Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Programu.

Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawiera następujące informacje:

 • Tytuł projektu,
 • Skrócony opis,
 • Numer umowy/decyzji,
 • Nazwa beneficjenta,
 • Fundusz,
 • Program,
 • Priorytet,
 • Działanie,
 • Poddziałanie,
 • Wartość projektu,
 • Wydatki kwalifikowalne,
 • Wartość unijnego dofinansowania,
 • Poziom unijnego dofinansowania w procentach,
 • Forma finansowania,
 • Miejsce realizacji projektu,
 • Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt,
 • Data rozpoczęcia realizacji projektu,
 • Data zakończenia realizacji projektu,
 • Projekt konkursowy czy pozakonkursowy,
 • Dziedzina działalności gospodarczej, której dotyczy projekt,
 • Obszar wsparcia projektu,
 • Cel projektu,
 • Cel uzupełniający dla projektów EFS,
 • Projekt realizowany w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania.

Dane dotyczą stanu na 30 września 2018 r. i pochodzą z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 30 września 2018 r. (XLSX, 1.55 MB)

 

Wersje archiwalne:

 1. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 3 września 2018 r. (XLSX, 1.53 MB)
 2. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 5 sierpnia 2018 r. (XLSX, 1.5 MB)
 3. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 2 lipca 2018 r. (XLSX, 1.39 MB)
 4. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 2 czerwca 2018 r. (XLSX, 1.39 MB)
 5. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 7 maja 2018 r. (XLSX, 1.36 MB)
 6. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 2 kwietnia 2018 r. (XLSX, 1.34 MB)
 7. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 31 stycznia 2018 r. (XLSX, 1.26 MB)
 8. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na dzień 1 stycznia 2018 r. (XLSX, 1.24 MB)

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy ocenie projektów można skorzystać z opinii eksperta. Ma to na celu zapewnienie bezstronnej i rzetelnej oceny projektów w procesie wyboru do dofinansowania.

Ekspertami zostają osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej ich oceny.

Rola ekspertów

Decyzję o tym, czy w ocenie projektów będą brać udział eksperci podejmuje Instytucja Zarządzająca RPO WP. Powodem ich zaangażowania może być na przykład:

 • stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
 • wartość projektu,
 • liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
 • czas trwania projektu,
 • znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu lub inne kryteria.

Kto może zostać kandydatem na eksperta

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza Instytucja Zarządzająca Programem. Opracowuje ona również zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów, a także organizuje ten nabór. Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów jest publikowane na stronie internetowej http://rpo.podkarpackie.pl/ .

Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów, którzy:

 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektu,
 • posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu.

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów, zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą wydaną opinię w wysokości ustalonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WP, przy uwzględnieniu m.in. rodzaju projektu, stopnia jego skomplikowania.

Wykaz kandydatów na ekspertów

Wykaz kandydatów na ekspertów podlega upublicznieniu na stronie internetowej Programu i zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej ;
 • dziedzinę objętą danym programem operacyjnym, w której ekspert posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe zasady wyboru kandydatów na ekspertów zostały opisane w dokumentach:

W zakresie EFRR

Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 502.71 KB) - wersja obowiązujaca od 9 października 2018 r. 

Załączniki: 

 

 

Wersja archiwalna

Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 511.55 KB) - wersja obowiązująca do 8 października 2018 r. 

Załaczniki:

 

Wersja archiwalna obowiązująca do 5 marca 2018 r. „Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach Osi Priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”.

 

W zakresie EFS

 

Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie EFS Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie EFRR Wykaz Ekspertów

 

Zachęcamy Państwa do lektury e-magazynu „Zobacz zmiany” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Jest to wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach – zawiera nie tylko teksty, ale i filmy oraz galerię z ciekawymi zdjęciami.

Chętnych zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w naszym Quizie!

Biuletyny z 2018 r.:

 

Zobacz zmiany nr 3/2018

 

 

Zobacz zmiany 3/2018 - e-magazynPrzejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz zmiany 3/2018 - PDF dostępny ( 6.02 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2018

Zobacz zmiany 2/2018 - e-magazynPrzejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz zmiany 2/2018 - PDF (6.83 MB)

 

 

Zobacz zmiany nr 1/2018

Zobacz zmiany 1/2018 - e-magazynPrzejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz zmiany 1/2018 - PDF (5.62 MB)

 

Biuletyny z 2017 r.:

 

Zobacz zmiany nr 4/2017

 

Zobacz zmiany 4/2017 - e-magazyn Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz zmiany 4/2017 - PDF (2.21 MB)

 

 

 

Zobacz zmiany nr 3/2017

 

Zobacz zmiany 3/2017 - e-magazyn Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz zmiany 3/2017 - PDF (3.14 MB)

 

 

Zobacz zmiany nr 2/2017

Zobacz zmiany 2/2017 - e-magazyn Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz zmiany 2/2017 - PDF (Rozmiar: 6.82 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2017

Zobacz zmiany 1/2017 - e-magazyn Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz zmiany 1/2017 - PDF

(Rozmiar: 10.21 MB)

 

Biuletyny z 2016 r.:

Zobacz zmiany 4/2016 - e-magazyn Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz Zmiany 4/2016 - PDF

(Rozmiar: 1,4 MB)

Zobacz zmiany 3/2016 - e-magazyn Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz Zmiany 3/2016 - PDF

(Rozmiar: 2.68 MB)

Zobacz Zmiany 2/2016 - e-magazyn Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz Zmiany 2/2016 - PDF

(Rozmiar 1.52 MB)

Zobacz Zmiany 1/2016 - e-magazyn Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz Zmiany 1/2016 - PDF

(Rozmiar 1.03 MB)

Zobacz zmiany 1/2015 - e-magazyn Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zobacz zmiany 1/2015 - PDF

(Rozmiar 9.97 MB)