Kolejne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przed nami. Od marca do czerwca planowanych jest ponad dziesięć spotkań o różnej tematyce. Z pewnością pomogą odpowiedzieć na wiele pytań i wątpliwości osób, które realizują bądź zamierzają realizować projekty z RPO WP.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Szkolenia są bezpłatne a zapisy na każde z nich odbywają się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, w spotkaniach udział może wziąć udział maksymalnie dwie osoby z danej instytucji bądź firmy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia list rezerwowych.

Szczegółowe informacje, daty oraz formularze zgłoszeniowe publikowane będą w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach na stronie www.rpo.podkarpackie.pl około dwa tygodnie przed planowaną datą konkretnego spotkania.

Wszystkie materiały szkoleniowe, udostępnione są natomiast w zakładce: Pobierz poradniki i publikacje - Prezentacje. Zachęcamy do ich lektury. 

Szczegółowa lista planowanych szkoleń

Marzec:

  • 27-28 marca - Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WP 2014-2020

Kwiecień:

  • 5-6 kwietnia - Prawidłowe wdrażanie projektów w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP 2014-2020
  • 12-13 kwietnia - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
  • 16 kwietnia - Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
  • 25-26 kwietnia - Prawidłowe wdrażanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna RPO WP 2014-2020

Maj:

  • 9 maja - Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach RPO 2014-2020
  • 25 maja - Księgowe zasady rozliczania środków w projektach ERRR w ramach RPO WP 2014-2020

Czerwiec:

  • 11 czerwca - Zakaz podwójnego finansowania w projektach EFRR w ramach RPO WP 2014-2020
  • 12 czerwca - Rozliczanie wydatków w ramach projektów finansowanych z EFS z wykorzystaniem systemu SL 2014
  • 14-15 czerwca - Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach EFS finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020

Ponadto w maju i czerwcu planowane są również szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych Wnioskodawców osi I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP 2014-2020. Jednak konkretne daty zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie!