Przedstawiamy  Instrukcję realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 , która określa zasady korzystania ze środków PT RPO WP 2014-2020, wskazuje podmioty uprawnione do wnioskowania o środki PT, określa sposób przygotowania, oceny, realizacji  i rozliczania projektów, stanowi materiał pomocniczy dla beneficjentów.

Do pobrania:

Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 - 2020 (DOCX 172 KB)

Wersja obowiązująca od 2 listopada 2016 r.

Załączniki:

 1. Lista wskaźników produktu dla PT  (DOCX 19.85 KB)
 2. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach PT (DOCX 52.86 KB)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PT  (PDF 125,54 KB)
 4. Kryteria wyboru projektów dla osi X PT RPO WP 2014 – 2020 (DOCX 21.73 KB)
 5. Lista sprawdzająca w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach X osi priorytetowej PT (DOC 159 KB)
 6. Wzór decyzji o dofinansowaniu (DOCX 111.67 KB)
 7. Wniosek o nadanie / zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 20.14 KB)
 8. Wniosek o dokonanie zmian w projekcie PT (DOC 91.5 KB)
 9. Wzór opisu faktury dla X osi priorytetowej PT (DOC 56.5 KB)
 10. Metodyka doboru dokumentów do pogłębionej weryfikacji w ramach wniosków o płatność (DOCX 21.46 KB)
 11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (DOC 100 KB)
 12. Lista sprawdzająca w zakresie oceny formalnej i merytoryczno - finansowej wniosku o płatność w ramach X osi priorytetowej PT (DOCX 86.14 KB)
 13. Zasady oznaczania projektów realizowanych w ramach PT RPO WP 2014 – 2020 (DOCX 153.13 KB)
 14. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (DOC 83.5 KB)
 15. Zawiadomienie o kontroli (DOC 82 KB)
 16. Lista sprawdzająca do kontroli projektów na miejscu w ramach X osi priorytetowej PT (DOCX 82.35 KB)
 17. Informacja pokontrolna (DOC 102 KB)
 18. Zalecenia pokontrolne (DOC 87 KB)
 19. Opinia na temat realizacji zaleceń pokontrolnych (DOC 65.5 KB)
 20. Opinia kierownika Zespołu Kontrolującego nt. zrealizowania projektu i kompletności zgromadzonej przez beneficjenta dokumentacji (DOC, 57 KB)
 21. Lista sprawdzająca dotycząca kontroli zachowania trwałości projektu (DOCX 84.1 KB)

 

Wersje archiwalne:

Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 - 2020 (DOCX 173.5 KB)

Wersja obowiązująca: od 10.11.2015 r. do 1.11.2016 r.

Załączniki: