Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Rzecznik Funduszy Europejskich został powołany po to, by jeszcze bardziej zaangażować wnioskodawców, beneficjentów oraz podmioty zainteresowane wdrażaniem Funduszy Europejskich w naszym regionie w wypracowanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wszelkie pomysły i opinie osób, do których kierowane są środki unijne z pewnością przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji RPO WP 2014-2020. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju społeczno - gospodarczego województwa podkarpackiego, jak również całego kraju. Dlatego zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Funduszy Europejskich do przekazywania Rzecznikowi swoich wniosków, propozycji usprawnień, a także ewentualnych zastrzeżeń/skarg w zakresie realizacji RPO WP 2014-2020.

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WP 2014-2020, w tym o charakterze skarg i wniosków.

Jako zgłoszenia można traktować:

 1. skargi na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur RPO WP,
 2. skargi na niejasność, brak stosownych informacji, złą organizację procedur w RPO WP, takich jak nabór projektów, ocena wnioskówo dofinansowanie, wnioski o płatność, kontrola itp.,
 3. skargi na nadmierne i nieuzasadnione wymagania, niewłaściwą obsługę,
 4. wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji RPO WP,
 5. innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień dotyczących realizacji RPO WP.

 

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem RPO WP.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
  • listownie na adres:
   Rzecznik Funduszy Europejskich
   Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
   Łukasza Cieplińskiego 4
   35-010 Rzeszów
  • poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej Urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
   Łukasza Cieplińskiego 4
   35-010 Rzeszów
  • elektronicznie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temat wiadomości: „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”
  • poprzez formularz zgłoszeniowy
 2. osobiście w godzinach pracy Urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym 17/ 860 67 46.

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Bez względu na sposób dokonania zgłoszenia, koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu)
 • adres korespondencyjny
 • telefon kontaktowy
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

RFE udziela odpowiedzi w formie w jakiej otrzymał zgłoszenie. Jednocześnie zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie. Jednocześnie Rzecznik dokonuje oceny pilności spraw, nadając priorytet tym, co do których istnieje szansa na poprawę sytuacji interesariusza.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

 • procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.),
 • prowadzonych postępowań administracyjnych, prokuratorskich i sądowych,
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

 

PAMIĘTAJ!

Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

 

Ponadto do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub http://www.fundusze.podkarpackie.pl/.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS