W związku z obowiązkiem w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymywanych przez beneficjentów w przypadku, gdy mają one bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, tj.

  • w projektach, w ramach których usługi doradcze świadczone są przez beneficjentów na rzecz ostatecznych odbiorców nieodpłatnie bądź po cenie niższej niż rynkowa,
  • w projektach partnerskich, w których następuje wzajemne przeniesienie własności wartości niematerialnych i prawnych lub produktów nabytych bądź wytworzonych w ramach projektu pomiędzy partnerami uczestniczącymi w jego realizacji,
  • w projektach dotyczących wsparcia odnawialnych źródeł energii, realizowanych
    w schemacie, w którym beneficjent (jst) nabywa, a następnie przekazuje i dofinansowuje zakup i instalację kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych (mieszkańców danej jst),

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przedstawia przekazany przez Ministerstwo Rozwoju przykład rozliczeń podatku od towarów i usług przez beneficjenta projektu unijnego i ostatecznego odbiorcy, w sytuacji, gdy ma miejsce tzw. dopłata do ceny. Schemat znajdzie zastosowanie we wszystkich przypadkach opisanych powyżej. Został on uzgodniony z Ministerstwem Finansów pod kątem zgodności
z przepisami krajowymi i unijnymi.

 

Przykład rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w projektach UE dot. usług doradczych (pdf, 637.77 KB)