Harmonogram naborów wniosków na rok 2018

W dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Harmonogram został opracowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

W roku 2018 planowane jest ogłoszenie 14 konkursów w ramach osi finansowanych z EFRR i 24 z EFS.

Łączna kwota jaka zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach planowanych w 2018 roku konkursów wyniesie ponad 1,097 mld PLN (w tym 603 mln z EFRR i ponad 494,87 mln z EFS).

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok

(pdf, 675.18 KB)

 

 

Zmiana terminu przeprowadzenia naboru wniosków wramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Zmiana terminu przeprowadzenia naboru wniosków wramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe ujętego w Harmonogramie naborów wniosków odofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 informuje o zmianie terminu naboru wniosków o dofinasowanie projektów w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok, nabór wniosków o dofinasowanie projektów w ramach Działania 7.1 zaplanowano na miesiąc luty 2018 r.

Brak możliwości przeprowadzenia ww. naboru wniosków w zaplanowanym terminie wynika z konieczności uwzględnienia w regulaminie konkursu zmian związanych zwejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć zudziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wobszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

W związku z tym, termin przeprowadzenia ww. naboru został przesunięty na miesiąc marzec 2018 r.