Zapraszamy do zapoznania się planem szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Szczegóły dotyczące szkoleń wraz formularzem zgłoszeniowym zamieszczane będą w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach na około dwa tygodnie przed terminem konkretnego spotkania.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania z się z materiałami szkoleniowymi,  które systematycznie zamieszczane są w zakładce Pobierz poradniki i publikacje.

Lista planowanych szkoleń:

  • 2-3 października - Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WP 2014-2020 w aspekcie ogłoszonych konkursów
  • 6 października - Praktyczne zasady zlecania zadań w ramach projektów OPS/PCPR zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • 18 -19 października - Prawidłowe wdrażanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna
  • 23 października - Kwalifikowalność wydatków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kontekście ogłoszonych naborów
  • 24 października - Rozliczanie wydatków w ramach projektów finansowanych z EFS w systemie SL 2014
  • 25-26 października - Prawidłowe wdrażanie projektów w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
  • 31 października - Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO 2014-2020 w zakresie EFS

Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie.