25 maja 2016 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie otworzył Pan Marszałek Władysław Ortyl - Przewodniczący KM RPO WP
2014-2020.

Przedmiotem obrad Komitetu było zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2014 i 2015. Zatwierdzone przez Komitet Sprawozdanie zostało przedłożone Komisji Europejskiej 31 maja br.

Na posiedzeniu omówiono również zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020,
w następującym zakresie:

  • kryteria ogólne formalne i merytoryczne dla projektów konkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020,
  • specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej, działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników MŚP - w ramach VII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Regionalny rynek pracy,
  • specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy społecznej, działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (kryteria w zakresie usług społecznych), działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie - w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Integracja społeczna,
  • specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych
    w obszarze TIK i języków obcych, działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych - w ramach IX osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Podjęto także uchwały w sprawie powołania:

  • Grupy roboczej ds. zdrowia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
  • Grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju i energii Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
  • Grupy roboczej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz MOF Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

sala