Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

 

Czy jest dopuszczalne zastosowanie montażu finansowego wykorzystującego zarówno środki prywatne (wypracowane zyski, przyszłe zyski), kredyt bankowy jak i refundacje oraz zwroty podatku VAT? 
Zaznaczamy przy tym, że Wnioskodawca zapewniłby środki na wkład własny oraz koszty niekwalifikowane z środków prywatnych (wypracowane zyski, przyszłe zyski) oraz kredytu bankowego, na który uzyskał promesę z banku. Natomiast refundacja i zwroty podatku VAT wykorzystane byłyby do finansowania pozostałej części inwestycji. Jedocześnie zaznaczamy, że w montażu uwzględniono by jedynie część refundacji - bez refundacji z płatności końcowej. Czy taki sposób finansowania inwestycji jest dozwolony? 

W montażu finansowym można uwzględnić kwoty pochodzące z uprzedniej refundacji, jednakże realność takiego podejścia musi wynikać z planowanego harmonogramu realizacji projektu oraz jego budżetu. W przypadku zastosowania montażu finansowego z wykorzystaniem refundacji, zwrotów podatku VAT należy dokonać szczegółowego opisu w dokumentacji aplikacyjnej.

Wnioskodawca w biznesplanie zobowiązany jest do przedstawienia opisu posiadanych zasobów technicznych, instytucjonalnych i finansowych koniecznych do realizacji projektu. Wnioskodawca winien określić, czy dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi realizację projektu przy uwzględnieniu zaplanowanego budżetu oraz harmonogramu realizacji. Ponadto, winien określić źródła pochodzenia środków niezbędnych na pokrycie całości inwestycji, zarówno kosztów kwalifikowanych (nieobjętych dotacją) jak i części niekwalifikowanej (np. środki prywatne, kredyt, pożyczka, poręczenie). W przypadku pożyczki lub poręczenia winien dokładne podać nazwy instytucji, która je udzieli. W przypadku instytucji finansowych, które zostały dokapitalizowane w ramach działania 1.1 A RPO WP na lata 2007-2013 lub innych programów pomocowych, należy pamiętać, aby pożyczki/ poręczenia nie były udzielane na wydatki kwalifikowane w ramach przedmiotowego projektu.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz zapisów we wniosku i biznesplanie dokonywana jest ocena merytoryczna projektu. Weryfikacji podlega m.in.

 • czy wnioskodawca dysponuje m.in. odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, niematerialnymi, doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów;
 • czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowym umożliwiającymi realizacje projektu biorąc pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji.
 • czy wybrano optymalny wariant realizacji projektu;
 • czy harmonogram i budżet realizacji projektu jest realny i możliwy do osiągnięcia;
 • czy dokumentacja techniczna projektu obejmuje cały zakres rzeczowy wniosku, dla którego jest wymagana;
 • czy proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne:
 • zapewniają wykonanie projektu przy założonych kosztach, terminach oraz należytej jakości,
 • spełniają obowiązujące wymogi (normy, zasady sztuki budowlanej) i zapewniają gwarancję efektywnego wykonania i eksploatacji inwestycji;
 • czy zaproponowane w projekcie rozwiązania technologiczne, zakres prac, obiekty, wyposażenie i ich parametry są poprawne oraz optymalne pod względem osiągnięcia zaplanowanych produktów, rezultatów i realizacji celów projektu;
 • czy zaproponowane rozwiązania będą trwałe pod względem technicznym.

Ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielania pomocy podmiotowi aplikującemu oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Pytanie dot. działania 1.4.1 - Dotyczy Kryterium nr 8: Wkład własny wyższy od wymaganego. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 300 000,00 zł netto. Chcemy uzyskać maksymalną liczbę 5 pkt za podwyższenie wkładu własnego. O jaką kwotę możemy zawnioskować, aby uzyskać maksymalnie 5 pkt w tym kryterium? 

Przy założeniu, że wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 300 000,00 zł netto, maksymalna wartość możliwej do otrzymania dotacji to 780 000,00 zł co stanowi 60% podanej kwoty wydatków kwalifikowanych jeżeli kwota nie będzie sprzeczna w tym konkretnym przypadku z rozporządzeniem o pomocy de minimis, które stanowi, że  całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.
Aby uzyskać 5 punktów w ramach wskazanego w zapytaniu kryterium nr 8 Wkład własny wyższy od wymaganego, należy obniżyć dofinansowanie do 55% co daje 715 000,00 zł możliwej do uzyskania kwoty dotacji.

Pytanie do działania 1.4.1 – Dotyczy Kryterium nr 8: Wkład własny wyższy od wymaganego. W przypadku, gdy wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 600 000,00 zł netto i chcemy uzyskać maksymalną liczbę punktów (5 pkt.) za podwyższenie wkładu własnego, o jaką kwotę możemy wnioskować? 

Przy założeniu, że wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 600 000,00 zł netto, a maksymalna kwota dotacji może wynosić około 800 000,00 zł (kwota nie przekracza 200 000,00 EUR), co stanowi 50% wartości wydatków kwalifikowanych, chcąc uzyskać maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium nr 8 należy obniżyć procent wnioskowanego dofinansowania do 45%, co stanowi 720 000,00 zł.

Jaka może być maksymalna kwota dotacji w konkursie RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16 (Rozwój MŚP)? W regulaminie konkursu przeczytałam, że działanie jest finansowane w ramach pomocy de minimis – czy oznacza to, że nie można korzystać z innej pomocy publicznej w ramach tego działania? (np. regionalnej)? A w konsekwencji maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 200 tys. EUR?
Moje wątpliwości wynikają z faktu, że równocześnie maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 4 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania to 60% - kwota dotacji liczona na tej podstawie znacznie przekraczałaby 200 tys. EUR
.

Kwoty zwarte w Regulaminie konkursu zostały podane prawidłowo. Należy łącznie uwzględnić następujące rozstrzygnięcia:

 1. Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej, jaką jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, maksymalny dopuszczalny poziom dofinasowania projektu może wynosić do 60% wydatków kwalifikowanych.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem MIiR z 19 marca 2016 w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 ogólna kwota pomocy de minimis otrzymanej przez jedno przedsiębiorstwo w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro (100 000 euro dla sektora transportu drogowego towarów).
 3. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 4 000 000 zł.

Przywołane powyżej rozstrzygnięcia nie są wzajemnie sprzeczne. Przykładowo:

 1. Wnioskodawca może przedłożyć projekt, którego wydatki kwalifikowane będą wynosić 3 500 000 zł. W tej sytuacji 60% wydatków kwalifikowanych stanowi kwotę 2 100 000, ale ponieważ uzyskane dofinansowanie (zgodnie z rozporządzeniem de minimis) nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro (lub 100  000 euro), czyli ok. 892 400 zł (446 200 zł), kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie ok. 25,5% wydatków kwalifikowanych. Zastosowanie zapisu „około” wynika z ewentualnych różnic kursowych przeliczania euro na złotówki.
 2. Wnioskodawca może przedłożyć projekt, którego wydatki kwalifikowane będą wynosić 1 000 000 zł. Kwota dofinansowania może stanowić 60% wydatków kwalifikowanych (ok.  600 000 zł), gdyż wskazana mieści się w limicie wynikającym  z rozporządzenia o pomocy de minimis.

Kwota wynikająca z rozporządzenia o udzielaniu pomocy de minimis jest kwotą maksymalną, więc kwota dofinansowania nie może być od niej wyższa. Nie można jednak każdorazowo oczekiwać maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinasowania projektu wynoszącego 60% wydatków kwalifikowanych, ponieważ wtedy należałoby ograniczyć maksymalną wartość wydatków kwalifikowanych projektu zaledwie do kwoty ok. 1 487 333 zł. Rozwiązanie takie byłoby, w opinii tutejszego Departamentu, nieuzasadnionym ograniczeniem.

 

1. W formularzu Biznesplanu. „B. Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza” (str.16)  jest informacja, ze „należy wprowadzić dane finansowe dla dwóch poprzednich lat obrachunkowych, okresu bieżącego oraz przygotować prognozę”, natomiast w tabelach finansowych D-1 do D-4 są już wprowadzone kolumny dla roku 2014, 2015 oraz 2016. Czy należy przez to rozumieć, że ten „okres bieżący” to jest prognozowany rok 2016? Czy może należy zmienić tę kolumnę na okres bieżący, tj. 30.09.2016, czyli najbardziej aktualne dane finansowe, którymi firma dysponuje ?
2. Czy kwalifikowany będzie zakup wyposażenia i urządzeń do myjni samochodowej?
3. Czy projekt dotyczący zakupu maszyny do automatycznego rozkładania/rozbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, który zamierza zakupić firma prowadząca działalność w zakresie recyklingu pojazdów w ramach PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych  - będzie się kwalifikował do dofinansowania?
4. Czy zakup maszyn/urządzeń do nowo wybudowanego budynku będzie kwalifikowany w ramach Podziałania 1.4.1 ? Czy nie będzie to traktowane jako inwestycja rozpoczęta?
 
 1. Należy przedłożyć dane za zamknięte lata obrachunkowe 2014, 2015, 2016. Okres bieżący to rok składania wniosku o dofinansowanie -2017- i dla tego roku należy przedstawić prognozę, dodatkowo prognoza obejmuje okres realizacji projektu oraz okres trwałości [tj. 3 lata liczone od daty przekazania Beneficjentowi przez Instytucje Zarządzającą płatności końcowej na rzecz projektu (wypłaty salda końcowego)].
  Jest dopuszczalne, by za rok 2016 składać najbardziej aktualne dane do 30.09.2016 i prognozę od 01.10.2016 do 31.12.2016.
  W każdym przypadku informację do założeń odnośnie sposobu wypełniania tabeli należy opisać w polu „Uwagi”.
 2. Zakup urządzeń do myjni samochodowej jest wydatkiem potencjalnie kwalifikowanym. Jednakże należy pamiętać, że aby projekt uzyskał dofinansowanie niezbędne jest wprowadzenie na rynek nowego/ulepszonego produktu/usługi. Ostateczną decyzje podejmuje Komisja Oceny Projektów na podstawie analizy całości dokumentacji aplikacyjnej. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że projekty podlegające dofinansowaniu mają być zgodne z celem osi I oraz przyczyniać się do rozwoju regionu. Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: „W celu osiągnięcia jak największej efektywności wsparcia, szczególny nacisk zamierza się położyć na wspieranie projektów wykorzystujących potencjały regionu, w zakresie których pozycja i rola województwa w gospodarce krajowej jest lub może być ponadprzeciętnie wysoka”. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że projekt jest innowacyjny a jego realizacja wniesie swój wkład w rozwój przedsiębiorczości i tym samym uzasadni przyznanie dofinansowania ze środków przeznaczonych na rozwój inteligentnej i wysoce innowacyjnej przedsiębiorczości w regionie.
 3. Ze względu na lakoniczne informacje trudno przesądzić o kwalifikowalności zakupu maszyny, która miałaby służyć recyklingowi aut. Należy jednak pamiętać o wyłączeniu z możliwości dofinansowania projektów dotyczących gospodarki odpadami.
 4. Regulamin konkursu ogłoszonego 29 listopada br. oparty jest na przepisach dot. pomocy de minimis (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020)  nie wprowadza ograniczenia nakazującego rozpoczęcie inwestycji po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z paragrafem 15 pkt. 2 regulaminu:

Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia nr 1303/2013.

Należy jednak zauważyć, że wszystkie wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku są wydatkami niekwalifikowanymi. Dodatkowo należy poświadczyć (Oświadczenie nr 6 wniosku o dofinansowanie w części F), że cały projekt, jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dot. procedury realizacji zamówień – dotyczy to również wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy transport maszyny zakupionej w ramach projektu jest wydatkiem kwalifikowanym. Będzie on zwiększał wartość początkową maszyny i stanowił odrębną pozycję na fakturze?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) koszt transportu jest wydatkiem kwalifikowanym w sytuacji gdy zwiększa wartość początkową środka trwałego:

„ (…)

6.11.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

(…)

3) Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, o których mowa w pkt 1 lit. a, a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia, mogą być kwalifikowalne  w  całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.”

Wobec powyższego, w opisanej sytuacji koszt transportu będzie wydatkiem kwalifikowanym.

