Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza nabór na ekspertów do udziału w ocenie merytorycznej projektów oraz wydawania opinii dotyczących projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w następujących dziedzinach:

 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Motoryzacja
 • Przemysł spożywczy i rolnictwo ekologiczne
 • Zdrowie, medycyna i przemysł farmaceutyczny
 • Odnawialne źródła energii i magazynowanie energii
 • Efektywność energetyczna
 • Turystyka, ekoturystyka i dziedzictwo naturalne
 • Tereny inwestycyjne
 • Transformacja cyfrowa
 • Publiczny transport zbiorowy i mobilność zeroemisyjna
 • Tabor kolejowy

I. Ogólne informacje o naborze

Nabór prowadzony jest w terminie od 10 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r.

Nabór na ekspertów ma charakter zamknięty.

Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

II. Kryteria wyboru ekspertów

Warunki obligatoryjne

Ekspertem może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku są w szczególności dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych lub uzyskanie stopni naukowych);
 5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe, które nabyła w okresie ostatnich 5 lat w dziedzinie, w zakresie której aplikuje.
  Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • świadectwa pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska lub pełnionych funkcji),
  • umowy cywilnoprawne wraz z potwierdzeniem ich wykonania,
  • referencje/rekomendacje,
  • podanie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej (numer NIP);
 1. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie;
 2. nie jest właścicielem, nie pozostaje w stosunku pracy oraz nie współpracuje z firmami konsultingowo-doradczymi, zajmującymi się szeroko pojętym doradzaniem wszystkim potencjalnym wnioskodawcom, w szczególności świadczącym wyspecjalizowane usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z tym związanej;
 3. oraz spełnia dodatkowo w wymienionych poniżej dziedzinach następujące warunki:

Lp.

Dziedzina

Warunki obligatoryjne

Warunki pożądane

1

Lotnictwo i kosmonautyka

Posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w zakresie opracowywania, wdrażania lub komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań lub inwestycji/projektów we właściwej dziedzinie.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych przedsięwzięciach dotyczących zagadnień związanych z dziedziną (np. w roli prelegenta),
 • certyfikaty/zaświadczenia z udziału w specjalistycznych kursach/szkoleniach z zagadnień związanych z dziedziną,
 • własne publikacje naukowe z danej dziedziny,
 • zaświadczenia poświadczające doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów lub analiz/ekspertyz/badań (zaangażowanie w prace na poziomie eksperckim),
 • opinia/referencje pracodawcy, szkoły wyższej, jednostki naukowej, instytutu badawczego poświadczające realizację lub uczestnictwo w zespole, który realizował badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub usługi doradcze dotyczące prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach w określonych obszarach, rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie,
 • dokumenty potwierdzające:
  • rolę, zakres prac w realizacji przedsięwzięć badawczych lub naukowych (tj. np. zaświadczenia o uczestnictwie w zespole badawczym),
  • rolę, zakres prac we wdrażaniu projektów innowacyjnych w ramach zakończonych prac badawczych (tj. np. zaświadczenia, referencje pracodawcy, zleceniodawcy),
  • doświadczenie w zakresie oceny możliwości wprowadzenia na rynek opracowanego rozwiązania,
  • opracowane publikacje naukowe,
  • udział w szkoleniach, certyfikaty,
  • nagrody za osiągnięcia w danej dziedzinie,
  • wpis na listę biegłych sądowych,
  • rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi ekspert współpracował (dokonywał oceny projektów, opiniował projekty, kontrolował inwestycje, prowadził prace badawcze lub uczestniczył w zespole badawczym, brał udział w zespole wdrażającym innowacyjne rozwiązania itp.).
 • prowadziła prace badawczo - rozwojowe lub uczestniczyła w pracach zespołu badawczego opracowującego innowacyjne rozwiązania / projekty w zakresie dziedziny, w której aplikuje,
 • posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w zakresie opracowywania lub wdrażania rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 oraz GOZ w dziedzinie, w której aplikuje,
 • zna zagadnienia z zakresu:
  • przepisów prawa we właściwej dziedzinie (np. prawo farmaceutyczne),
  • prawa budowlanego,
  • problematyki ochrony własności intelektualnej,
  • przepisów OOŚ,
  • polityk horyzontalnych UE,
  • przepisów pomocy publicznej.

2

Motoryzacja

3

Przemysł spożywczy i rolnictwo ekologiczne

4

Zdrowie, medycyna i przemysł farmaceutyczny

 

