Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

 

 

Czy przedsiębiorstwo posiadające status Centrum Badawczo-Rozwojowego jest jednostką naukową w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu?

 

Departament Wspierania Przedsiębiorczości nie jest podmiotem uprawnionym do dokonywania rozstrzygnięć w zakresie kwalifikowania się określonych jednostek do kategorii jednostek naukowych. Jednakże wyjaśniam, że zgodnie z ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki jednostki naukowe to jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Wyżej przytoczona ustawa wśród jednostek naukowych wymienia również  „inne jednostki organizacyjne, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu”. Zgodnie z przywołanym art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 jest to „podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.”
Na podstawie posiadanych informacji należy sądzić, iż Państwa firma nie jest podmiotem, dla którego podstawowym celem działalności byłoby prowadzenie badań. Zgodnie z KRS – przedmiot działalności przedsiębiorcy – 96 01 Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich itp. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż wśród wymienionych w art. 2 pkt 83 podmiotów (uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) nie ma przedsiębiorstw sensu stricto [w Państwa pytaniu sformułowano: czy przedsiębiorstwo posiadające status Centrum…].