11 kwietnia 2016 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Władysław Ortyl - Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020.

Przedmiotem obrad Komitetu było omówienie zgłoszonych uwag i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 dla wybranych działań:

  • osi priorytetowej III RPO WP 2014-2020 – Czysta energia,
  • osi priorytetowej IV RPO WP 2014-2020 – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
  • osi priorytetowej V RPO WP 2014-2020 – Infrastruktura komunikacyjna,
  • osi priorytetowej VI RPO WP 2014-2020 – Spójność Przestrzenna i Społeczna.

Na posiedzeniu przedstawiono również informację w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - ROF) oraz Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF).

Prezydium KMGremiumGłosowanie