podkarpackie-header

UE

Dla kogo jest Program?

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.

Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji
i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z RPO WP:

1. Przedsiębiorstwa

2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

3. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną

4. Jednostki sektora finansów publicznych

5. Służby publiczne inne niż administracja

  • Instytucje integracji i pomocy społecznej
  • Instytucje kultury i sportu
  • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną
  • Instytucje rynku pracy
  • Parki narodowe i krajobrazowe
  • Rządowe organizacje turystyczne
  • Ochotnicza Straż Pożarna
  • Zarządcy dróg
  • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
  • Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową

6. Instytucje ochrony zdrowia

  • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
  • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
  • Uzdrowiska

7. Instytucje wspierające biznes

  • Podmioty zarządzające instrumentami finansowymi
  • Instytucje otoczenia biznesu
  • Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości/akademickimi
  • Izby gospodarcze
  • Organizacje zrzeszające pracodawców

8. Instytucje nauki

  • Jednostki naukowe
  • Konsorcja naukowe
  • Jednostki badawczo-rozwojowe
  • Uczelnie wyższe
  • Publiczne uczelnie zawodowe (PWSZ)

9. Instytucje edukacyjne

  • Ośrodki kształcenia dorosłych
  • Centra kształcenia praktycznego
  • Przedszkola i instytucje opieki
  • Szkoły i inne placówki oświatowe
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty

10. Partnerstwa

  • Sieci/grupy przedsiębiorstw (klastry)
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe
  • Partnerzy społeczni i gospodarczy
  • Porozumienia różnych podmiotów, reprezentowane przez lidera
  • Partnerstwa Publiczno-Prywatne

11. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

  • Zarządcy infrastruktury kolejowej
  • Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego
  • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego
  • Podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/ uzdrowiskowe
  • Spółki wodne i ich związki
  • Przedsiębiorstwa komunalne/Skarbu Państwa

12. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

  • Centra aktywności lokalnej
  • Kluby sportowe, centra sportu
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • Niepubliczne inwestycje kultury i sportu
  • Podmioty zatrudnienia socjalnego
  • Podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej
  • Podmioty działające w obszarze integracji i pomocy społecznej
  • Organizacje pozarządowe
  • Podmioty ekonomii społecznej
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS
  • Związki zawodowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Programu mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.

Z tego rodzaju wsparcia mogą korzystać przede wszystkim:

 • osoby bezrobotne, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie pierwszej (tzw. bezrobotni aktywni) lub drugiej (tzw. wymagający wsparcia) oddalenia od rynku pracy, osoby bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku powyżej 29 roku życia należące do następujących grup:
 • osoby od 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup
 • w zakresie usług w ramach sieci EURES – osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo oraz poszukujące pracy
 • dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych
 • członkowie rodzin zastępczych i pieczy zastępczej
 • osoby starsze oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i chore psychicznie
 • kobiety w ciąży, młode matki, zwłaszcza zagrożone wykluczeniem społecznym
 • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli
 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych, rodzic uczniów itp.

Należy pamiętać, że ze środków europejskich można też korzystać będąc po prostu użytkownikiem infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich (np. przedszkola, szkoły, teatry itp.), odbiorcą usług medycznych, usług pomocy społecznej, usług systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej czy turystą odwiedzającym region.