Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia planowanych na wrzesień, październik i listopad 2018 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach:

  • Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na październik br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 11 700 000 PLN,
  • Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 11 700 000 PLN,
  • Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 5 840 000 PLN,
  • Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 6 230 000 PLN.

Przyczyną odstąpienia od przeprowadzenia ww. konkursów w zaplanowanym terminie jest konieczność zapewnienia komplementarności środków EFRR i EFS (realizowane projekty ze środków EFS, muszą wykorzystywać utworzoną infrastrukturę).

Mając na uwadze brak ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru konkretnych obiektów, których rewitalizacja zostanie sfinansowana ze środków EFRR, a które z uwagi na komplementarność z projektami EFS będą podstawą realizacji projektów w ramach osi priorytetowej VII i VIII RPO WP 2014-2020, zasadne jest przełożenie terminu ogłaszania ww. naborów na rok 2019.

Jednocześnie, mając na względzie wskazane powyżej przesłanki, konieczne jest  również odstąpienie od przeprowadzenia naborów dedykowanych dla MOF w ramach:

  • Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, zaplanowanego na październik br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 95 000 000 PLN,
  • Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, zaplanowanego na listopad br.,z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 22 000 000 PLN,
  • Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 14 400 000 PLN,
  • Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 6 780 000 PLN,
  • Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaplanowanego na wrzesień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 6 620 000 PLN.

Zakłada się, że nabory zostaną ogłoszone na przełomie I i II kwartału 2019 r. Planowane terminy przeprowadzenia wskazanych konkursów zostaną określone w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok, który zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014 - 2020 (t.j. z 2018 r., poz. 1431), zostanie opublikowany na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 do końca listopada br.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS