Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca programem przekazała wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym.

Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, że Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu.

Dla realizacji Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego wyznaczono następujące Instytucje Pośredniczące:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Programu.

Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawiera następujące informacje:

 • Tytuł projektu,
 • Skrócony opis,
 • Numer umowy/decyzji,
 • Nazwa beneficjenta,
 • Fundusz,
 • Program,
 • Priorytet,
 • Działanie,
 • Poddziałanie,
 • Wartość projektu,
 • Wydatki kwalifikowalne,
 • Wartość unijnego dofinansowania,
 • Poziom unijnego dofinansowania w procentach,
 • Forma finansowania,
 • Miejsce realizacji projektu,
 • Typ obszaru, na którym realizowany jest projekt,
 • Data rozpoczęcia realizacji projektu,
 • Data zakończenia realizacji projektu,
 • Projekt konkursowy czy pozakonkursowy,
 • Dziedzina działalności gospodarczej, której dotyczy projekt,
 • Obszar wsparcia projektu,
 • Cel projektu,
 • Cel uzupełniający dla projektów EFS,
 • Projekt realizowany w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania,
 • Finansowanie zakończone.

Dane dotyczą stanu na 2 marca 2023 r. i pochodzą z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 2 marca 2023 r. (XLSX, 2.57 MB)

 

Wersje archiwalne:

 1. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 1 lutego 2023 r. (XLSX, 2.57 MB)
 2. Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - stan na 2 stycznia 2023 r. (XLSX, 2.54 MB)

 

Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020

Podmiot zlecający badanie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Okres realizacji: 2021
Wykonawca: Evalu Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena, w jakim stopniu zasada partnerstwa wdrażana jest w programach operacyjnych - krajowych, regionalnych, a także w programach współpracy międzynarodowej INTERREG, jak również w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rybactwo i Rybołówstwo.

Pobierz raport

Pobierz broszurę

Pobierz tabelę wdrażania rekomendacji

 

Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy

Okres realizacji: kwiecień - październik 2022 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm Evalu Sp. z o.o. oraz Ecorys Polska Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VII Regionalny rynek pracy i OP VI Spójność przestrzenna i społeczna (PI9a) RPO WP 2014 - 2020 na zatrudnienie.

Pobierz raport

Pobierz załącznik

Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji

Wpływ polityki spójności 2014-2020 na internacjonalizację przedsiębiorstw w Polsce

Podmiot zlecający badanie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Okres realizacji: 2021/2022
Wykonawca: Konsorcjum firm Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.
Cel badania: Ocena wpływu interwencji realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020 na umiędzynarodowienie działalności polskich przedsiębiorstw.

Pobierz raport

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ocena wpływu wsparcia RPO WP 2014-2020 na efektywność energetyczną i emisyjność

Okres realizacji: październik 2021 - marzec 2022 r.
Wykonawca: Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp. j.
Cel badania: Ocena dotychczasowego oraz potencjalnego wpływu wsparcia oferowanego w ramach poszczególnych działań OP III RPO WP 2014-2020 na wielkość zużycia energii oraz wynikającą z tego emisję zanieczyszczeń.

Pobierz raport

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego "Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu"

Okres realizacji: sierpień 2021 - luty 2022 r.
Wykonawca: "EU-CONSULT" Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia. 

Pobierz raport

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej

Okres realizacji: lipiec 2021 r. - grudzień 2021 r.
Wykonawca: EVALU Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VIII i działania 6.2 OP VI na poprawę wewnętrznej spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego.

Pobierz Raport
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2

Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego

Okres realizacji:grudzień 2020 r. - lipiec 2021 r.
Wykonawca: Eu-Consult Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Programu dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Pobierz Raport
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz prezentację
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ocena efektów interwencji realizowanych w ramach OP IV oraz działania 6.1 OP VI RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: grudzień 2020 r. - czerwiec 2021 r.
Wykonawca: Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp. j.
Cel badania: Celem badania była ocena efektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych wsparcia udzielonego w ramach OP IV oraz działania 6.1 w ramach OP VI RPO WP 2014-2020.

Pobierz Raport
Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2
Pobierz załącznik nr 4
Pobierz prezentację
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ocena wpływu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego

Okres realizacji: wrzesień 2020 r. - luty 2021 r.
Wykonawca: EVALU Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Programu dotyczących edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego.

Pobierz Raport 
Pobierz załącznik Syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze  
Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych

Okres realizacji: czerwiec - listopad 2020 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm LB&E Sp. z o.o. oraz EGO-EVALUATION FOR GOVERNMENT ORGANIZATIONS S.C.
Cel badania: Oszacowanie wpływu interwencji na podniesienie jakości i poprawę dostępu do elektronicznych usług publicznych.

Pobierz Raport
Pobierz załącznik nr 3
Pobierz prezentację
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: marzec - sierpień 2020 r.
Wykonawca: "EU-CONSULT" Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena funkcjonowania mechanizmów zapewnienia realizacji zasad horyzontalnych i ocena efektów ich realizacji.

Pobierz Raport
Pobierz Załącznik nr 2
Pobierz prezentację

Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Okres realizacji: wrzesień 2018 – sierpień 2019 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz EVALU Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 na potrzeby przeglądu śródokresowego, a także realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania wraz z prognozą możliwego poziomu osiągnięcia celów końcowych Programu oraz oceną wkładu Programu w realizację celów Strategii Europa 2020.

Pobierz Raport
Pobierz Analizę sytuacji społeczno-gospodarczej
Pobierz Analizę wpływu RPO WP 2014-2020 na realizację Strategii Europa 2020
Pobierz Tabelę prezentującą syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego "Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu"

Okres realizacji: luty - czerwiec 2019 r.
Wykonawca: "EU-CONSULT" Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia. 

Pobierz Raport
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: sierpień - grudzień 2017 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. oraz Imapp Sp. z o.o.
Cel badania: Ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka dla gwarancji oraz oceną koncepcji wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pobierz Raport
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020

Okres realizacji: kwiecień - wrzesień 2017 r.
Wykonawca: Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Spółka jawna.
Cel badania: Ocena kryteriów i innych elementów systemu wyboru i oceny projektów przez pryzmat faktycznego zapewnienia realizacji celów i priorytetów RPO WP 2014-2020, w tym osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz wskazanie koniecznych modyfikacji systemu.

Pobierz Raport
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Ewaluacja ex ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego

Okres realizacji: październik 2016 r. - marzec 2017 r.
Wykonawca: Konsorcjum firm Danae sp. z o. o. oraz 05 Sigma Research and Development.
Cel badania: Wsparcie procesu wdrażania interwencji w zakresie podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Pobierz Raport
Pobierz tabelę kwalifikacji
Pobierz tabelę rekomendacji

 

Zachęcamy Państwa do lektury e-magazynu „Zobacz zmiany” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Jest to wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach – zawiera nie tylko teksty, ale i filmy oraz galerię z ciekawymi zdjęciami.

Magazyny  2022 roku

Zobacz zmiany nr 4/2022

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach: zobaczzmiany.pl/wydanie/4-2022/

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 9,80 MB)

Zobacz zmiany nr 3/2022

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach: zobaczzmiany.pl/wydanie/3-2022/

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 5,52 MB)

Zobacz zmiany nr 2/2022

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach: zobaczzmiany.pl/wydanie/2-2022/

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 5,90 MB)

Zobacz zmiany nr 1/2022

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach: zobaczzmiany.pl/wydanie/1-2022/

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 5,16 MB)

 

Magazyny z 2021 roku

Zobacz zmiany nr 4/2021

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach zobaczzmiany.pl/wydanie/4-2021/  

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 8.15 MB)

 

Zobacz zmiany nr 3/2021

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach zobaczzmiany.pl/wydanie/3-2021/

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 8,03 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2021

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach Zobacz zmiany nr 2/2021

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 7.32 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2021

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach – Zobacz zmiany nr 1/2021 

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 6,72 MB)

 

Magazyny z 2020 r.

Zobacz zmiany nr 4/2020 

 

Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach – „Zobacz zmiany” 2020/4

Wersja dostępna – PDF (rozmiar: 5,91 MB)

 

Zobacz zmiany nr 3/2020

 Wersja mobilna – możliwa do odtwarzania na tabletach i smartfonach – „Zobacz zmiany” 2020/3

Wersja dostępna – PDF (Rozmiar: 7.40 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2020

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany 2/2020”

Wersja dostępna PDF (Rozmiar: 8.02 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2020

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany 1/2020”

Wersja dostępna PDF (Rozmiar: 6.04 MB)

 

Magazyny z 2019 r.

Zobacz zmiany nr 4/2019

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany”

Wersja PDF do pobrania tutaj (PDF, 7.18 MB)

 

Zobacz zmiany nr 3/2019

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany”Przejdź do serwisu zewnętrznego

Wersja PDF - (dostępna) (pdf, 7.68 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2019

Przeczytaj e-magazyn „Zobacz zmiany”

Wersja dostępna PDF (Rozmiar: 3.33 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2019

„Zobacz zmiany”nr 1/2019

Zobacz zmiany nr 1/2019 wersja dostępna

 

Biuletyny z 2018 r.:

Zobacz zmiany nr 4/2018

 

Zobacz zmiany 4/2018 - e-magazyn

Zobacz zmiany 4/2018 - PDF dostępny  (pdf, (5.5 MB)

 

Zobacz zmiany nr 3/2018

Zobacz zmiany 3/2018 - e-magazyn

Zobacz zmiany 3/2018 - PDF dostępny ( 6.02 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2018

Zobacz zmiany 2/2018 - e-magazyn

Zobacz zmiany 2/2018 - PDF (6.83 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2018

Zobacz zmiany 1/2018 - e-magazyn

Zobacz zmiany 1/2018 - PDF (5.62 MB)

 

Biuletyny z 2017 r.:

Zobacz zmiany nr 4/2017

Zobacz zmiany 4/2017 - e-magazyn 

Zobacz zmiany 4/2017 - PDF (2.21 MB)


Zobacz zmiany nr 3/2017

 Zobacz zmiany 3/2017 - e-magazyn 

Zobacz zmiany 3/2017 - PDF (3.14 MB)

 

Zobacz zmiany nr 2/2017

Zobacz zmiany 2/2017 - e-magazyn 

Zobacz zmiany 2/2017 - PDF (Rozmiar: 6.82 MB)

 

Zobacz zmiany nr 1/2017

Zobacz zmiany 1/2017 - e-magazyn 

Zobacz zmiany 1/2017 - PDF

(Rozmiar: 10.21 MB)

 

Biuletyny z 2016 r.:

Zobacz zmiany 4/2016 - e-magazyn 

Zobacz Zmiany 4/2016 - PDF (Rozmiar: 1,4 MB)

 

Zobacz zmiany 3/2016 - e-magazyn 

Zobacz Zmiany 3/2016 - PDF (Rozmiar: 2.68 MB)

 

Zobacz Zmiany 2/2016 - e-magazyn 

Zobacz Zmiany 2/2016 - PDF (Rozmiar 1.52 MB)

 

Zobacz Zmiany 1/2016 - e-magazyn

Zobacz Zmiany 1/2016 - PDF (Rozmiar 1.03 MB)

 

Zobacz zmiany 1/2015 - e-magazyn 

Zobacz zmiany 1/2015 - PDF (Rozmiar 9.97 MB)

 

30 listopada 2022 r. odbyło się XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Spotkanie poprowadził Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

 

Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 przyjęty na pierwszym posiedzeniu KM uchwałą nr 1/I/2015 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r., z późn. zm.

 1. Regulamin działania KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 679.41 KB) - aktualna wersja obowiązująca od 25 września 2020 r.
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu – Upoważnienie (DOCX, 59.3 KB)
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu – Katalog praw i obowiązków członka i zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 62.65 KB)
 4. Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla członka i zastępcy nczłonka KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 63.65 KB)
 5. Załącznik nr 4 do regulaminu - Oświadczenie i deklaracja reprezentanta dla obserwatora w KM RPO WP (DOCX, 60.44 KB)
 6. Załącznik nr 5 do regulaminu - Wniosek o zwołanie posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 61.41 KB)
 7. Załącznik nr 6 do regulaminu - Wniosek o zapewnienie specjalnych potrzeb członków KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 61.85 KB)
 8. Załącznik nr 7 do regulaminu - Wniosek o powołanie grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 61.43 KB)
 9. Załącznik nr 8 do regulaminu - Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej KM RPO WP 2014-2020  (DOCX, 60.55 KB)
 10. Załącznik nr 9 do regulaminu - Upoważnienie do udziału w KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 57.71 KB)

Instrukcja dla członków i zastępców członków KM RPO WP 2014-2020 w zakresie zasad finansowania KM RPO WP 2014-2020  (DOCX, 83.49 KB)

Załącznik 1 - Wniosek o refundację kosztów przejazdu i/lub zakwaterowania dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 (DOCX, 72.75 KB)

Załącznik 2 - Wniosek o organizację szkolenia horyzontalnego za pośrednictwem sekretariatu Komitetu (DOCX, 64.68 KB)

Załącznik 3 - Wniosek o akceptację udziału w szkoleniu dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 reprezentującego partnera spoza administracji  (DOCX, 65.09 KB)

Załącznik 4 - Wniosek o refundację kosztów szkolenia dla członka/zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020 reprezentującego partnera spoza administracji (DOCX, 58.53 KB)

Załącznik 5 - Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby Komitetu (DOCX, 64.59 KB)

Załącznik 6 - Wniosek o zlecenie ekspertyzy na potrzeby członków i zastępców członków Komitetu reprezentujących partnerów spoza administracji (DOCX, 64.82 KB)

 

 

 

 

Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 - informacje ogólne

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 powołany został na mocy uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 49/1087/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. z późn. zm.

Obecnie Komitet liczy 67 osób, a w jego skład wchodzą:

 •  z prawem do głosowania (członkowie albo w przypadku ich nieobecności zastępcy członków) tj.:
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego, jako Przewodniczący Komitetu,
  • przedstawiciele strony samorządowej, w tym przedstawiciele: instytucji realizujących RPO WP 2014-2020, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego (18 osób),
  • przedstawiciele strony rządowej (9 osób),
  • przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedstawiciele: organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych (16 osób),
 •  bez prawa do głosowania:
  • obserwatorzy (21 osób)
  • przedstawiciele Komisji Europejskiej (2 osoby).

Zadania Komitetu

Na mocy art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne) z dnia 17 grudnia 2013 r. do głównych zadań Komitetu należy:

 1. systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
 2. analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia;
 3. konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez Instytucję Zarządzającą;
 4. przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

KM RPO WP 2014-2020 rozpatruje i zatwierdza (zgodnie z art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego):

 1. metodykę i kryteria wyboru projektów,
 2. roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania Programu,
 3. plan ewaluacji oraz strategie komunikacji Programu i ich zmiany,
 4. wszelkie propozycje IZ RPO WP 2014-2020 dotyczące zmian Programu.

KM RPO WP 2014-2020 rozpatruje w szczególności (zgodnie z art. 56 ust. 3, art. 110 ust. 1 oraz art. 116 ust. 3 rozporządzenia ogólnego):

 1. wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie programu,
 2. postępy w realizacji planu ewaluacji Programu oraz wykorzystanie wyników ewaluacji,
 3. postępy w realizacji strategii komunikacji Programu,
 4. działania majce na celu promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 5. przedsięwzięcia mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju,
 6. wdrażanie instrumentów finansowych,
 7. postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych.

 

Aktualizacje składu KM RPO WP 2014-2020

Utworzono 01.12.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 439/8968/22 z dnia 22 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457.64 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 308.95 KB)

 

Utworzono 05.07.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 402/8024/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457.23 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 307.94 KB)

 

Utworzono 20.05.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 387/7744/22 z dnia 17 maja 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 308.9 KB) 

 

Utworzono 05.01.2022 r.

Na mocy uchwały Nr 347/6888/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020  (PDF, 361.31 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 309.93 KB)

 

Utworzono 03.12.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 341/6661/21 z dnia 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020  (PDF, 361.25 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 309.67 KB)

 

Utworzono 27.09.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 314/6243/21 z dnia 21 września 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 360.96 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 309.67 KB)

 

Utworzono 10.06.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 280/5559/21 z dnia 25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 457.76 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 307.1 KB)

 

Utworzono 02.03.2021 r.

Na mocy uchwały Nr 255/5023/21 z dnia 23 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.06 KB) 
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.6 KB)  

 

Utworzono 06.10.2020 r.

Na mocy uchwały Nr 206/4155/20 z dnia 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.29 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 253.05 KB)

 

Uworzono 17.02.2020 r.

Na mocy uchwały Nr 122/2829/20 z dnia 11 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.08 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.21 KB)

 

Utworzono: 17.12.2019 r. 

Na mocy uchwały Nr 104/2467/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.57 KB)
2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 251.91 KB)

 

Utworzono: 14.10.2019

Na mocy uchwały Nr 83/2100/19 z dnia 8 października 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.72 KB)

2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.29 KB)

 

Utworzono: 04.06.2019

Na mocy uchwały Nr 48/1177/19 z dnia 28 maja 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.17 KB)

2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 252.05 KB)

 

Utworzono: 19.02.2019 r. 

Na mocy uchwały Nr 22/499/19 z dnia 12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

  1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 272.05 KB)

  2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 249.35 KB)

 

Utworzono: 21.12.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 9/197/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 

Utworzono: 13.12.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 7/147/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 

Utworzono: 10.05.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 424/8856/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 

Utworzono: 03.01.2018 r.

Na mocy uchwały Nr 381/7993/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

Utworzono: 28.11.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 372/7796/17 z dnia 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 12.10.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 350/7442/17 z dnia 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 20.06.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 317/6642/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 08.03.2017 r.

Na mocy uchwały Nr 281/5608/17 z dnia 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 22.11.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 236/4732/16 z dnia 15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą

Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020
 2. Skład Komitetu Monitorującego

 

Utworzono: 03.10.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 218/4386/16 z dnia 27 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 478 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3 357 KB)

Utworzono: 09.09.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 211/4222/16 z dnia 6 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.) 

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 478 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3 357 KB)

Utworzono: 12.05.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 174/3556/16 z dnia 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 478 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3 357 KB)

Utworzono: 08.04.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 163/3376/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (PDF, 477 KB)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (PDF, 3,36 MB)

Utworzono: 17.03.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 157/3268/16 z dnia 15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf)

Utworzono: 21.01.2016 r.

Na mocy uchwały Nr 136/2927/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)  

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf)

 

Utworzono: 15.07.2015 r.

Na mocy uchwały Nr 76/1708/15 z dnia 14 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf)

Utworzono: 24.06.2015 r.

Na mocy uchwały Nr 65/1466/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.)

Załączniki:

 1. Uchwała ws. aktualizacji składu KM RPO WP 2014-2020 (pdf)
 2. Skład Komitetu Monitorującego (pdf) 

29 czerwca 2022 r. odbyło się XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS