Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia dwóch  naborów wniosków w ramach Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ujętych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia planowanych, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2018 rok, na sierpień 2018 r., dwóch naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla typów projektów:

  1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby,

  2. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne),stanowiących poszerzenie oferty WTZ,

  3. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój i  upowszechnianie zatrudnienia wspieranego,

- z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 15 000 000 PLN.Powodem nieogłoszenia konkursów w zaplanowanym terminie jest fakt, iż w obecnie zakończonych, tożsamych naborach w wyniku dużej podaży wysokiej jakości projektów, IP WUP planuje podpisać z wnioskodawcami umowy o dofinansowanie na kwotę wsparcia wyższą o ok. 40 mln. PLN od pierwotnie przeznaczonej na konkurs.W konsekwencji, w wyniku realizacji przedmiotowych projektów, do końca 2020 r. wsparciem zostanie objętych ponad cztery tysiące osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Ponadto, z przeprowadzonej analizy społeczno–ekonomicznej wynika, iż spada zapotrzebowanie na formy wsparcia przewidziane w ramach działania 8.1, którego skala w momencie tworzenia założeń RPO WP 2014-2020 była znaczna i wpływała negatywnie na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu. Wskazuje na to m.in. zmniejszająca się liczba decyzji o przyznaniu pomocy w oparciu o przesłanki związane z problemami społecznymi. Wymaga również podkreślenia, że zjawisko to, w swojej istocie bardzo pozytywne, ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie zainteresowania wsparciem w ramach PI 9i, co skutkuje coraz częściej pojawiającymi się problemami w rekrutacji do projektów.W związku z powyższym, nie jest zasadnym powielanie wsparcia o tym samym lub podobnym charakterze, na terenie województwa podkarpackiego, w tym samym okresie czasu.Niemniej jednak,  ww. nabory zostaną ogłoszone w II połowie 2019 r. 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS