Drukuj
Kategoria: Nabory wniosków
Odsłony: 675

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna
Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych

Termin składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 2 października 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., do godziny 15:30.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin dostarczenia formy papierowej wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – kwiecień 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

 

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu:
Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec

Kto może składać wniosek?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kryteria wyboru projektu

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.1 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

35 452 038,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania: • projekt nieobjęty pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych, • projekt objęty pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:

Regulamin naboru (PDF, 484.29 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 484.29 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.68 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej: 3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, 3.2 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (ZIP, 4.35 MB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 1.27 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – infrastruktura kolejowa, sierpień 2017 r.  (ZIP, 4.35 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 332.28 KB)
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnej:
  7.1. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych,  (PDF, 333.34 KB)
  7.2. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (PDF, 412.17 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 5.3 Infrastruktura kolejowa –projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych,  (PDF, 401.7 KB)
  8.2. Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych. (PDF, 275.88 KB)
 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP, 10.57 MB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-v-infrastruktura-komunikacyjna