Informacja z 14 maja 2018 r.

Zaktualizowana informacja dot. wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem;

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem (pdf, 265.14 KB)

 

Informacja z 27 kwietnia 2018 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pdf, 260.81 KB)