Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze rewitalizacji

Okres realizacji: kwiecień - wrzesień 2023 r.
Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o. o.
Cel badania: Celem badania była ocena wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 na sytuację obszarów rewitalizowanych, w tym poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gosodarcze i społeczne tych obszarów.

Pobierz raport (docx, 2,23 MB)

Pobierz załącznik nr 4 (docx, 52,2 KB)

Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji (docx, 49 KB)

 

Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na efektywność systemu transportowego regionu

Okres realizacji: listopad 2022 r. - kwiecień 2023 r.
Wykonawca: Wolański Sp. z o. o.
Cel badania: Celem badania była ocena wpływu projektów transportowych w ramach OP V RPO WP 2014-2020 na efektywność systemu transportowego regionu.

Pobierz raport (docx, 14,7 MB)

Pobierz załącznik nr 3 (docx, 6,59 MB)

Pobierz załącznik nr 5 (docx, 5,27 MB)

Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji (docx, 94 KB)

 

Efekty wsparcia przedsiębiorstw w ramach RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: listopad 2022 - kwiecień 2023 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm EGO-EVALUATION FOR GOVERNMENT ORGANIZATIONS S.C. oraz LB&E Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena efektów wsparcia skierowanego do przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej I RPO WP 2014-2020 ukierunkowanej na wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Pobierz raport (docx, 7,32 MB)

Pobierz załącznik (docx, 59,4 KB)

Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji (docx, 71,8 KB)

 

Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020

Podmiot zlecający badanie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Okres realizacji: 2021
Wykonawca: Evalu Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena, w jakim stopniu zasada partnerstwa wdrażana jest w programach operacyjnych - krajowych, regionalnych, a także w programach współpracy międzynarodowej INTERREG, jak również w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rybactwo i Rybołówstwo.

Pobierz raport (pdf, 2 317 KB)

Pobierz broszurę (pdf, 1 068 KB)

Pobierz tabelę wdrażania rekomendacji (pdf, 606 KB)

 

Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy

Okres realizacji: kwiecień - październik 2022 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm Evalu Sp. z o.o. oraz Ecorys Polska Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VII Regionalny rynek pracy i OP VI Spójność przestrzenna i społeczna (PI9a) RPO WP 2014 - 2020 na zatrudnienie.

Pobierz raport (pdf, 5 242 KB)

Pobierz załącznik (pdf, 554 KB)

Pobierz prezentację (MP4, 14 348 KB)

Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 607 KB)

 

Wpływ polityki spójności 2014-2020 na internacjonalizację przedsiębiorstw w Polsce

Podmiot zlecający badanie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Okres realizacji: 2021/2022
Wykonawca: Konsorcjum firm Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.
Cel badania: Ocena wpływu interwencji realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020 na umiędzynarodowienie działalności polskich przedsiębiorstw.

Pobierz raport (pdf, 3 190 KB)

Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 597 KB)

 

Ocena wpływu wsparcia RPO WP 2014-2020 na efektywność energetyczną i emisyjność

Okres realizacji: październik 2021 - marzec 2022 r.
Wykonawca: Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp. j.
Cel badania: Ocena dotychczasowego oraz potencjalnego wpływu wsparcia oferowanego w ramach poszczególnych działań OP III RPO WP 2014-2020 na wielkość zużycia energii oraz wynikającą z tego emisję zanieczyszczeń.

Pobierz raport (pdf, 5 595 KB)

Pobierz załącznik nr 1 (pdf, 1 296 KB)

Pobierz załącznik nr 2 (pdf, 953 KB)

Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 515 KB)

 

Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego "Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu"

Okres realizacji: sierpień 2021 - luty 2022 r.
Wykonawca: "EU-CONSULT" Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia. 

Pobierz raport (pdf, 6 855 KB)

Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 519 KB)

 

Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej

Okres realizacji: lipiec 2021 r. - grudzień 2021 r.
Wykonawca: EVALU Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VIII i działania 6.2 OP VI na poprawę wewnętrznej spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego.

Pobierz Raport (pdf, 3 499 KB)
Pobierz załącznik nr 1 (pdf, 8 267 KB)
Pobierz załącznik nr 2 (pdf, 364 KB)

Pobierz prezentację (MP4, 198 220 KB)

Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 618 KB)

 

Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego

Okres realizacji:grudzień 2020 r. - lipiec 2021 r.
Wykonawca: Eu-Consult Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Programu dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Pobierz Raport (pdf, 6 350 KB)
Pobierz załącznik nr 1 (pdf, 1 691 KB)
Pobierz prezentację (MP4, 15 563 KB)
Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 582 KB)

 

Ocena efektów interwencji realizowanych w ramach OP IV oraz działania 6.1 OP VI RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: grudzień 2020 r. - czerwiec 2021 r.
Wykonawca: Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp. j.
Cel badania: Celem badania była ocena efektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych wsparcia udzielonego w ramach OP IV oraz działania 6.1 w ramach OP VI RPO WP 2014-2020.

Pobierz Raport (pdf, 4 520 KB)
Pobierz załącznik nr 1 (pdf, 922 KB)
Pobierz załącznik nr 2 (pdf, 395 KB)
Pobierz załącznik nr 4 (pdf, 249 KB)
Pobierz prezentację
Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 384 KB)

 

Ocena wpływu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego

Okres realizacji: wrzesień 2020 r. - luty 2021 r.
Wykonawca: EVALU Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Programu dotyczących edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.

Pobierz Raport (pdf, 4 154 KB) 
Pobierz załącznik Syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze (pdf, 677 KB)  
Pobierz prezentację (MP4, 392 125 KB)

Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 284 KB)

 

Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych

Okres realizacji: czerwiec - listopad 2020 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm LB&E Sp. z o.o. oraz EGO-EVALUATION FOR GOVERNMENT ORGANIZATIONS S.C.
Cel badania: Oszacowanie wpływu interwencji na podniesienie jakości i poprawę dostępu do elektronicznych usług publicznych.

Pobierz Raport (pdf, 3 666 KB)
Pobierz załącznik nr 3 (pdf, 133 KB)
Pobierz prezentację (MP4, 29 816 KB)
Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 282 KB)

 

Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: marzec - sierpień 2020 r.
Wykonawca: "EU-CONSULT" Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena funkcjonowania mechanizmów zapewnienia realizacji zasad horyzontalnych i ocena efektów ich realizacji.

Pobierz Raport (pdf, 2 310 KB)
Pobierz Załącznik nr 2 (pdf, 1 808 KB)
Pobierz prezentację (MP4, 140 659 KB)

Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 428 KB)

 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Okres realizacji: wrzesień 2018 – sierpień 2019 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz EVALU Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 na potrzeby przeglądu śródokresowego, a także realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania wraz z prognozą możliwego poziomu osiągnięcia celów końcowych Programu oraz oceną wkładu Programu w realizację celów Strategii Europa 2020.

Pobierz Raport (pdf, 4 348 KB)
Pobierz Analizę sytuacji społeczno-gospodarczej (pdf, 2 742 KB)
Pobierz Analizę wpływu RPO WP 2014-2020 na realizację Strategii Europa 2020 (pdf, 950 KB)
Pobierz Tabelę prezentującą syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze (pdf, 696 KB)
Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 598 KB)

 

Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego "Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu"

Okres realizacji: luty - czerwiec 2019 r.
Wykonawca: "EU-CONSULT" Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia. 

Pobierz Raport (pdf, 5 294 KB)
Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 521 KB)

 

Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: sierpień - grudzień 2017 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. oraz Imapp Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka dla gwarancji oraz oceną koncepcji wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pobierz Raport (pdf, 2 558 KB)
Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 439 KB)

 

Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: kwiecień - wrzesień 2017 r.
Wykonawca: Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Spółka jawna.
Cel badania: Ocena kryteriów i innych elementów systemu wyboru i oceny projektów przez pryzmat faktycznego zapewnienia realizacji celów i priorytetów RPO WP 2014-2020, w tym osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz wskazanie koniecznych modyfikacji systemu.

Pobierz Raport (pdf, 2 092 KB)
Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 1 147 KB)

 

Ewaluacja ex ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego

Okres realizacji: październik 2016 r. - marzec 2017 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm Danae sp. z o. o. oraz 05 Sigma Research and Development.
Cel badania: Wsparcie procesu wdrażania interwencji w zakresie podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Pobierz Raport (pdf, 3 073 KB)
Pobierz tabelę kwalifikacji (xlsx, 121 KB)
Pobierz tabelę rekomendacji (pdf, 450 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS