MŚP) powinien opublikować zapytanie ofertowe o szacowanej wartości powyżej 209 tys. euro w ramach działania 1.4.1 RPO WP?

 

Problematyka prawidłowego udzielania zamówień publicznych przez MŚP, będących beneficjentami pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została szczegółowo omówiona w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – dostępnych na stronie www.rpo.podkarpackie.pl – zakładka: Wytyczne IZ.
We wskazanym dokumencie czytamy między innymi:
Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
Strona internetowa [baza konkurencyjności] wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza wartość 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, a w przypadku zamówień na usługi o charakterze społecznym 750 000 euro, podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp może dodatkowo umieścić zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym UE.
Przed rozpoczęciem procedury należy zapoznać się z treścią całości ww. wytycznych.