Informacja z 23 lutego 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach, które uzyskały ocenę pozytywną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka ściekowa, poddziałanie 4.3.1.Gospodarka wodno-ściekowa.

pobierz plik (PDF, 337.97 KB)

Informacja z 28 grudnia 2017 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-003/17 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

pobierz plik (PDF, 326.11 KB)