 

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z zakresu rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia może złożyć wniosek w programie 1.4.1. Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z Regulaminem nie otrzymają wsparcia projekty z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Istotne ułatwienie dla nakreślenia granic wyłączenia projektów z zakresu ‘ochrony zdrowia’ stanowi dział 86 Opieka zdrowotna Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jednakże wykluczenie to nie jest sztywno związane z konkretnymi kodami PKD, a dział 86 stanowi jedyne wskazówkę przy klasyfikowaniu, w jakim zakresie będzie realizowany dany projekt. Zgodnie ze wskazanymi zapisami w dziale 86 wymienia się 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, a więc przywołany w Pani e-mailu projekt związany ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, typ Rozwój MŚP.

 

Czy podmioty apteczne mogą się starać o dofinansowanie w ramach konkursu 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP? Projekt dotyczyłby wdrożenia rozwiązań IT. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w dniu 29 listopada br., w ramach działania 1.4. Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, typ 1 Rozwój MŚP, o dofinansowanie mogą starać się podmioty spełniające warunki określone w paragrafie 6 Regulaminu. „Podmioty apteczne”, co do zasadny, nie są wykluczone z możliwości aplikowania o dofinansowanie, za wyjątkiem aptek szpitalnych, których działalność sklasyfikowana jest w  dziale 86 – Opieka zdrowotna Polskiej Klasyfikacji Działalności i ze względu na wykluczenie projektów z zakresu ochrony zdrowia nie mają możliwości starania się o dofinasowanie.

W ramach ww. konkursu dofinansowanie uzyskają projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Nie będą spełniać powyższej przesłanki projekty polegające na udoskonaleniu/ zmianie sposobu oferowania/ sprzedaży produktów uprzednio oferowanych przez wnioskodawcę, zmianie/ rozszerzeniu kanału dystrybucji uprzednio oferowanych produktów, zmianie/  rozszerzeniu rynków zbytu dla uprzednio oferowanych produktów.

Lakoniczne informacje zawarte w zapytaniu dotyczące zakresu projektu oraz potencjalnego Wnioskodawcy nie pozwalają udzielić jednoznacznej odpowiedzi, co do kwalifikowalności podmiotu oraz projektu. Jednakże sformułowanie ‘projekt dotyczyłby wdrożenia rozwiązań IT’ budzi wątpliwości w kontekście spełniania wymogu oferowania nowych produktów lub usług przez ‘podmiot apteczny’. Ostateczną decyzję ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Czy zakup samochodu gastronomicznego jako środka transportu z grupy 743 (pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe) byłby wydatkiem kwalifikowanym?

Zakup samochodu gastronomicznego nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 29 listopada br. dot. działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP. Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)  nabycie środków transportu jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach ww. konkursu, w ramach którego wsparcie będzie udzielane w formie pomocy de minimis.

Czy w przypadku gdy przedsiębiorca w ciągu ostatnich miesięcy miał zawieszoną działalność i nie wykazywał przychodów może skorzystać ze wsparcia 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca musi osiągać przychody ze sprzedaży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i w tym okresie działalność nie może podlegać zawieszeniu. 

Wniosek zakłada poniesienie ze środków dotacji kosztów zakupu licencji określonej wartości niematerialnej/prawnej. Wnioskodawca jest podmiotem powiązanym (posiada spółki zależne). Czy możliwy jest zakup licencji głównej przez podmiot zależny, a następnie udzielenie sublicencji dla spółki będącej Wnioskodawcą? Czy zakup sublicencji będzie kwalifikowalny? Schemat wyglądałby w następujący sposób:
Spółka zależna zakupuje licencję główną od licencjodawcy. Wnioskodawca zakupuje od spółki zależnej sublicencję (zgodnie z kosztem określonym we wniosku o dofinansowanie). Prawa Wnioskodawcy jako posiadacza sublicencji są takie same jak posiadacza licencji głównej. 

Na podstawie informacji zawartych w zapytaniu należy sądzić, że proponowana procedura nie może być zaakceptowana.

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) nabycie wartości niematerialnych i prawnych, m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich jest kwalifikowalne, o ile spełniają one łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy także przez okres trwałości projektu.

