Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Poniżej znajdą Państwo informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Informujemy tu również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków oraz przekazujemy inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

 

 

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjął uchwałę Nr 142/3194/20 w sprawie uruchomienia systemu zaliczkowego dla przedsiębiorców realizujących projekty w Osi Priorytetowej I  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Mając na uwadze przyspieszenie wypłaty środków finansowych w Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyraża się zgodę na przekazanie dofinansowania w formie zaliczki we wskazanych poniżej działaniach RPO WP 2014-2020 i na określonych warunkach

Dzialanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie, typ: Prace B+R

Przekazanie i rozliczenie dofinansowania w ww. działaniu w formie zaliczki odbywać się będzie w oparciu o ogólne założenia przyjęte w § 7 umowy o  dofinansowanie za wyjątkiem terminu rozliczenia zaliczki. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 3 miesięcy od dnia jej otrzymania (co stanowi odstępstwo od ogólnej zasady sformułowanej w § 7 ust. 6 umowy o dofinansowanie). Przekazane beneficjentowi, w jednej lub w kilku transzach, środki w formie zaliczki nie mogą przekroczyć 60 % dofinansowania projektu (zgodnie z § 7 ust. 3 umowy o dofinansowanie).

Dzialania: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie, typ: Infrastruktura B+R, 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ: Sieciowanie MŚP oraz 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ: Rozwój MŚP

Warunkiem wypłacenia zaliczki w ww. działaniach będzie przedstawienie przez beneficjenta, we wniosku o płatność zaliczkową, niezapłaconej faktury/faktury pro forma z odroczonym terminem płatności oraz pod warunkiem zakończenia weryfikacji dokumentacji dot. udzielonego zamówienia i poprawności zakresu rzeczowego projektu (zgodnie z obowiązującymi procedurami). Przekazanie beneficjentowi, w jednej lub kilku transzach, środki w formie zaliczki mogą wynieść do 100 % przyznanego dofinansowania (co stanowi odstępstwo od ogólnej zasady sformułowanej w § 7 ust. 3 umowy o dofinansowanie). Pozostałe warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania w formie zaliczki określone w umowie o dofinansowanie pozostają w niezmienionej formie.
Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania (zgodnie z zapisami § 7 ust. 6 umowy o dofinansowanie).
Beneficjent decydując się na taką formę rozliczenia projektu, ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie terminów realizacji zobowiązań w stosunku do dostawcy/wykonawcy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy nie będzie możliwości uruchomienia zaliczki pozwalającej na zapłatę zobowiązań w terminach wynikających z faktury.

Podstawą wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania projektów jest zgoda beneficjenta, przedstawiona w postaci Oświadczenia, złożonego w formie papierowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie IZ RPO WP 2014-2020, podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji beneficjenta, składania oświadczeń oraz zawierania umów mogących skutkować zaciągnięciem zobowiązań majątkowych, zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu.

Warunkiem otrzymania wsparcia w formie zaliczki będzie również wskazanie  w ww. Oświadczeniu wyodrębnionego rachunku bankowego, na który zostanie przekazane wsparcie w formie zaliczki, i z którego beneficjent zobowiązany będzie do ponoszenia wydatków.

Do pobrania: 

OŚWIADCZENIE dla Beneficjentów Działania 1.2 (Prace B+R) (DOCX 57 KB)

OŚWIADCZENIE dla Beneficjentów Działania 1.2 (Infrastruktura B+R) 1.3 (Sieciowanie MŚP) oraz Działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie (DOCX  62 KB)

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS