Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej
i Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem rozstrzygnięcia protestu.

Zgodnie z Uchwałą nr 350/7451/17 z dnia 10 października 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik ponownej oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek rozstrzygnięcia protestu, projekt nr RPPK.01.04.01-18-0950/16 pn. „Stworzenie innowacyjnej platformy do prognozowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej z OZE w celu bilansowania handlowego” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

 

Zobacz wyniki naboru