Ponadto w ww. dokumencie mowa jest również o tym, iż w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku, gdy IZ RPO WP stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje zawarte w zapytaniu, nie ma możliwości zastosowania zaproponowanego przez Państwa rozwiązania, tj. kwalifikowania wydatku na zakup licencji nabytej przez spółkę zależną.

Czy zgodnie z zapisami Regulaminu „limit pomocy de minimis 100 tys. EUR w przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów” dotyczy uzyskania pomocy w sektorze transportu drogowego towarów ? i czy jeśli wnioskowany projekt nie dotyczy działalność transportowej (PKD nie dotyczący transportu) to limit de minimis obowiązuje na poziomie 200 tys. EUR? (oczywiście pod warunkiem zapewnienia rozdzielności rachunkowej tych działalności) Czy jednak poprzez zapis „limit pomocy de minimis 100 tys EUR w przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów” należy rozumieć, że firma prowadząca działalność transportową  (tj. działająca w sektorze transportu drogowego) posiada ogólnie limit de minimis 100 tys EUR, bez względu na rodzaj projektu?

Zgodnie z artykułem 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis:

3. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkowa w zakresie drogowego transportu towarów, a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 000 euro, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000, pod warunkiem, że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekroczyła 100 000 euro oraz by pomoc de mnimis  nie była wykorzystywana na nabycie a przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Zgodnie z cytowaną regulacją:

 1. dla firmy prowadzącej wyłącznie działalność w zakresie drogowego transportu towarów limit pomocy de mnimis wynosi do 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych oraz obowiązuje wykluczenie, iż pomoc de mnimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów;
 2. dla firmy prowadzącej równocześnie działalność w zakresie drogowego transportu towarów oraz inną działalność (nie związaną z transportem) limit pomocy de mnimis może wynieść do 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Warunkiem jednakże jest wyodrębnienie tych działalności oraz skuteczne zapewnienie, że korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekroczyła 100 000 euro. Ponadto obowiązuje wykluczenie, iż pomoc de mnimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
Czy w ramach działania 1.4.1 RPO WP wsparcie może otrzymać przedsiębiorstwo biotechnologiczne, które w wyniku prac B+R opracowało recepturę i technologię nowego leku dla zwierząt. Projekt obejmowałby budowę budynku Zwierzętarni, zakup niezbędnego wyposażenia Zwierzętarni oraz urządzeń produkcyjnych. Czy realizacja projektu polegająca na budowie budynku Zwierzętarni obejmujący etap produkcji związany z kontrolą jakości i testowaniem leku na zwierzętach kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 1.4.1?

Opisany przez Panią projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach konkursu wskazanego w zapytaniu. Zgodnie z Regulaminem konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP ogłoszonego 29 listopada br. i opartego na rozporządzeniu dot. pomocy de minimis – budowa budynku jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Czy nasza firma może skorzystać ze wsparcia w ramach programu działania 1.4.Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1.Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP. Prowadzimy działalność w zakresie przetwórstwa mięsnego – produkcja konserw mięsnych.
Surowiec mięsny zakupujemy od Zakładów Mięsnych i Drobiarskich działających na terenie naszego województwa i województw sąsiednich.
 

W Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis czytamy, że wskazane rozporządzenie nie ma zastosowania do:

(…)

 1. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

(i)    kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone zapisy i informacje przedstawione w zapytaniu, projekt, który obejmowałby inwestycje wykorzystywane w przetwórstwie mięsa, produkcji konserw itp., potencjalnie kwalifikuje się do dofinansowania.

Jednakże ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielania pomocy podmiotowi aplikującemu oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

1. Przyjmując, iż dniem złożenia ewentualnego wniosku byłby 20.01.2017 r., proszę o wskazanie najpóźniejszej daty, w jakiej działalność gospodarcza powinna zostać założona aby spełnić warunek, o którym mowa w paragraf 6 ust. 1 pkt 3) Regulaminu?
2. Przyjmując, iż dniem złożenia ewentualnego wniosku byłby 20.01.2017 r., proszę o wskazanie najpóźniejszej daty, w jakiej prowadzona działalność gospodarcza, która została zawieszona, powinna być odwieszona, aby spełnić warunek, o którym mowa w paragraf 6 ust. 1 pkt 3) Regulaminu?

Zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego w art. 57 §3 precyzują iż, „terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było — w ostatnim dniu tego miesiąca”.

Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu konkursu dla Działania 1.4. Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu Rozwój MŚP w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór 30.12.2016 - 20.01.2017) powyższe oraz informację zawartą w e-mailu (złożenie wniosku o dofinansowanie 20.01.2017) warunek dotyczący ubiegania się o dofinansowanie przez firmę o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 3, zostałby spełniony w przypadku prowadzenia działalności w minimalnym terminie od 19 stycznia 2016 roku. W tym okresie wnioskodawca musi osiągać przychody ze sprzedaży produktów i usług, a jego działalność nie może podlegać zawieszeniu. W przypadku przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie na przedsięwzięcie z zakresu TIK warunek o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 3, zostałby spełniony w przypadku prowadzenia działalności w minimalnym terminie od 19 stycznia 2015 roku.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, warunki, o których mowa w § 6 pkt 3) i 4) regulaminu konkursu, powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz sama spółka. Przyjmuje się, że początkiem terminu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę cywilną jest data nadania spółce numeru NIP.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniosku załączyć dokument potwierdzający stan prawny i zasady reprezentacji wnioskodawcy, tj.:

 • wydruk z Rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów, których dotyczy obowiązek rejestracji w KRS) – dostępny na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl

lub

 • wydruk z CEIDG (dla przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku wpisu do KRS) - dostępny na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl).

Załączone dokumenty muszą być aktualne, tj. wydruki powinny być pobrane nie wcześniej niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, należy dołączyć dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników oraz kopię umowy spółki wraz ze wszystkimi jej aneksami, kopię decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej spółki cywilnej/ potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej wydane w odpowiedzi na zgłoszenie identyfikacyjne (NIP-2). Dokument powinien potwierdzać datę nadania numeru NIP spółce.

Czy w ramach obecnego konkursu 1.4.1. udzielanego na zasadach pomocy de minimis, można złożyć wniosek, który uzyskał negatywną ocenę merytoryczną w ramach poprzedniego konkursu, ale został złożony protest - odwołanie od tej oceny? Czy można złożyć ponownie projekt, który został oceniony negatywnie i jest w procedurze odwoławczej?

Nie ma formalnych przeszkód dotyczących ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie, który w toku uprzednio prowadzonego naboru uzyskał ocenę negatywną i obecnie pozostaje w procedurze odwoławczej.

Jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie każdy z projektów będzie podlegał kontroli na dokumentach w zakresie możliwości wystąpienia nieprawidłowości polegającej na tzw. podwójnym finansowaniu.

Czy zakup form do budowy jachtu oraz licencja na jego budowę jest kosztem kwalifikowanym w ramach konkursu 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie , typ: Rozwój MŚP?

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w dniu 29 listopada 2016 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 1 Rozwój MŚP,  wsparcie pomocą obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje zawarte w zapytaniu, opisany projekt potencjalnie kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli budowa jachtów będzie nową usługą firmy. Jednakże należy podkreślić, iż podjęcie przez Komisję Oceny Projektów ostatecznej decyzji w sprawie zakwalifikowania projektu do dofinansowania jest możliwe wyłącznie po analizie pełnej dokumentacji projektowej.

Nasz podmiot nie prowadzi działalności na zasadzie systemu franczyzowego. Jednym z odłamów działalności jest prowadzenie działalności serwisu samochodowego w ramach umowy dilerskiej. Czy nasz podmiot kwalifikuje się do dofinansowania?

Podmioty prowadzące działalność w ramach umowy dealerskiej nie są wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Odpowiedzi udziela się na podstawie informacji zawartych w nadesłanym pytaniu, ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie kwalifikowalności podmiotu należą do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie.

Ponadto sugerujmy, by przed podjęciem trudu przygotowania dokumentów aplikacyjnych zapoznać się z najistotniejszymi wymaganiami oraz kryteriami wyboru projektów. Między innymi warto pamiętać, że środki dotacyjne są wydatkowane w ramach osi I pod nazwą Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, a celem szczegółowym działania jest Ograniczenie spadku udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw.

Mam pytanie do konkursu 1.4.1 odnośnie Kryterium nr 3 – Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Czy dla projektu, którego przedmiotem realizacji z zakresu PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli wybór inteligentnej specjalizacji „motoryzacja” jest odpowiedni?
Zgodnie z interpretacją RIS „ Wiodące branże województwa podkarpackiego - inteligentne specjalizacje regionalne Opracowanie wykonane przez: Regionalne Obserwatorium Terytorialne, we współpracy z: Podkarpackim Ośrodkiem Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie”
5. Sektor motoryzacyjny w województwie podkarpackim
Na potrzeby niniejszej analizy, pod pojęciem sektora motoryzacyjnego należy rozumieć jednostki zaklasyfikowane do następujących działów PKD tj.: 2910, 2920, 2931, 2932, 3091, 1392, 2211, 2219, 2312, 2720, 2811, 2651, 2830, 4511, 4519, 4520, 4531, 4532, 4540. W 2010 r. było to 202 jednostki, w 2011r. – 125 jednostek i w 2012 r. –125 jednostek.
 

Lakonicznie wskazany zakres projektu – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych – nie odpowiada zakresowi specjalizacji ‘motoryzacja’, sprecyzowanemu w dokumencie wskazanym w Regulaminie konkursu, jakim jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (przyjęta uchwałą nr XXIX/531/16  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 listopada 2016). Zgodnie z przywołanym dokumentem, w rozdziale Inteligentna specjalizacja wiodąca – „motoryzacja”: „przyjmuje się następującą definicję inteligentnej specjalizacji wiodącej ‘motoryzacja’. Jest to szeroko rozumiana działalność w zakresie produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz taboru szynowego, a także wytwarzania elementów wykorzystywanych w produkcji wyżej wymienionych wyrobów finalnych, jak również działalność jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych, których wyniki będą wdrażane w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zdefiniowanym obszarze.”

Zgodnie z przywołaną definicją nie włączono w zakres inteligentnej specjalizacji ‘motoryzacja’ m.in. działalności w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych (wg PKD 45.11, 45.19), konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych (wg PKD 45.20), sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (wg PKD 45.31, 45.32), sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (wg PKD 45.40).

Inteligentną specjalizację można określić jako przedsiębiorczy proces identyfikacji obszarów nauki i technologii, ze specjalizacji w których może korzystać wybrany region. Tak rozumiana specjalizacja nie pokrywa się ściśle z pojęciem branży czy sektora.

Jestem przedstawicielem przychodni weterynaryjnej i chcemy otworzyć nowy oddział z innowacyjnymi usługami. Przeważająca działalność gospodarcza, która również bezpośrednio jest związana z projektem: 75.00.Z Działalność weterynaryjna.  Czy w ramach konkursu 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, typ 1 Rozwój MŚP, możemy aplikować o środki (pomoc de minimis)?

Projekt polegający na wprowadzeniu nowych, innowacyjnych usług w zakresie działalności weterynaryjnej, co do zasadny, nie jest wykluczony z możliwości uzyskania dofinansowania. Pragnę jednak zauważyć, że zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) w ramach ww. konkursu nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym grunty) oraz wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związane z budową, rozbudową oraz remontem pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i lokali – za wyjątkiem wydatków, które zwiększają wartość początkową zakupionych w ramach projektu maszyn i urządzeń, a związane są z technologicznymi wymaganiami maszyn/urządzeń i są niezbędne w celu spełnienia wymogów koniecznych dla funkcjonowania projektu (np. fundamenty pod maszynę) – są niekwalifikowane. Również zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych), w co wlicza się sprzęt medyczny użytkowany w klinikach weterynaryjnych nie kwalifikują się do objęcia wsparciem.

Lakoniczne informacje zawarte w zapytaniu dotyczące zakresu projektu nie pozwalają udzielić jednoznacznej odpowiedzi, co do jego kwalifikowalności. Ostateczną decyzję ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Proszę o wyjaśnienie 1. jak powinna zostać oszacowana wartość zamówienia przy zakupie maszyn i urządzeń? Czy powinny to być np. trzy oferty? 2. Jak powinna zostać oszacowana wartość zamówienia na roboty budowlane ? Czy powinna to być wycena na podstawie kosztorysu i czy wystarczy jeden kosztorys.

1. Na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu wartość wydatków wykazana we wniosku o dofinansowanie należy oszacować na podstawie rozeznania rynkowego. Nie ma konieczności załączania do wniosku o dofinansowanie ofert czy innych dokumentów wskazujących źródło informacji będących wyjściową oszacowania wartości zaplanowanych wydatków w ramach projektu. Komisja Oceny Projektów dokonuje analizy pełnej dokumentacji aplikacyjnej i na jej podstawie decyduje o kwalifikowalności wydatków. W razie wystąpienia wątpliwości lub niejasności Wnioskodawca jest proszony o złożenie stosownych wyjaśnień lub dokumentów.

Jednocześnie przypominam, że Wnioskodawca, niezależnie od momentu rozpoczęcia realizacji projektu – przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, czy po podpisaniu umowy o dofinansowanie – zobowiązany jest do stosowania Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych i zawartych w nich wymogów.

2. W obecnie realizowanym konkursie ogłoszonym 29 listopada br., dla którego podstawą prawną udzielenia pomocy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 -2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związane z budową, rozbudową oraz remontem pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i lokali, za wyjątkiem wydatków, które zwiększają wartość początkową zakupionych w ramach projektu maszyn i urządzeń, a związane są z technologicznymi wymaganiami maszyn/urządzeń i są niezbędne w celu spełnienia wymogów koniecznych dla funkcjonowania projektu (np. fundamenty pod maszynę) są niekwalifikowane. W związku z powyższym nie ma konieczności przedkładania dokumentów potwierdzających wysokość oszacowanych kwot.

W związku z zapisami w dokumentacji Działania 1.4 odnośnie zapewnienia wykonalności finansowej, proszę o odpowiedź, czy przedwstępna warunkowa umowa pożyczki w formie aktu notarialnego stanowić będzie wystarczający dokument potwierdzający, że :
"wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowym umożliwiającymi realizacje projektu biorąc pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji" ?

Zapisy w kryteriach wyboru wskazują przykładowe dokumenty na potwierdzenie zapewnienia finansowania inwestycji. Zapisy dotyczące tej kwestii są następujące:
- promesa kredytowa/promesa leasingu finansowego/promesa pożyczki inwestycyjnej, wystawiona na podstawie zweryfikowanej przez bank zdolności finansowej wnioskodawcy;
- miesięczne zestawienie obrotów na rachunku/ rachunkach (głównym i pomocniczych) za ostatnie 12 miesięcy oraz saldo na tych rachunkach;
- umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego.
Dopuszcza się przedstawienie przez wnioskodawcę innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadanie środków pieniężnych gwarantujących finansowe wykonanie projektu.
Obowiązek przedłożenia dokumentów oraz ich rodzaj uzależniony jest od typu projektów objętych danym konkursem i będzie każdorazowo doprecyzowywany w dokumentacji konkursowej.
W związku z powyższym, w naszej ocenie przedwstępna warunkowa umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego stanowi wystarczający dokument, ale chcielibyśmy poznać Państwa stanowisko w tej sprawie, aby nie doszło do sytuacji, że wniosek zostanie negatywnie oceniony na tej podstawie.

W toku oceny projektów eksperci są zobowiązaniu uwzględniać kryteria wyboru odnoszące się do wykonalności technicznej i finansowej projektu. Eksperci dokonujący tej oceny muszą na podstawie dokumentacji aplikacyjnej stwierdzić, iż dotychczas prowadzona działalności gospodarcza oraz posiadane przez firmę zasoby techniczne, finansowe oraz osobowe z całą pewnością gwarantują zrealizowanie projektu i późniejszego jego utrzymanie minimum przez okres tzw. trwałości projektu. Weryfikacja, czy przedwstępna, warunkowa umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego stanowi wystarczający dokument potwierdzający wykonalność projektu w każdym indywidualnym przypadku może być podjęta wyłącznie po analizie dokumentacji aplikacyjnej, w tym dokumentacji finansowej firmy.

Ostateczną  decyzję każdorazowo podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.