5

Turystyka, ekoturystyka i dziedzictwo naturalne

Posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w planowaniu, realizacji lub nadzorowaniu inwestycji w dziedzinie.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w planowaniu, realizacji lub nadzorowaniu inwestycji z zakresu turystyki, ekoturystyki i dziedzictwa naturalnego,
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych przedsięwzięciach dotyczących zagadnień związanych z dziedziną (np. w roli prelegenta),
 • certyfikaty/zaświadczenia z udziału w specjalistycznych kursach/szkoleniach z zagadnień związanych z dziedziną,
 • własne publikacje naukowe z dziedziny,
 • zaświadczenia poświadczające doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów lub analiz/ekspertyz/badań (zaangażowanie w prace na poziomie eksperckim),
 • opinia/referencje pracodawcy, szkoły wyższej, jednostki naukowej, instytutu badawczego poświadczające realizację lub uczestnictwo w zespole, który realizował badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub usługi doradcze dotyczące prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach w dziedzinie, rekomendacje instytucji działającej w danej dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w dziedzinie;
 • dokumenty potwierdzające:
  • rolę, zakres prac w realizacji przedsięwzięć badawczych lub naukowych (tj. np. zaświadczenia o uczestnictwie w zespole badawczym),
  • rolę, zakres prac we wdrażaniu projektów innowacyjnych w ramach zakończonych prac badawczych (tj. np. zaświadczenia, referencje pracodawcy, zleceniodawcy),
  • doświadczenie w zakresie oceny możliwości wprowadzenia na rynek opracowanego rozwiązania,
  • opracowane publikacje naukowe,
  • udział w szkoleniach, certyfikaty,
  • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie,
  • wpis na listę biegłych sądowych,
  • rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi ekspert współpracował (dokonywał oceny projektów, opiniował projekty, kontrolował inwestycje, prowadził prace badawcze lub uczestniczył w zespole badawczym, brał udział w zespole wdrażającym innowacyjne rozwiązania itp.).
 • zna zagadnienia z zakresu:
  • przepisów prawa w dziedzinie,
  • prawa budowlanego,
  • przepisów OOŚ,
  • polityk horyzontalnych UE,
  • przepisów pomocy publicznej.
6

Transformacja cyfrowa

 • posiada wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł magistra) kierunki: informatyka, elektrotechnika, automatyka, telekomunikacja lub kierunki pokrewne,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie:
  • opracowywania, wdrażania lub komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań lub inwestycji/projektów w dziedzinie lub
  • wdrażania systemów teleinformatycznych lub
  • w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz rozwoju rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie przy opracowywaniu, wdrażaniu lub komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań lub inwestycji/projektów w dziedzinie lub potwierdzające doświadczenie we wdrażaniu systemów teleinformatycznych lub w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz rozwoju rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych przedsięwzięciach dotyczących zagadnień związanych z dziedziną (np. w roli prelegenta),
 • certyfikaty/zaświadczenia z udziału w specjalistycznych kursach/szkoleniach z zagadnień związanych z dziedziną,
 • własne publikacje naukowe z dziedziny,
 • zaświadczenia poświadczające doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów lub analiz/ekspertyz/badań (zaangażowanie w prace na poziomie eksperckim),
 • opinia/referencje pracodawcy, szkoły wyższej, jednostki naukowej, instytutu badawczego poświadczające realizację lub uczestnictwo w zespole, który realizował badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub usługi doradcze dotyczące prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach w określonych obszarach, rekomendacje instytucji działającej w dziedzinie, uczelni wyższej kształcącej w danej dziedzinie;
 • dokumenty potwierdzające:
  • rolę, zakres prac w realizacji przedsięwzięć badawczych lub naukowych (tj. np. zaświadczenia o uczestnictwie w zespole badawczym),
  • rolę, zakres prac we wdrażaniu projektów innowacyjnych w ramach zakończonych prac badawczych (tj. np. zaświadczenia, referencje pracodawcy, zleceniodawcy),
  • doświadczenie w zakresie oceny możliwości wprowadzenia na rynek opracowanego rozwiązania,
  • opracowane publikacje naukowe,
  • udział w szkoleniach, certyfikaty,
  • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie,
  • wpis na listę biegłych sądowych,
  • rekomendacje instytucji lub organizacji, z którymi ekspert współpracował (dokonywał oceny projektów, opiniował projekty, kontrolował inwestycje, prowadził prace badawcze lub uczestniczył w zespole badawczym, brał udział w zespole wdrażającym innowacyjne rozwiązania itp.).
 • prowadziła prace badawczo - rozwojowe lub uczestniczyła w pracach zespołu badawczego opracowującego innowacyjne rozwiązania/projekty w zakresie dziedziny w której aplikuje,
 • posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w zakresie opracowywania lub wdrażania rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 oraz GOZ w dziedzinie,
 • posiada osiągnięcia z zakresu sztucznej inteligencji,
 • zna problematykę związaną z zarządzaniem projektami teleinformatycznymi,
 • zna zagadnienia z zakresu:
  • przepisów prawa w dziedzinie,
  • prawa budowlanego,
  • problematyki ochrony własności intelektualnej,
  • przepisów OOŚ,
  • przepisów prawa zamówień publicznych również w zakresie trybów i ich zastosowania do przeprowadzenia zamówień na systemy teleinformatyczne,
  • polityk horyzontalnych UE,
  • przepisów pomocy publicznej,
  • przepisów w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7

Tereny inwestycyjne

 • posiada wykształcenie wyższe (kierunki: inżynieria drogowa, inżynieria mostowa, inżynieria lądowa, inżynieria środowiska, inżynieria wodna, inżynieria sanitarna lub kierunki pokrewne),
 • posiada doświadczenie zawodowe w obszarze infrastruktury drogowej lub gospodarki wodno-ściekowej w szczególności umiejętność weryfikacji dokumentacji technicznej, a także doświadczenie w projektowaniu lub kierowaniu budową obiektów drogowych lub mostowych lub systemów i instalacji wodno-ściekowych.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w obszarze infrastruktury drogowej lub gospodarki wodno-ściekowej w zakresie weryfikacji dokumentacji technicznej, w projektowaniu lub kierowaniu budową obiektów drogowych lub mostowych lub systemów i instalacji wodno-ściekowych.
 • prowadziła prace badawczo - rozwojowe lub uczestniczyła w pracach zespołu badawczego opracowującego innowacyjne rozwiązania / projekty w zakresie dziedziny w której aplikuje,
 • posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w zakresie opracowywania lub wdrażania rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 oraz GOZ, w dziedzinie w której aplikuje,
 • zna zagadnienia z zakresu:
  • przepisów prawa we właściwej dziedzinie,
  • prawa budowlanego,
  • problematyki ochrony własności intelektualnej,
  • przepisów OOŚ,
  • polityk horyzontalnych UE,
  • przepisów pomocy publicznej.

8

Odnawialne źródła energii i magazynowanie energii

Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii magazynowania energii cieplnej i elektrycznej.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w obszarze technologii magazynowania energii cieplnej i elektrycznej.
 • posiada uprawnienia instalatora OZE,
 • posiada uprawnienia elektryczne dowolnej kategorii.

9

Efektywność energetyczna

Posiada uprawnienia i doświadczenie w opracowywaniu lub weryfikacji audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej lub świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku mogą być w szczególności:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy (ze wskazaniem rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska),
 • umowy cywilnoprawne wraz z opisem ich przedmiotu i potwierdzeniem ich wykonania,
 • referencje/rekomendacje,
 • inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w opracowywaniu lub weryfikacji audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej lub świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
 • została wpisana do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych;
 • została wpisana na Listę Rekomendowanych Audytorów, prowadzoną przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, https://zae.org.pl/lista-audytorow/
 • współpracowała z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., w zakresie audytów energetycznych/efektywności energetycznej, ciepłownictwa i odnawialnych źródeł energii.

Uwaga!

Weryfikacja spełnienia przez eksperta poszczególnych warunków dokonywana jest na podstawie złożonego wniosku oraz w oparciu o treść otrzymanych dokumentów. Weryfikacja nie będzie obejmowała rozmów kwalifikacyjnych.

Spełnienie wymagań pożądanych nie warunkuje wpisu do Wykazu, jednakże może mieć wpływ na częstotliwość wyznaczania eksperta do udziału w ocenie merytorycznej projektów oraz wydawania opinii dotyczących projektów.

III. Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 składa wypełniony wniosek o wpis do Wykazu w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na ekspertów.

Do wniosku dołącza wersje elektroniczne bądź skany dokumentów potwierdzających spełnienie:

 • warunków obligatoryjnych – obowiązkowo,
 • warunków pożądanych – fakultatywnie.

IV. Zasady składania wniosków

Wnioski z wymaganymi dokumentami należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /podkarpackie/eksperci/ z zastrzeżeniem, iż wniosek oraz wymagane oświadczenia muszą zostać podpisane przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z tym, że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu). Skany dokumentów wyłącznie z podpisem tradycyjnym wysłane za pośrednictwem ePUAP nie są ważne.

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją składania wniosku o wpis do Wykazu za pośrednictwem platformy ePUAP (pdf, 2.76 MB).

Dołączane do wniosku załączniki w wersji elektronicznej albo jako skany dokumentów nie wymagają podpisania przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Załączane pliki należy zapisać pod swoim nazwiskiem i imieniem w formacie: nazwisko_imię_nazwadokumentu (np. Kowalki_Jan_wniosek; Kowalski_Jan_dyplom; Kowalski_Jan_świadectwo1). Pliki powinny mieć średnią rozdzielczość 100-150 DPI. Należy złożyć odrębny wniosek na każdą dziedzinę.

WAŻNE!

Szczegółowe informacje dotyczące podpisywania dokumentów podpisem zaufanym znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

W przypadku podpisania dokumentu podpisem zaufanym, za pośrednictwem ePUAP powinien zostać przesłany wyłącznie podpisany plik w formacie xml.

V. Ważne informacje

Eksperci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, zostaną umieszczeni w Wykazie ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz zostaną poinformowani o wpisie niezwłocznie po zatwierdzeniu Wykazu.

Eksperci wpisani do Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 będą mogli być zapraszani przez inne instytucje do realizacji ich zadań w poszczególnych programach perspektywy finansowej 2021-2027.

W przypadku negatywnej weryfikacji kandydat zostanie niezwłocznie poinformowany o odmowie wpisania do Wykazu. Od negatywnego wyniku weryfikacji nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 dostępny będzie na stronach internetowych:

VI.  Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17/ 747 68 24 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Dokumenty do pobrania

 
 
 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS