Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Czym jest WLWK 2014

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 (WLWK 2014) to w założeniu wspólny dla wszystkich programów operacyjnych   na   lata   2014-2020 obowiązkowy zestaw kluczowych wskaźników, bezpośrednio wynikających z

interwencji i/lub powiązanych z zakresem interwencji podejmowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego. Lista wskaźników została przygotowana zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy wdrożeniowej dla celów monitorowania efektów polityki spójności na poziomie krajowym w ramach poszczególnych celów tematycznych oraz pomocy technicznej.

Wspólna lista dla wszystkich

WLWK 2014 jest załącznikiem do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zawiera wskaźniki kluczowe, do których zalicza się:

a) wspólne wskaźniki produktu określone przez KE, o których mowa w art. 27 ust. 4 rozporządzenia ogólnego, w zakresie EFRR i FS, służące agregowaniu efektów polityki spójności na poziomie UE oraz stanowiące menu wyboru wskaźników dla programowania, monitorowania i ewaluacji interwencji.

b) wskaźniki kluczowe określone na poziomie krajowym zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, służące agregowaniu efektów polityki na poziomie krajowym, obejmujące wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu bezpośredniego na poziomie projektu.

Odzwierciedlenie projektów

Wskaźniki w WLWK 2014 odzwierciedlają typy projektów w ramach poszczególnych Celów Tematycznych (CT) i Priorytetów Inwestycyjnych (PI), wynikające z zapisów Umowy Partnerstwa (UP) oraz linii demarkacyjnej.

WLWK 2014 stanowi listę wyboru wskaźników kluczowych, które:

a) służą monitorowaniu efektów polityki spójności na poziomie UP,

b) mają charakter wtórny w stosunku do postanowień zawartych w UP oraz linii demarkacyjnej, a tym samym nie determinują zakresu wsparcia,

c) zostały określone na poziomie horyzontalnym w celu umożliwienia ich agregowania na poziomie krajowym,

d) są powiązane z właściwymi CT i PI, za wyjątkiem wskaźników dla pomocy technicznej

e) są wspólne dla wszystkich Krajowych Programów Operacyjnych (KPO) i RPO, gdyż stanowią wynik uzgodnień pomiędzy Instytucji Zarządzających i Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa,

f) są obowiązkowe dla wszystkich KPO/RPO, w których mogą być zastosowane biorąc pod uwagę zakres wspieranych projektów,

g) co do zasady są uniwersalne, tj. nie mają charakteru specyficznego dla programu/projektu i mogą być stosowane w więcej niż jednym KPO/RPO,

h) są stosowane w projektach, a osiągnięte dla nich wartości są agregowane na kolejne poziomy wdrażania.

Wskaźniki horyzontalne

Wśród wskaźników kluczowych przewidziane zostały wskaźniki horyzontalne, odnoszące się do wpływu interwencji UP w kluczowych dla Komisji Europejskiej obszarach. Ze względu na przekrojowy charakter, wskaźniki horyzontalne są przypisane do wszystkich Celów Tematycznych.

Wskaźnik miejsc pracy

Zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z Umowy Partnerstwa, w ramach PO na poziomie projektów monitorowany będzie wskaźnik horyzontalny miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji projektów. W sytuacji, gdy wskaźnik miejsc pracy nie jest wskaźnikiem przyjętym w programie w danym PI osi priorytetowej, monitoring miejsc pracy prowadzony jest w celach informacyjnych.

Wskaźniki agregujące

Dopuszcza się zastosowanie przez Instytucje Zarządzające (IZ) w szczególności w dokumencie Programu Operacyjnego wskaźników agregujących wartości dla wskaźników kluczowych, tj. wskaźniki, które obejmują zakresem kilka wskaźników z WLWK 2014. Warunkiem zastosowania wskaźników agregujących jest zapewnienie przez IZ danych nt. poszczególnych wskaźników kluczowych, w oparciu o które wyliczana jest wartość wskaźnika agregującego, w tym w odniesieniu do ich wartości docelowych (w SZOOP) oraz postępów w realizacji (w systemie informatycznym SL2014).

Wskaźniki agregujące nie są stosowane na poziomie projektu z uwagi na ich ogólny charakter, wobec czego nie są dostępne do wyboru w SL2014 na poziomie projektu.

Na właściwym etapie przygotowania lub realizacji programu, IZ przyporządkowuje do poszczególnych poziomów wdrażania, wyszczególnionych w dokumencie PO oraz SZOOP, wszystkie adekwatne do zakresu i celu projektów wskaźniki kluczowe. Określony przez IZ zestaw wskaźników podlega zaopiniowaniu przez IK UP.

Wskaźniki w regulaminach konkursów

Instytucja Zarządzającą zapewnia stosowanie na poziomie projektów wszystkich adekwatnych wskaźników kluczowych, właściwych dla zakresu udzielanego wsparcia, w szczególności poprzez wskazanie ich każdorazowo w regulaminie konkursu jako obligatoryjne oraz weryfikację poprawności ich zastosowania w projektach przez właściwe instytucje.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego w EFS

Na potrzeby monitorowania postępu rzeczowego, Instytucja Zarządzająca określa tzw. wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego dla instrumentów realizacji Priorytetów Inwestycyjnych współfinansowanych z EFS.

Wskaźniki te odnoszą się do wspieranych operacji, tzn. są bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w ramach   projektu   (wskaźnik   produktu na poziomie   projektu)   lub   są   bezpośrednim   efektem dofinansowanego projektu (wskaźnik rezultatu bezpośredniego na poziomie projektu). Wskaźniki produktu   oraz   rezultatu   bezpośredniego   dla   instrumentów  realizacji   PI   zamieszczane   są   w dokumentach programowych, tj. w Programie Operacyjnym (dla głównych typów projektów) oraz w SZOOP (zawierającym dodatkowo wskaźniki nie ujęte w PO).

W przypadku EFS stosowane są ponadto wskaźniki rezultatu długoterminowego.

Do pobrania:

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS (PDF, 777.67 KB)

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (PDF, 978.27 KB)

Wersje archiwalne:

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS (PDF, 128.14 KB)

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (PDF, 223.28 KB)

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS