Informacja z 5 października 2017 r.

W związku z rozpatrzeniem protestu w wyniku procedury odwoławczej, zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 (pdf, 461.19 KB)

 

Informacja z 23 sierpnia 2017 r.

W związku z rozpatrzeniem protestu w wyniku procedury odwoławczej, zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 (pdf, 459.79 KB)

 

Informacja z 14 czerwca 2017 r.

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, o kwotę 17 043 615,66  PLN, do łącznej wysokości 37 043 615,66  PLN kwoty dofinansowania, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 (PDF, 452.87 KB)

 

Informacja z 14 czerwca 2017 r.

Wyniki konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (PDF, 452.97 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 (PDF, 325.45 KB)

 

Informacja z 29 grudnia 2016 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej (PDF, 436.14 KB)

 

Informacja z 15 listopada 2016 r.

Instytucja Organizująca Konkurs przekazuje informację dotyczącą wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (PDF, 348.45 KB)