Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 informuje o przesunięciu terminów ogłaszania niektórych konkursów uwzględnionych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok:

W ramach osi priorytetowych współfinansowanych z EFRR:

 1. nabór w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R, dla którego zgodnie z Harmonogramem nabór wniosków o dofinasowanie projektów planowany był na grudzień br., został przesunięty na luty 2018 r.
 2. nabór w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, typ projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – w zakresie budynków ochrony zdrowia, zaplanowany zgodnie z Harmonogramem na październik br., a następnie przesunięty zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 13 września br., upublicznioną na stronie internetowej: www.rpo.podkarpackie.pl, na grudzień 2017 r., zostanie ostatecznie przeprowadzony w lutym 2018 r.

W ramach osi priorytetowych współfinansowanych z EFS:

 1. nabór w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, zaplanowany zgodnie z Harmonogramem na grudzień br., został przesunięty na październik 2018 r.
 2. nabór w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości zaplanowany zgodnie z Harmonogramem na grudzień br., został przesunięty na listopad 2018 r.
 3. nabór w ramach działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, dla którego zgodnie z Harmonogramem nabór wniosków o dofinasowanie projektów planowany był na listopad br., został przesunięty na luty 2018 r.
 4. nabór w ramach działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, dla którego zgodnie z Harmonogramem nabór wniosków o dofinasowanie projektów planowany był na listopad br., został przesunięty na styczeń 2018 r.
 5. nabór w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla którego zgodnie z Harmonogramem nabór wniosków o dofinasowanie projektów planowany był na listopad br., zostanie przeprowadzony w grudniu br.

Brak możliwości ogłoszenia ww. naborów w uprzednio zaplanowanych terminach wynika w szczególności z:

 • konieczności dokonania zmian systemu realizacji RPO WP 2014-2020, w związku ze zmianą ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
 • prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju konsultacji zmienionych Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, które stanowią podstawę systemu realizacji RPO WP 2014-2020 i determinują kształt procesu wyboru projektów do dofinansowania,
 • konieczności zapewnienia komplementarności środków EFRR i EFS (realizacja inwestycji ze środków EFRR poprzedzić musi realizację projektów z EFS, które wykorzystywać mają utworzoną infrastrukturę) w ramach RPO WP 2014- 2020 oraz brakiem zatwierdzonych Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji,
 • wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS