W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy ocenie projektów można skorzystać z opinii eksperta. Ma to na celu zapewnienie bezstronnej i rzetelnej oceny projektów w procesie wyboru do dofinansowania.

Ekspertami zostają osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej ich oceny.

Rola ekspertów

Decyzję o tym, czy w ocenie projektów będą brać udział eksperci podejmuje Instytucja Zarządzająca RPO WP. Powodem ich zaangażowania może być na przykład:

 • stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
 • wartość projektu,
 • liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
 • czas trwania projektu,
 • znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu lub inne kryteria.

Kto może zostać kandydatem na eksperta

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza Instytucja Zarządzająca Programem. Opracowuje ona również zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów, a także organizuje ten nabór. Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów jest publikowane na stronie internetowej http://rpo.podkarpackie.pl/ .

Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów, którzy:

 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektu,
 • posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu.

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów, zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą wydaną opinię w wysokości ustalonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WP, przy uwzględnieniu m.in. rodzaju projektu, stopnia jego skomplikowania.

Wykaz kandydatów na ekspertów

Wykaz kandydatów na ekspertów podlega upublicznieniu na stronie internetowej Programu i zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej ;
 • dziedzinę objętą danym programem operacyjnym, w której ekspert posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe zasady wyboru kandydatów na ekspertów zostały opisane w dokumentach:

W zakresie EFRR

Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 511.55 KB) - wersja obowiązująca

Załaczniki:

 

Wersja archiwalna obowiązująca do 5 marca 2018 r. „Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach Osi Priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”.

 

W zakresie EFS

 

Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie EFS Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie EFRR Wykaz Ekspertów

Poznaj instytucje, które działają na rzecz realizacji RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca    inst posr 1

Komitet Monitorujący    Eksperci

 

Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 przyjęty na pierwszym posiedzeniu KM uchwałą nr 1/I/2015 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r., z późn. zm.

 1. Regulamin działania KM RPO WP 2014-2020 - aktualna wersja obowiązująca od 23 maja 2018 r.
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu – Upoważnienie
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu – Katalog praw i obowiązków członka i zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020
 4. Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla członka i zastępcy nczłonka KM RPO WP 2014-2020
 5. Załącznik nr 4 do regulaminu - Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla obserwatora w KM RPO WP
 6. Załącznik nr 5 do regulaminu - Wniosek o zwołanie posiedzenia KM RPO WP 2014-2020
 7. Załącznik nr 6 do regulaminu - Wniosek o zapewnienie specjalnych potrzeb członków KM RPO WP 2014-2020
 8. Załącznik nr 7 do regulaminu - Wniosek o powołanie grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020
 9. Załącznik nr 8 do regulaminu - Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020
 10. Załącznik nr 9 do regulaminu - Upoważnienie do udziału w KM RPO WP 2014-2020

Instrukcja dla członków i zastępców członków KM RPO WP 2014-2020 w zakresie zasad finansowania KM RPO WP 2014-2020  

Załącznik 1 - Wniosek o refundację kosztów przejazdu i/lub zakwaterowania dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020

Załącznik 2 - Wniosek o organizację szkolenia horyzontalnego za pośrednictwem sekretariatu Komitetu

Załącznik 3 - Wniosek o akceptację udziału w szkoleniu dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 reprezentującego partnera spoza administracji

Załącznik 4 - Wniosek o refundację kosztów szkolenia dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 reprezentującego partnera spoza administracji

Załącznik 5 - Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby Komitetu

Załącznik 6 - Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby członków i zastępców członków Komitetu reprezentujących partnerów spoza administracji

 

 

 

 

23 maja 2018 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Programu.

Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawiera następujące informacje:

 • Tytuł projektu,
 • Skrócony opis,
 • Numer umowy/decyzji,
 • Nazwa beneficjenta,
 • Fundusz,
 • Program,
 • Priorytet,
 • Działanie,
 • Poddziałanie,
 • Wartość projektu,
 • Wydatki kwalifikowalne,
 • Wartość unijnego dofinansowania,
 • Poziom unijnego dofinansowania w procentach,
 • Forma finansowania,
 • Miejsce realizacji projektu,
 • Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt,
 • Data rozpoczęcia realizacji projektu,
 • Data zakończenia realizacji projektu,
 • Projekt konkursowy czy pozakonkursowy,
 • Dziedzina działalności gospodarczej, której dotyczy projekt,
 • Obszar wsparcia projektu,
 • Cel projektu,
 • Cel uzupełniający dla projektów EFS,
 • Projekt realizowany w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania.

Dane dotyczą stanu na 5 sierpnia 2018 r. i pochodzą z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 5 sierpnia 2018 r. (XLSX, 1.5 MB)

 

Wersje archiwalne:

 1. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 2 lipca 2018 r. (XLSX, 1.39 MB)
 2. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 2 czerwca 2018 r. (XLSX, 1.39 MB)
 3. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 7 maja 2018 r. (XLSX, 1.36 MB)
 4. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 2 kwietnia 2018 r. (XLSX, 1.34 MB)
 5. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 31 stycznia 2018 r. (XLSX, 1.26 MB)
 6. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 1 stycznia 2018 r. (XLSX, 1.24 MB)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

Ewaluacja w perspektywie finansowej 2014-2020 powinna wspierać procesy decyzyjne oraz zwiększać transparentność polityki spójności. Realizacja obu tych postulatów wymaga dostarczania wiarygodnych informacji dotyczących rzeczywistych efektów podejmowanych działań. Rolą ewaluacji jest uchwycenie rzeczywistych efektów interwencji publicznej, tj. wskazanie jaka część zmian w sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu może zostać przypisana realizacji programu. Drugim równie istotnym zadaniem ewaluacji jest odpowiedź na pytanie, dlaczego dana zmiana nastąpiła, czyli wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania interwencji.

Z perspektywy procesu zarządzania strategicznego Programu, ewaluacja powinna być wartościowym źródłem informacji zwrotnych, o jakości realizowanych działań i ich efektach, na każdym etapie cyklu planowania i realizacji Programu. Informacje te wspierać mają decyzje prowadzące do modyfikacji. Zmiany te mogą dotyczyć bieżącego działania (wdrażania programu operacyjnego) bądź weryfikacji założeń (celów, priorytetów, działań programu). 

Warunki skutecznej realizacji tak określonych celów ewaluacji to, m.in.:

 • zwiększenie poziomu integracji procesu ewaluacji z procesem programowania i wdrażania Programu,
 • podniesienie poziomu jakości procesu ewaluacji, w tym w szczególności wiarygodności i użyteczności badań ewaluacyjnych.

W związku z powyższym, cele ewaluacji RPO WP 2014-2020 zostały określone następująco:

 1. Dostarczanie podmiotom zaangażowanym w zarządzanie i wdrażanie RPO WP 2014-2020 informacji dot.:
  • rzeczywistych efektów i wpływu RPO WP 2014-2020 na osiąganie celów wynikających z dokumentów strategicznych poziomu unijnego i krajowego,
  • trafności, skuteczności i efektywności realizacji RPO WP 2014-2020. 
 2. Dostarczanie informacji społeczeństwu i opinii publicznej nt. efektów RPO WP 2014-2020.

 

 

Organizacja procesu ewaluacji

Funkcję Jednostki Ewaluacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (JE RPO WP) pełni Oddział ewaluacji umiejscowiony w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
JE RPO WP odpowiada za koordynację i realizację procesu ewaluacji, w tym m.in. za przygotowanie, monitorowanie i aktualizację Planu ewaluacji RPO WP, identyfikację potrzeb badawczych, realizację badań ewaluacyjnych, rozpowszechnianie wyników ewaluacji, koordynację procesu wykorzystywania wyników ewaluacji, w tym monitorowanie wdrażania rekomendacji, powołanie i organizację pracy Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WP (GSE), budowę potencjału i kultury ewaluacyjnej na poziomie RPO WP 2014-2020 oraz współpracę z Komisją Europejską i Krajową Jednostką Ewaluacji w zakresie realizacji procesu ewaluacji polityki spójności.

W realizacji procesu ewaluacji RPO WP uczestniczy także Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, która została powołana Uchwałą Nr 174/3555/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r. Celem działania GSE jest koordynacja procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020. Grupa stanowi wsparcie dla JE RPO WP w zakresie realizacji procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020, w tym zwiększenia jego jakości i efektywności. Grupa pełni rolę doradczą przy formułowaniu założeń badania, ocenie jego wyników oraz refleksji nad możliwością wykorzystania wyników. W pracach GSE RPO WP uczestniczą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WP 2014-2020, partnerów spoza administracji publicznej, środowiska eksperckiego oraz instytucji realizujących badania w regionie. GSE funkcjonuje w oparciu o Regulamin, który określa zasady uczestnictwa, jak również zadania oraz organizację trybu i prac Grupy.

Do pobrania:

Regulamin GSE

Wersje archiwalne:

Regulamin GSE (434 KB, PDF) (obowiązywał do 11 czerwca 2018 r.)