Informujemy o wydłużeniu terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa I, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie” typ projektu: „TIK” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17.

Termin zakończenia oceny formalnej przewidywany jest na 28 października 2017 roku.