Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

 

 


1.Czy wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie, wymienione w Załączniku 4 do Regulaminu konkursu należy dołączyć do wniosku w momencie złożenia wniosku? Czy oznacza to, że pozwolenie na budowę jest załącznikiem obligatoryjnym (nawet jeśli jest nieprawomocne)?
2. Konkurs ogólny Regulamin konkursu – par. 6 Uprawnione podmioty – czy spółka z o.o., w której 100% udziałów posiada gmina kwalifikuje się do kategorii jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną?
3. Czy spółki z o. o. ze 100% udziałem gminy mogą przystępować samodzielnie do konkursu MOF?
4. Czy kwalifikowalnym kosztem jest wykonanie projektu budowalnego?
5. W zakresie kryterium merytorycznego jakościowego nr 2 (oba konkursy) – czy bierzemy pod uwagę liczbę jednostkowych wyświadczonych usług specjalistycznych, czy tez ofertę ośrodka (czyli liczbę rodzajów usług specjalistycznych)?
6. Czy oprócz wydatków związanych z budową budynku/hali inkubatora przedsiębiorczości za kwalifikowane zostaną uznane wydatki na budowę małej instalacji fotowoltaicznej będącej alternatywnym źródłem zasilania powstałego obiektu?
7. Czy za wydatek kwalifikowany zostanie uznany koszt wyposażenia w nowoczesne multimedialne urządzenia sali konferencyjnej zlokalizowanej w istniejącym budynku Inkubatora Technologicznego (IT) zlokalizowanego na sąsiadującej działce na której mamy zamiar wybudować inkubator przedsiębiorczości w ramach projektu? Wg nas nie ma potrzeby powielania infrastruktury, w nowym budynku nie planujemy sali konferencyjnej, przedsiębiorcy ulokowani w Inkubatorze przedsiębiorczości będą mogli korzystać z dobrze doposażonej Sali konferencyjnej IT.
8. Czy w ramach projektu zostanie uznany za koszt kwalifikowany wyposażenie np. pomieszczeń biurowych w istniejącym budynku, którego pomieszczenia zostaną przeznaczone dla „młodych” przedsiębiorców?

1.Czy wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie, wymienione w Załączniku 4 do Regulaminu konkursu należy dołączyć do wniosku w momencie złożenia wniosku? Czy oznacza to, że pozwolenie na budowę jest załącznikiem obligatoryjnym (nawet jeśli jest nieprawomocne)?
2. Konkurs ogólny Regulamin konkursu – par. 6 Uprawnione podmioty – czy spółka z o.o., w której 100% udziałów posiada gmina kwalifikuje się do kategorii jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną?
3. Czy spółki z o. o. ze 100% udziałem gminy mogą przystępować samodzielnie do konkursu MOF?
4. Czy kwalifikowalnym kosztem jest wykonanie projektu budowalnego?
5. W zakresie kryterium merytorycznego jakościowego nr 2 (oba konkursy) – czy bierzemy pod uwagę liczbę jednostkowych wyświadczonych usług specjalistycznych, czy tez ofertę ośrodka (czyli liczbę rodzajów usług specjalistycznych)?
6. Czy oprócz wydatków związanych z budową budynku/hali inkubatora przedsiębiorczości za kwalifikowane zostaną uznane wydatki na budowę małej instalacji fotowoltaicznej będącej alternatywnym źródłem zasilania powstałego obiektu?
7. Czy za wydatek kwalifikowany zostanie uznany koszt wyposażenia w nowoczesne multimedialne urządzenia sali konferencyjnej zlokalizowanej w istniejącym budynku Inkubatora Technologicznego (IT) zlokalizowanego na sąsiadującej działce na której mamy zamiar wybudować inkubator przedsiębiorczości w ramach projektu? Wg nas nie ma potrzeby powielania infrastruktury, w nowym budynku nie planujemy sali konferencyjnej, przedsiębiorcy ulokowani w Inkubatorze przedsiębiorczości będą mogli korzystać z dobrze doposażonej Sali konferencyjnej IT.
8. Czy w ramach projektu zostanie uznany za koszt kwalifikowany wyposażenie np. pomieszczeń biurowych w istniejącym budynku, którego pomieszczenia zostaną przeznaczone dla „młodych” przedsiębiorców?

