Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informujemy, iż podwyższeniu uległy limity maksymalnego dofinansowania dla poszczególnych uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie gmin w ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (wymiana źródeł ciepła) – zgodnie z załącznikiem nr 8 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa 24 lipca br.

Aktualny załącznik nr 8 do SZOOP RPO WP 2014-2020 pn. Limity dofinansowania dla projektów z zakresu wymiany źródeł ciepła w Działaniu 3.3 Poprawa jakości powietrza dostępny jest na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 pod adresem:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2018/SZOOP/24.07.2018/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_8_Limity_dofinansowania_dla_projekt%C3%B3w_w_zakresie_wymiany_%C5%BAr%C3%B3de%C5%82_ciep%C5%82a_w_Dzia%C5%82aniu_3.3v2.pdf

Zwiększenie maksymalnej wartości dofinansowania projektu w ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła o 25%, tj. o 20,1 mln PLN jest wynikiem renegocjacji RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską, w wyniku których uzyskano zgodę na zwiększenie środków udostępnionych w konkursie na wymianę najmniej ekologicznych źródeł ciepła, co zmniejszy niską emisję zanieczyszczeń i poprawi jakość powietrza w regionie.

Powyższa zmiana wymagała aktualizacji Regulaminu i ogłoszenia o konkursie nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-002/18 w ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła, których aktualna wersja jest dostępna na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 pod adresem:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1951-3-3-1-realizacja-planow-niskoemisyjnych-wymiana-zrodel-ciepla-nr-naboru-rppk-03-03-01-iz-00-18-002-18

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1979-3-3-1-realizacja-planow-niskoemisyjnych-wymiana-zrodel-ciepla-zmiana-regulaminu-i-ogloszenia-w-konkrusie-nr-rppk-03-03-01-iz-00-18-002-18

Nowy Regulamin i ogłoszenie obowiązują od 31 lipca 2018 r.

Przyjęcie w/w zmiany nie narusza postanowień art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.).

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS