Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Jesteśmy firmą informatyczną, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, w którym chcemy stworzyć system informatyczny zajmujący się zbieraniem i przetwarzaniem danych pochodzących z glukometrów. System wyróżniać się będzie możliwością zbierania i przetwarzania danych z różnych typów glukometrów (na rynku aktualnie funkcjonują systemy dedykowane tylko dla jednego typu producenta). Aplikacja będzie skierowana do lekarzy, którzy będą w niej rejestrować swoich pacjentów. Czy nasz projekt będzie możliwy do sfinansowania z dotacji, biorąc pod uwagę, że w regulaminie naboru jest podane, iż projekty z zakresu ochrony zdrowia są wykluczone.

 

W odniesieniu do konkursu w ramach osi I poddziałanie 1.4.1 typ projektów TIK przyjęto następujące założenie dotyczące wykluczenia z dofinansowania projektów realizowanych w zakresie ochrony zdrowia. Projekt, w wyniku realizacji którego tworzona jest platforma do komunikowania się podmiotów obejmująca swoją funkcjonalnością np. diagnostykę czy obieg dokumentacji/informacji  medycznej nie kwalifikuje się do dofinansowania (poddziałanie 1.4.1 typ projektu TIK).

 

Proszę o potwierdzenie informacji , że osoby zatrudnione w wyniku realizacji projektu nie muszą wykonywać pracy na terenie województwa podkarpackiego.

Ze względu na specyficzny charakter projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK nie należy utożsamiać miejsca realizacji projektu (które zgodnie z zapisami paragrafu 14 Regulaminu konkursu musi być zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego oraz powinno stanowić wyodrębnioną jednostkę przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie samodzielną, będącą miejscem zainstalowanych zasobów technicznych, zatrudnienia pracowników, miejscem przechowywania dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym dokumentacji projektowej) z obszarem świadczenia usług wdrożonych dzięki realizacji projektu, które mogą być świadczone nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, ale również poza jego obszarem.

W związku z powyższym, osoby zatrudnione w ramach projektu mogą wykonywać prace (świadczyć usługi) poza obszarem województwa podkarpackiego.

Jednakże trudno byłoby zaakceptować sytuację, gdy osoby zatrudnione w wyniku realizacji inwestycji objętej projektem miałyby wskazane miejsce zatrudnienia/stałego wykonywania obowiązków niepowiązane z miejscem realizacji projektu.

Czy w ramach konkursu 1.4.1, typ projektu TIK będzie kosztem kwalifikowanym koszt zakupu raportu/analizy, który ułatwi stworzenie aplikacji (ułatwi jej zaprojektowanie).

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu m.in. na zakup raportów i analiz nie kwalifikują się do dofinansowania.

Zgodnie z ww. dokumentem kwalifikowalne jest nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji lub praw autorskich do:

 • oprogramowania bezpośrednio związanego z wdrażaną technologią/świadczeniem usług drogą elektroniczną (nie będące same w sobie produktem/usługą) oraz jego wdrożenie, w tym w szczególności wydatki na pokrycie kosztów instalacyjnych, konfiguracyjnych, optymalizacyjnych itp.,
 • oprogramowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (w tym: firewall, systemy IDS/IPS, oprogramowanie antywirusowe),
 • oprogramowania służącego zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych informacji
  i poświadczania tożsamości, pod warunkiem, że będą:

• wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;

• podlegać amortyzacji;

• nabyte od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą na warunkach rynkowych;

• stanowiły majątek Beneficjenta oraz pozostaną związane z projektem co najmniej przez okres trwałości.

Szczegółowe informacji o kwalifikowalności wydatków w ramach przedmiotowego konkursu zawierają ww. Wytyczne, rozdział 7.1.4.

Czy istnieje (jeśli tak to gdzie) zapis o konieczności wykazania założonych we dokumentacji aplikacyjnej wskaźnikach przychodowych wykazanych w trakcie trwałości projektu (trzy lata po wypłacie ostatniej złotówki dotacji).

Kwestie dotyczące m.in. wyboru, szacowania, terminów osiągnięcia, utrzymania wskaźników produktu i rezultatu zostały opisane w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu …..,stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Zapisy dotyczące wskaźników reguluje ponadto Umowa o dofinansowanie projektu, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Należy mieć ma uwadze, iż wartości wszystkich wskaźników należy planować w sposób realny – będą one stanowiły jedno z podstawowych źródeł informacji dla komisji oceniającej projekt, a następnie będą monitorowane na etapie realizacji i trwałości projektu. Przeszacowanie bądź niedoszacowanie wskaźników może stać się przyczyną problemów z osiągnięciem zakładanych wartości, co z kolei może skutkować koniecznością zwrotu części lub całości dofinansowania (patrz: Umowa o dofinansowanie projektu - załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu).

Zwracam się z prośbą o interpretację zapisu paragrafu 7 Regulaminu konkursu pkt. 4 lit. 4) pomoc nie może być udzielana między innymi w następujących sektorach: […] na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. nie jest możliwe udzielenie pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej. Mając powyższe na uwadze, proszę o interpretację zapisu w następującym kontekście:
Przedmiotem projektu będzie platforma sprzedażowa, zawierająca narzędzia i gotowy model biznesowy niezbędny do rozpoczęcia kooperacji z krajami wschodnimi. Platforma koncentrować będzie polskie sklepy internetowe z odbiorcami na terenie krajów wschodnich, oferując im swoje produkty. Wnioskodawca będzie z jednej strony pośrednikiem sprzedaży, z drugiej zaś będzie sprzedawał na platformie swoje własne produkty. Niniejsza platforma będzie zawierała funkcjonalności odpowiedzialne za przetwarzanie zamówień, ich obsługę pod kątem sprawdzenia dostępności, rozliczeń, jak również logistycznym. Zintegrowana będzie z zewnętrzną firmą kurierską odpowiedzialną za dostawę towaru  do klienta końcowego.
 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia  Komisji  (UE)  NR  1407/2013 z  dnia  18  grudnia  2013  r. w  sprawie  stosowania  art.  107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy de  minimis wsparcie nie może być przeznaczone na pomoc wywozową: „Nie powinno mieć ono zwłaszcza zastosowania do pomocy na tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich”. 

Biorąc pod uwagę wyłącznie informacje zawarte w zapytaniu, opisany przez Panią projekt potencjalnie kwalifikuje się do dofinansowania, gdyż prawdopodobnie nie polega na „tworzeniu i prowadzeniu sieci dystrybucyjnej w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich”. 

Czy moduły takie jak rozliczanie pracowników, magazyn, moduł finansowo-księgowy mogą być kwalifikowalne?

Brak szczegółowych informacji dotyczących zakresu rzeczowego projektu nie pozwala stwierdzić,
czy planowana do realizacji inwestycja wpisuje się w typ projektu podlegający dofinansowaniu.

Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie
w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno-komunikacyjnych w modelach:

1) B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,

2) B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,

3) C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Projekty polegające na usprawnieniu bieżącej działalności Wnioskodawcy m.in. poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania nie kwalifikują się do dofinansowania.

Gdzie znajdę informację na temat wydatków kwalifikowanych związanych z działaniem 1.4.1 TIK? Gdzie zamieszczone są Wytyczne w sprawie kwalifikowania wydatków?

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) znajdują się na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl w zakładkach, kolejno: Zapoznaj się z prawem i dokumentami, Wytyczne IZ.

Katalog wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dotyczący działania 1.4.1 typ Tik znajduje się w rozdziale 7.1.3 Działanie 1.4 WSPARCIE MŚP (strony 83-86). Należy jednak pamiętać o konieczności stosowania się do uwag zawartych w części ogólnej ww. dokumentu.

Czy w sytuacji, kiedy planowaną przeze mnie do zakupu licencja na oprogramowanie oferowana jest na rynku wyłącznie przez jedną firmę, dokonując zakupu, muszę stosować się do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych?

Beneficjenci zobowiązani są do stosowania zapisów Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych za wyjątkiem sytuacji wymienionych w Rozdziale I. Zasady ogólne, pkt. 5 lit b. W omawianym przypadku wyjątkowo dopuszczalne jest niestosowanie procedur określonych w Wytycznych…, gdy „zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę, z jednego z następujących powodów:

a. brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,

b. przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej,

 - wyłączenie może być zastosowane, o ile nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia.”

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z zapisami ww. Wytycznych, przedsiębiorstwa/osoby występujące w charakterze zamawiającego i wykonawcy nie mogą być ze sobą powiązane. Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) wartości niematerialne i prawne są wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem, że będą:

 • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
 • podlegać amortyzacji;
 • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
 • stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości.
W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach typu projektu TIK, którym jesteśmy bezpośrednio zainteresowaniu, prosimy o pilne udzielenie wyjaśnień:
1. Czy dla poddziałania 1.4.1, typ TIK obowiązuje tzw.  trwałość projektów, jak długi okres ona wynosi i od kiedy do kiedy należy ją liczyć?
2. Czy płace osób zaangażowanych w przygotowanie oprogramowania do świadczenia usług lub oferowania produktów są wydatkiem kwalifikowanym?
3. Jakie model z kategorii B2B mogą być objęte dofinansowaniem?
 

W odpowiedzi na pytanie przesłane drogą elektroniczną 19 kwietnia 2017 uprzejmie informuję:

 1. W ramach typu projektów TIK obowiązuje okres trwałości projektu wynoszący dla mikro- i małych przedsiębiorców trzy lata, liczone od daty zakończenia operacji (projektu, przedsięwzięcia, umowy) rozumianej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z 13 grudnia 2013, tj.:  zakończenie operacji oznacza operację, która została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana, w odniesieniu do której beneficjenci dokonali wszystkich powiązanych płatności oraz otrzymali odpowiedni wkład publiczny (w omawianym przypadku: otrzymali należną refundację wydatków).
 1. Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu są wydatkiem niekwalifikowanym.
 1. Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług lub produktów drogą elektroniczną. Model B2B uwzględnia współpracę dwóch lub więcej przedsiębiorstw, opierającą się na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, prowadzącą w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego na TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Wskazany model winien służyć wytworzeniu/nawiązaniu trwałych form/kanałów działalności typu B2B, czyli przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych nawiązaniu współpracy np. z siecią dostawców, odbiorców, partnerów biznesowych  itp.

Nie będą podlegały dofinansowaniu działania polegające np. na:

 • tworzenie stron internetowych o charakterze informacyjnym, promocyjnym, reklamowym; prowadzeniu serwisów www; kont poczty elektronicznej; utrzymaniu/hostingu/kolokacji serwerów; rejestracji i utrzymaniu domen; aktualizacji treści cyfrowych.

Posiadam już dwa portale sprzedażowe, czy w ramach modelu C2C mogę poszerzyć działalność o trzeci portal?


Na podstawie lakonicznych informacji zawartych w zapytaniu można sądzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia – polegającego na stworzeniu kolejnego, odrębnego portalu sprzedażowego może zostać objęta dofinansowaniem. Jednakże w opisanym przypadku ekspert oceniający projekt będzie wnikliwie analizować  zakres rzeczowo-finansowy projektu, a także w toku przyszłej kontroli, dokonywanej na miejscu realizacji projektu osoby kontrolujące będą weryfikować zakres przedsięwzięcia objętego projektem i pozostałych portali.

Czy można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcie, którego efektem będzie oferowanie usługi polegającej na realizowaniu kampanii mailingowych?


Projekt obejmowałby zakup odpowiednich narzędzi do skutecznej, masowej komunikacji w celu stworzenia profesjonalnej platformy mailingowej. Celem będzie również stworzenie bazy B2B (biznesowa), bazy B2C (konsumencka).
Na podstawie informacji zawartych w pytaniu można sądzić, że wydatki na zakup narzędzi informatycznych służących stworzeniu platformy mailingowej skierowanej do konsumentów (B2C) oraz innych przedsiębiorców (B2B) można uznać za potencjalnie kwalifikowane. Natomiast tworzenie baz danych, jako element działalności bieżącej nie może podlegać dofinansowaniu.

Czy w ramach naboru 1.4.1, typ TIK  nasza firma może zakupić system ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) oraz czy w ramach wdrożenia powyższego sytemu możliwy jest zakup sprzętu komputerowego.


W odpowiedzi na powyższe pytanie należy podkreślić, że inwestycje zrealizowane w ramach projektu winny bezpośrednio mieć na celu prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług lub produktów drogą elektroniczną. Dofinansowanie przeznaczone jest na wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w modelach B2B, B2C, C2C. Natomiast system ERP to zasadniczo  zintegrowane oprogramowanie biznesowe wspierające zarządzanie firmą i tak rozumiane nie może być finansowane w ramach wskazanego działania. Jednakże system ERP na ogół dysponuje szerokimi możliwościami adaptacji do indywidualnych potrzeb klientów, dopasowując się także do celów biznesowych i w określonych przypadkach może pozwalać na realizację przywołanego celu we wskazanych modelach.

Czy wydatkiem kwalifikowanym będzie zakup domeny i budowa promocyjnej strony internetowej?
 
- Nie, wymienione w zapytaniu wydatki są wydatkami niekwalifikowanymi w działaniu 1.4.1, typ TIK.

Czy zakup lub wynajem powierzchni serwerowej np. w Niemczech (w celu realizacji projektu) będzie kosztem kwalifikowanym w ramach działania 1.4.1, typ: TIK?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) za wydatki kwalifikowane uznaje się m. in. wydatki poniesione na nabycie nowego sprzętu informatycznego, w tym serwerów. Natomiast opłaty za usługi, tj. utrzymanie/hosting/kolokacja serwerów stanowią wydatki niekwalifikowane

Dodatkowo przypominamy, iż pomoc udzielana jest podmiotom realizującym inwestycje na terenie województwa podkarpackiego. W związku z powyższym zakupiony w ramach realizacji projektu sprzęt informatyczny powinien być zlokalizowany na terenie województwa podkarpackiego. W sytuacji, gdy w ramach projektu przewidziane są działania, które ze względu na swoją specyfikę nie będą mogły zostać przypisane do konkretnej lokalizacji/miejscowości, należy przyjąć lokalizację rozumianą jako: miejsce siedziby/oddziału wnioskodawcy zlokalizowanej na terenie województwa podkarpackiego – w przypadku spółek prawa handlowego; główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej wnioskodawcy zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego – w przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych. W tej sytuacji miejsce realizacji będące siedzibą/ oddziałem (analogicznie głównym miejscem wykonywania działalności) powinno stanowić wyodrębnioną jednostkę przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie samodzielną, będącą miejscem zainstalowanych zasobów technicznych, zatrudnienia pracowników, miejscem przechowywania dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym dokumentacji projektowej (§14 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi odnośnie warunków stosowania uproszonych form rozliczania wydatków i planowanego zakresu systemu zaliczek do poddziałania 1.4.1, typ: TIK?  Kolejne pytanie dotyczy wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu bezpośrednio. Które z nich tyczą się typu 2, czyli konkursu na TIK?

Zgodnie z Regulaminem konkursu środki dofinansowania zostaną przekazane beneficjentom w formie refundacji. Oznacza to zwrot Beneficjentowi części faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej wydatków kwalifikowanych dokonywany po spełnieniu warunków określonych w Umowie.

Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego przypisanych dla typu 2 TIK zamieszczono w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Czy akceptujecie Państwo dowolny wzór opinii o innowacyjności?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników… (zał. nr 4 do Regulaminu konkursu) dokumenty potwierdzające innowacyjność są dołączane do wniosku jako dokumenty dodatkowe, nie obowiązuje jeden, określony przez Instytucję Zarządzającą wzór. Potwierdzają one spełnienie kryteriów merytorycznych - jakościowych nr 1 i 2.

Zgodnie z  Kryteriami wyboru projektów… (zał. nr 6 do Regulaminu konkursu)  punktacja, w ramach kryteriów wskazanych powyżej, przyznawana będzie na podstawie informacji zawartych w biznesplanie w części B.8 oraz w dodatkowych załącznikach do wniosku o dofinansowanie, np.: dokumentach określających standardy i normy, publikacjach naukowych, dostępnych badaniach, literaturze fachowej, raportach, opiniach o innowacyjności jednostek naukowo-badawczych. Posiadanie opinii o innowacyjności nie jest wymogiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczy i nie jest dokumentem wiążącym dla oceniających.

Czy w ramach planowanego konkursu 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK, o dofinansowanie mogą się ubiegać spółki w organizacji? (Spółka złożyła wniosek o wpis do KRS ale jeszcze go nie uzyskała)

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są  mikro- i małe przedsiębiorstwa:

 1. Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z  załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014;
 2. Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. Prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.
 4. Mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego.

Ponadto wnioskodawca do składanego wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć dokument, na podstawie którego prowadzi działalność gospodarczą tj. wydruk z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów, których dotyczy obowiązek rejestracji w KRS).

W związku z powyższym spółka w organizacji, która jeszcze nie uzyskała wpisu do KRS nie będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP RPO WP na lata 2014-2020.

Proszę o wyjaśnienie punktu 14 Regulaminu: jeśli firma na dzień składania wniosku o dofinansowanie ma biuro z zasobami technicznymi na terenie województwa, lecz nie ma tam zatrudnienia (które nastąpi w wyniku realizacji projektu) to może wziąć udział w konkursie. Czy w dniu składania wniosku muszą być już zatrudnieni pracownicy?

Zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu konkursu (poddziałanie 1.4.1, typ projektu TIK) podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie na moment składania wniosku musi mieć siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego. Z kolei w nawiązaniu do paragrafu 14 Regulaminu dot. miejsca realizacji projektu, w momencie składania wniosku nie musi być wykazane zatrudnienie w tym miejscu, brak zatrudnienia nie powoduje wykluczenia z konkursu. Na podstawie informacji zawartych w zapytaniu trudno stwierdzić, czy we wskazanym „biurze z zasobami technicznymi” była prowadzona działalność, czy były spełnione powyżej wskazane warunki.                         

Ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielania pomocy podmiotowi aplikującemu oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Proszę o wyjaśnienie kwestii lokalizacji projektu. Mamy siedzibę w Rzeszowie. W ramach projektu planowane jest zakupienie systemu informatycznego jako WNIP. Obecnie rozważamy dwie opcje:
A) Zakup serwera w ramach projektu i zlokalizowanie go w serwerowni;
B) Hosting.
Proszę o informację w zakresie obu przypadków:
1) Jaka lokalizacja będzie siedzibą w poszczególnych przypadkach?
2) Jakie dokumenty należy złożyć w ramach załącznika nr 6 - Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością?
3) Czy usługa hostingu może zostać zakupiona od firmy spoza Podkarpacia?
4) Czy w przypadku 2 potrzebujemy umowy na świadczenie usług? Jeżeli tak, proszę wskazać, czy powinna ona być zawarta przed złożeniem wniosku oraz czy może mieć charakter umowy warunkowej.

Miejsce realizacji projektu jest na ogół tożsame z lokalizacją zakupionych w ramach projektu środków trwałych. W sytuacji, gdy w ramach projektu przewidziane są wydatki, które ze względu na swoją specyfikę nie będą mogły zostać przypisane do konkretnej lokalizacji/miejscowości, należy przyjąć lokalizację rozumianą jako: miejsce siedziby/oddziału wnioskodawcy zlokalizowanej na terenie województwa podkarpackiego – w przypadku spółek prawa handlowego; główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej wnioskodawcy zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego – w przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych. W tej sytuacji miejsce realizacji będące siedzibą/ oddziałem (analogicznie - głównym miejscem wykonywania działalności) powinno stanowić wyodrębnioną jednostkę przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie samodzielną, będącą miejscem zainstalowanych zasobów technicznych, zatrudnienia pracowników, miejscem przechowywania dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym dokumentacji projektowej (§14 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Ad.1

W związku z powyższym w opisanym przypadku:

A) Zakup serwera i zlokalizowanie go w serwerowni - miejscem realizacji projektu będzie lokalizacja serwera,

B) Hostingu - miejscem realizacji projektu będzie miejsce siedziby/oddziału wnioskodawcy zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego.

Zaznaczyć należy również, że zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione na nabycie nowego sprzętu informatycznego, w tym serwerów, natomiast opłaty za usługi, tj. utrzymanie/hosting/kolokacja serwerów stanowią wydatki niekwalifikowane (pkt 9 w części wydatków niekwalifikowanych dla typu projektu TIK).

Ad.2

W ramach załącznika nr 6 należy przedłożyć dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością w/na której będzie realizowany projekt, tj. dokument potwierdzający prawo własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Przedłożony dokument musi wskazywać dokładny adres nieruchomości (dane powinny być zgodne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie). Należy pamiętać, iż w przypadku dzierżawy/najmu itp. okres obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji projektu oraz obejmować okres trwałości.

Przykładowe dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością:

 • umowy cywilnoprawne przenoszące własność nieruchomości, zawarte w formie aktu   notarialnego (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny)
 • odpis z księgi wieczystej/ wydruk z elektronicznej księgi wieczystej dostępny na stronie internetowej www.ekw.ms.gov.pl ,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • umowa najmu, dzierżawy itp. 

W przypadku zaświadczeń, wypisów, wyrysów, wydruków, odpisów itp. przedłożone dokumenty powinny być aktualne tj. wydane przez właściwy organ lub pobrane nie wcześniej niż  miesiąc przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe wymagania dotyczące niezbędnych załączników do wniosku zawarte zostały w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.

Ad.3

Usługa hostingu, która stanowi wydatek niekwalifikowany, może zostać zakupiona od firmy spoza Podkarpacia.

Ad.4

Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie umowa na świadczenie w/w usługi nie jest wymagana.

Na jakiej podstawie - jakiego dokumentu - będzie weryfikowany okres funkcjonowania przedsiębiorstwa? Czy w przypadku spółki z o.o. będzie to data rejestracji widniejąca we wpisie do KRS? A czy jeśli byłaby to osoba fizyczna prowadząca działalność gosp. byłaby to data rozpoczęcia działalności wpisana do CEIDG?

Potwierdzeniem spełnienia Kryterium nr 5 Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa będzie dokument, na podstawie którego wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (właściwy rejestr lub ewidencja), stanowiący obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo informujemy, że powyższe wyjaśnienia są dostępne w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią obliczania kryteriów merytorycznych jakościowych Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK.

Czy kwalifikuję się do naboru w ramach działania 1.4.1 TIK? Projekt polega na fizycznym wytworzeniu urządzenia elektronicznego do sterowania panelami fotowoltaicznymi, który to sterownik kontroluje podgrzewanie ciepłej wody użytkowej np. w gospodarstwie domowym. Urządzenie składa się z fizycznych podzespołów elektronicznych, obudowy, procesora i oprogramowania do procesora (wszystko obecnie sam wytwarzam). Dodatkowo urządzenie ma moduł WiFi, który raportuje pracę paneli do chmury (wysyła dane na serwer). Następnie dane są prezentowane dla klienta przez przeglądarkę internetową. Do wytworzenia całości potrzebuję zarówno komputera i oprogramowania (które w większości jest darmowe) jak i fizycznie skonstruowanie urządzenia (zrobieniu obudowy, zlutowanie elektroniki itd). Sam wykonuję te prace, jednak zatrudnienie kogoś znacznie pomogło by mi w pracy. Do przedsięwzięcia potrzebowałabym:
- tokarki cyfrowej (do tworzenia obudowy)
- drukarki 3D (często robię jakieś prototypy)
- drukarki do nalepek, kodów paskowych itd
- komputera z licencją na podstawowe programy (office, Windows)
- fizycznie serwera, na którym mógłbym postawić portal lub wykupienia jakiegoś płatnego serwisu
- oprogramowanie antywirusowe na serwer (jeśli byłaby to fizyczna maszyna)
- podpisany certyfikat SSL
- pieniądze na wytworzenie oprogramowania do działania urządzenia (zatrudnienie informatyków)
- wytworzenie aplikacji mobilnej, przez którą można by było monitorować prace urządzenia (na Android i iOS - co za tym idzie zakup MAC-a)

W odniesieniu do konkursu w ramach osi I poddziałanie 1.4.1 typ projektu 2. TIK dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na projekt, którego celem jest wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii informacyjno – komunikacyjnych w modelach: B2B, B2C, C2C (szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu oraz dokumentacji konkursowej zamieszczonej na stronie). Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.

Na podstawie informacji przedstawionych w zapytaniu można sądzić, iż celem Pana/Pani projektu  jest produkcja/stworzenie urządzenia do monitorowania pracy paneli fotowoltaicznych z odpowiednim oprogramowaniem do obsługi tego urządzenia. Takie przedsięwzięcie nie wpisuje się w typ projektu TIK.

Ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielania pomocy podmiotowi aplikującemu oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

1. Czy koszt zakupu oprogramowania dedykowanego (tj. wytworzonego na indywidualne zamówienie wnioskodawcy, zgodnie z jego wymaganiami) może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach projektu? 2. Jak należy rozumieć sformułowanie z „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)”, że zakupywane w ramach projektu oprogramowanie nie może być samo w sobie produktem/usługą? Czy należy rozumieć przez to np. dedykowane oprogramowanie zawierające funkcjonalności, które będą udostępniane klientom wnioskodawcy w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)? Czy też chodzi o zakup już istniejącego serwisu, który jest wykorzystywany do świadczenia określonej usługi?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) ) w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu: TIK kwalifikowalne są wydatki poniesione m.in. na: nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji lub praw autorskich do:

 • oprogramowania bezpośrednio związanego z wdrażaną technologią/ świadczeniem usług drogą elektroniczną (nie będące same w sobie produktem/usługą) oraz jego wdrożenie, w tym w szczególności wydatki na pokrycie kosztów instalacyjnych, konfiguracyjnych, optymalizacyjnych itp.,
 • oprogramowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (w tym: firewall, systemy IDS/IPS, oprogramowanie antywirusowe),
 • oprogramowania służącego zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych informacji i poświadczania tożsamości,

      pod warunkiem, że będą:

 • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
 • podlegać amortyzacji;
 • nabyte od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą na warunkach rynkowych;
 • stanowiły majątek Beneficjenta, oraz pozostaną związane z projektem co najmniej przez okres trwałości;

Zapis powyżej należy rozumieć w ten sposób, że nie zostaną uznane za kwalifikowalne wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie licencji lub praw autorskich, w projektach których celem jest handel WNiP w formie licencji lub praw autorskich. Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.

Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikowalności podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Czy moduły takie jak rozliczenie pracowników, magazyn, moduł finansowo-księgowy, które będą zintegrowane z POS mogą być kwalifikowalne?

Na podstawie lakonicznych informacji zawartych w zapytaniu trudno dokonać jednoznacznych rozstrzygnięć. Bark szczegółowych informacji dotyczących zakresu rzeczowego projektu nie pozwala stwierdzić, czy planowana do realizacji inwestycja wpisuje się w typ projektu podlegający dofinansowaniu.

Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno – komunikacyjnych w modelach:

 1. B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących
  w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
 2. B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
 3. C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Projekty polegające na usprawnieniu bieżącej działalności Wnioskodawcy m.in. poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania nie kwalifikują się do dofinansowania.

Ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielania pomocy podmiotowi aplikującemu oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej