23 maja 2018 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Wicemarszałek Bogdan Romaniuk – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

 

Prezentacje z posiedzenia:

  1. Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WP 2014-2020 za rok 2017 (PDF, 3,72 MB)
  2. Renegocjacje RPO WP 2014-2020 – procedura zmian (PDF, 699,68 KB)
  3. Renegocjacje RPO WP 2014-2020 – najważniejsze zmiany w zakresie osi finansowanych z EFRR (PDF, 1,04 MB)
  4. Renegocjacje RPO WP 2014-2020 – najważniejsze zmiany w zakresie osi finansowanych z EFS (PDF, 559,88 KB)
  5. Propozycja zmian do Kryteriów wyboru projektów – działanie 1.2 - Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia (PDF, 343,62 KB)
  6. Ramowe Plany Działania - VII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny Rynek Prac (PDF, 576,02 KB)
  7. Zmiana kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1, 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9 - VIII Oś Priorytetowa RPO WP 2014-2020 – Integracja Społeczna (PDF, 576, 55 KB)
  8. Kryteria wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji i kompetencji w regionie - Działanie 9.1, Działanie 9.5 (system popytowy) (PDF, 668,28 KB)
  9. Regulamin KM (PDF, 397,46 KB)
  10. Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 - Prezentacja raportu końcowego - Prezentacja raportu końcowego (PDF, 774,64 KB)

 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2017 (ZIP, 2,8 MB)