21 listopada 2016 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Wicemarszałek Bogdan Romaniuk – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

Przedmiotem obrad Komitetu było omówienie zgłoszonych uwag i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020, w zakresie:

  • osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
  • osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020,
  • działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP,
  • działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,
  • działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
  • działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
  • działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,
  • działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów.

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano zasadę dostępności funduszy europejskich dla osób z niepełnosprawnościami, jak również przedstawiono Europejski Program na Rzecz Umiejętności (New Skills Agenda for Europe).

sala 1głosowaniesala 2