Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu  programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Do dodatkowych celów Konkursu można zaliczyć:

- upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,

- wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Przedmiot Konkursu: Przedmiotem Konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Wnioskodawcy:  gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

Termin składania wniosków:  3 marca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  maj 2016 roku (rozstrzygnięcie konkursu w podanym terminie uzależnione będzie od ilości wniosków)

Miejsce składania wniosków: Kancelaria Główna, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4 , 35-010 Rzeszów

Sposób składania wniosków 

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

1) być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT";

2) zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD/pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.

Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady).

Wnioski przesłane:

1) w inny sposób niż opisany powyżej (np. telefaksem lub tylko pocztą elektroniczną),

2) dostarczone pod inny adres aniżeli wskazany,

3) złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu,

nie będą rozpatrywane.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%. (Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu).

Całkowita wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków finansowych przeznaczonych dla całego Konkursu dla Województwa Podkarpackiego wynosi 4 896 160 PLN (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

1. Definicja rewitalizacji oraz cechy i elementy programów rewitalizacji;

2. Formularz wniosku o przyznanie dotacji;

3. Formularz wniosku o przyznanie dotacji_ Szczegółowy budżet zadania;

4. Karty oceny wniosku:

a) formalna,

b) merytoryczna;

5. Istotne postanowienia umowy o dotację;

6. Istotne postanowienia umowy o dotację_ Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta;

7. Wzór sprawozdania z realizacji projektu;

8. Wzór sprawozdania z realizacji projektu_ Rozliczenie finansowe;

9. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Stanowisko Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania można zgłaszać faksem na numer 17 747 64 27 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając w temacieProgramy rewitalizacji POPT.

Procedura udzielania zamówień przy realizacji projektów w ramach dotacji

Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców

Załącznik nr 1. Oświadczenie dot. bezstronności

Załącznik nr 2. Wzór protokołu z procedury o udzielenie zamówienia

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS