Informacja z 28 grudnia 2017 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-003/17
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

pobierz plik (PDF, 326.11 KB)