Informacja z 29 marca 2018 r.

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, o kwotę 13,4 mln PLN, do łącznej wysokości 53 400 000,00  PLN kwoty dofinansowania, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, 1475) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji.

Informacja w sprawie skorygowanej w wyniku zwiększenia alokacji Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 - negocjacji (pdf, 557.95 KB)

 

Informacja z 29 marca 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 - negocjacji

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (pdf, 368.15 KB)

 

Informacja z 19 grudnia 2017 r.

Informacja w sprawie Listy wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018-17 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (PDF, 375.09 KB)