Ad.1

Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie należy co do zasady dołączyć w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie. Wyjątki od tej ogólnej zasady zostały określone w „Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu” – dotyczy to na przykład wspomnianego w piśmie prawomocnego pozwolenia na budowę, które może być dostarczone w terminie późniejszym, tj. do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Ad.2

Zgodnie z Regulaminem konkursu jednym z typów beneficjentów uprawnionych do wsparcia są „jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną”.
W dokumentach programowych, w tym Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 (SZOOP), jak również w przepisach powszechnie obowiązujących brak jest legalnej definicji jednostki organizacyjnej jst posiadającej osobowość prawną.
Biorąc pod uwagę zarówno cel działania, jak również sposób redakcji SZOOP w tym zakresie, gdzie wskazuje się wprost na obowiązek posiadania osobowości prawnej, pojęcie jednostki organizacyjnej jst należy rozumieć w szerokim, powszechnym znaczeniu, tj. należy odnosić je do każdej jednostki organizacyjnej utworzonej przez jst w celu realizacji zadań tej jednostki, niezależnie od jej statusu prawnego, tego czy posiada osobowość prawną, czy też nie oraz niezależnie od tego czy pozostaje w strukturze jst, czy funkcjonuje poza tą strukturą jako podmiot formalnie odrębny, przy czym podstawową cechą tak rozumianej jednostki organizacyjnej jest to, że organy jst mają bezpośredni wpływ na jej funkcjonowanie oraz sprawują kontrolę nad tą jednostką.
W związku z powyższym, spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy może być uznana za podmiot uprawniony do wsparcia w ramach działania 1.3 RPO WP na lata 2014-2020 jeżeli została powołana w celu realizacji zadań gminy.      

Ad.3

Zgodnie z Regulaminem konkursu, podmioty z terenu MOF są uprawnione do składania wniosków w konkursie ogólnym w sytuacji, gdy MOF nie będzie ubiegał się o wsparcie projektu strategicznego w konkursie dedykowanym dla MOF.
Szczegółowe informacje zawierają regulaminy konkursu dedykowanego dla MOF i ogólnego, w części „Podmioty uprawnione do wsparcia”.

Ad.4

Koszt związany z wykonaniem projektu budowlanego nie jest kosztem kwalifikowanym.
Katalog kosztów kwalifikowanych określony w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020” jest katalogiem zamkniętym.

Ad.5

W przypadku kryterium merytorycznego jakościowego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług” pod uwagę jest brana oferta inkubatora skierowana do przedsiębiorców, a nie liczba jednostkowa usług.

Ad.6

Pomoc w ramach naboru jest udzielana na podstawie art.56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 – dalej: GBER.
Zgodnie z ust.2 w/w artykułu: „niniejszy artykuł nie ma zastosowania do pomocy na infrastrukturę, która jest przedmiotem innych sekcji rozdziału III niniejszego rozporządzenia z wyjątkiem sekcji 1 – Pomoc regionalna”. 
W związku z tym, że infrastruktura związana z wytwarzaniem energii jest przedmiotem wsparcia w ramach innych przeznaczeń pomocy, ujętych w sekcji III GBER, nie jest możliwe sfinansowanie kosztów związanych z instalacją fotowoltaniczną.

Ad.7-8

W ramach naboru kwalifikowane są wyłącznie wydatki ujęte w w/w wytycznych dot. kwalifikowalności i związane z tworzeniem inkubatorów (a nie na przykład z doposażeniem istniejących). Ponadto jest ono udzielane pod warunkami określonymi w dokumentach programowych oraz w Regulaminie konkursu – między innymi pod warunkiem, że przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu w danym regionie. Szczegółowe warunki dot. rodzaju projektów podlegających dofinansowaniu zostały określone w Regulaminie konkursu.
W przypadku wspomnianej w pytaniu nr 7 sali konferencyjnej i jej wyposażenia, za kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki tylko w takim zakresie (proporcji) w jakim sala konferencyjna będzie wykorzystywana na potrzeby nowo tworzonego inkubatora. Przyjęcie takiego rozwiązania będzie wymagało jednak od wnioskodawcy przedstawienia stosownego wyliczenia, a następnie monitorowania i dokumentowania sposobu wykorzystania sali konferencyjnej. Metodologia będzie podlegała weryfikacji na etapie oceny wniosku.

Pytanie nr 8 jest bardzo ogólne, ale z kontekstu wynika, że chodzi o doposażenie istniejącego inkubatora, a nie wyposażenie inkubatora nowo tworzonego. W takiej sytuacji koszt związany z wyposażeniem pomieszczeń biurowych w istniejącym inkubatorze będzie kosztem niekwalifikowanym, co więcej – projekt tego typu byłby niezgodny z typem projektów dopuszczonych do realizacji w ramach naboru. Należy również zwrócić uwagę na kryterium „Dostępność infrastruktury”, w ramach którego weryfikowane jest, czy przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury o podobnym profilu, zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym powiecie, chyba że limit dostępnej infrastruktury został wyczerpany.
Ponadto informuję, że wszystkie wydatki będą podlegać weryfikacji również pod kątem tego, czy są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań, a także niezbędne do osiągnięcia zakładanych rezultatów i celów projektu. Weryfikacja w tym zakresie przeprowadzana jest przez niezależnych ekspertów wchodzących w skład Zespołu ds. oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów w ramach kryterium standardowego merytorycznego pn. „Zasadność oraz racjonalność zaplanowanych wydatków”.