Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Poniżej znajdą Państwo informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Informujemy tu również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków oraz przekazujemy inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

 

 

Wyłączenie stosowania zapisów dotyczących zamówień w ramach projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

[AKTUALIZACJA Z DNIA 18.08.2020 r.]

W obliczu niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dalej „COVID-19”, oraz w związku z jego wpływem na dalszą realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „RPO WP 2014-2020”, poniżej przedstawiono stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 w celu łagodzenia wpływu pandemii COVID-19 na realizację projektów, w ramach których udzielane są zamówienia niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.

I. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.2019.1843, ze zm.), dalej „Pzp”.

W myśl normy wyrażonej w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374, ze zm.), dalej „ustawa o COVID-19” - do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, tj. wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19 - nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Powyższy przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim przewidziane, tj.:

 1. zamówienie dotyczy dostaw lub usług;
 2. zamawiane dostawy lub usługi są niezbędne do przeciwdziałania COVID-19;
 3. zamówienie jest udzielane w sytuacji, w której:
 • zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby,
  lub
 • wymaga tego ochrona zdrowia publicznego:

- z zastrzeżeniem, że przesłanka wymieniona w punkcie 1 i 2 musi być spełniona w każdym przypadku. Ponadto do zastosowania omawianego wyłączenia wymagane jest zaistnienie jednej z dwóch przesłanek wymienionych w punkcie 3. W niektórych stanach faktycznych obie przesłanki będą występowały łącznie.

Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 zwraca uwagę, że ustawa o COVID-19 nie zawiera wskazań, jak należy badać, czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, ani jak ocenić, czy zastosowania wyłączenia wymaga ochrona zdrowia publicznego. Decyzja o zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19 powinna być każdorazowo poprzedzona dokonaniem przez zamawiającego analizy konkretnego stanu faktycznego z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez organy właściwe w zakresie ochrony zdrowia.

Zgodnie z Komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19 (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/Komunikat-w-sprawie-art.-6-tzw.-ustawy-o-COVID-19) w pierwszej kolejności należy podjąć poniższe działania.

 1. Należy ustalić,czy dostawa lub usługa jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19. W tym miejscu, odnosząc się do nomenklatury „niezbędności w celu przeciwdziałania COVID-19, na gruncie ustawy o COVID-19 należy rozumieć wszelkie czynności niezbędne do realizacji celów:
 • zwalczania zakażenia;
 • zapobiegania rozprzestrzenianiu się;
 • profilaktyki;
 • zwalczania skutków COVID-19.
 1. Po stwierdzeniu, że analizowana dostawa lub usługa jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19 konieczne jest zbadanie, czy w analizowanej sprawie zaistniała dalsza przesłanka do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19, czy „zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego”.

Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych, w świetle powszechnie znanych okoliczności związanych z walką z chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2, uznać należy, że wyłączenie, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19, będzie w szczególności możliwe w zakresie zamówień na zakup sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, czy preparatów do dezynfekcji.

Mając na uwadze powyższe wymogi, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 rekomenduje ostrożność w korzystaniu z ww. wyłączenia oraz zaleca powstrzymywanie się od korzystania z ww. art. 6 ustawy o COVID-19 w przypadkach budzących jakiekolwiek wątpliwości, w szczególności, gdy zamówienie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19, ale w praktyce zostanie zrealizowane w dalekiej przyszłości.

II. Zmiany w umowach z wykonawcami, zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w oparciu o Pzp.

Zgodnie z zapisami art. 15 r. ustawy o COVID-19, Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu Pzp, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

 1. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
 2. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 3. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o COVID-19;
 4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
 5. okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy:

- z zastrzeżeniem, że każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

Należy także zwrócić uwagę, że Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, w szczególności przez:

 1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
 2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
 3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy:

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, wynikający z aktualnej sytuacji epidemiologicznej należy również mieć na uwadze prawdopodobną konieczność - odmiennie od założonej - realizacji kontraktów z wykonawcami. Również w takim przypadku każdorazowo niezbędne jest dokonanie przez zamawiającego analizy konkretnego stanu faktycznego oraz wykazanie związku pomiędzy wystąpieniem siły wyższej (COVID-19) a koniecznością odmiennej realizacji umowy.

Wymaga wskazania, że zgodnie z art. 15s. ustawy o COVID-19 nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2019.1440, ze zm.):

 1. nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, o której mowa powyżej należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek ww. okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19;
 2. zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Strona umowy zarówno w przypadku robót budowlanych, usług jak i dostaw, która będzie powoływać się na wystąpienie siły wyższej musi w szczególności:

 1. uzasadnić fakt oraz przedstawić dowody na niemożność wykonania umowy (np. zablokowanie dostaw materiałów, objęcie personelu kwarantanną);
 2. przedstawić związek czasowy, harmonogram w oparciu o który konieczne będzie np. przedłużenie realizacji umowy.

Zarówno wydłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy jak i zmiana sposobu świadczenia usług będących przedmiotem umowy (np. świadczenie usług doradztwa w trybie on-line zamiast bezpośrednio) będzie możliwe wyłącznie w takim zakresie i przez taki okres, w jakim występowała przesłanka uniemożliwiająca prawidłową realizację zawartej umowy.

III. Wyłączenia stosowania rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności.

Zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 7 lit. d i e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, dalej „Wytyczne”, możliwe jest niestosowanie rozeznania rynku oraz zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień ze względu na:

 1. pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w Wytycznych;
 2. wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w Wytycznych.

Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa, biorąc pod uwagę obecny stan epidemii COVID-19 jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć) - wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności).

Odnosząc się do procedury rozeznania rynku wymaga wskazania, że nie jest to procedura tak sformalizowana jak zasada konkurencyjności, w szczególności nie obowiązują żadne terminy minimalne, w związku z czym, w większości przypadków przeprowadzenie rozeznania nie powinno stanowić nadmiernego utrudnienia, nawet w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Zrozumiałym jest także, że w czasie stanu epidemii COVID-19 analiza cen rynkowych może być utrudniona wskutek ograniczeń w komunikacji z potencjalnymi wykonawcami, co może przekładać się na brak wystarczającej liczby cenników do analizy. Podsumowując, w opinii Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, gdy Beneficjent napotyka tego rodzaju trudności w przeprowadzeniu rozeznania rynku, powinien ten fakt wykazać w analizie, o której mowa w sekcji 6.5.1 pkt 2 Wytycznych. Rozeznanie rynku należy wówczas uznać za przeprowadzone prawidłowo.

W świetle powyższego, Beneficjenci i Wnioskodawcy - w ramach Regionalnego Programu mogą odstąpić od zastosowania procedury rozeznania rynku i zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Jednakże, zgodnie z pkt 9 ww. podrozdziału Wytycznych - spełnienie ww. przesłanek powinno zostać pisemnie uzasadnione. Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Pzp, tj. art. 62 i art. 67. Zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych, tak jak w omawianej sytuacji odstąpienie od rozeznania rynku czy zasady konkurencyjności, powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką obecnie stanowi COVID-19. Dlatego również w przypadku skorzystania z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

Powyższe obostrzenia będą też mieć zastosowanie do podmiotów określonych w art. 3 ustawy Pzp, które na mocy art. 6 ustawy o COVID-19 są zwolnione ze stosowania Pzp. Podmioty te mogą również odstąpić od udzielania zamówień zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych, pod warunkiem spełnienia powyżej opisanych przesłanek. Jednocześnie, w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia procedur, o których mowa w Wytycznych, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 zaleca przeprowadzenie przyspieszonego rozeznania cen przedmiotu zamówienia obowiązujących na rynku.

Ponadto, odnosząc się do dokonywania istotnych zmian w postanowieniach umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności - na podstawie sekcji 6.5.2 pkt 20 lit. c Wytycznych, możliwe jest dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz:

 1. konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, oraz;
 1. wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Pozostałe sytuacje, w których możliwe jest dokonanie istotnych zmian w umowie o zamówienie, zostały wskazane w sekcji 6.5.2 pkt 20 lit. a-b i lit. d-e Wytycznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy o zamówienie może oznaczać konieczność jej zmiany. O ile więc przykładowo zmiana terminu wykonania umowy lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy, czy też zmiana sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych - jako zmiany istotne - zaistniałe wskutek wystąpienia COVID-19 - nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy, ich wprowadzenie będzie możliwe. Odnosząc się zaś do drugiego warunku istotne jest to, aby ewentualny wzrost wynagrodzenia towarzyszący zmianie nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy. W przypadku wprowadzania kilku kolejnych zmian w umowie limit ten należy odnieść do wartości każdej z nich, co oznacza, że wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy (każda kolejna zmiana umowy o zamówienie nie może mieć jednak na celu ominięcia zasady konkurencyjności).

IV. Relacja pomiędzy przepisem art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239, ze zm.), dalej „ustawa o zwalczaniu zakażeń”, a przepisem art. 6 ust. 1 ustawy o COVID-19.

Sytuacja wywołana transmisją COVID-19 spowodowała konieczność wprowadzenia dodatkowych rozwiązań prawnych - stanowiących regulacje szczególne w stosunku do norm ujętych w ustawie o zwalczaniu zakażeń oraz wydawanym fakultatywnie rozporządzeniu ministra do spraw zdrowia.

Ustawa o COVID-19, w odróżnieniu od ustawy o zwalczaniu zakażeń, dotyczy zapobiegania i zwalczania zakażeń wywołanych konkretnym wirusem. Są to zatem rozwiązania szczególne, dedykowane przeciwdziałaniu aktualnie występującej epidemii, które nie znajdą zastosowania do innych zakażeń, czy też innych chorób zakaźnych.

Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa, wyjaśnienie wzajemnej relacji pomiędzy przepisem art. 6 ust. 1 ustawy o COVID-19 a przepisem art. 46c ustawy o zwalczaniu zakażeń, wymaga uwzględnienia, obok wskazanego powyżej charakteru regulacji obu ustaw, także normy art. 1 ust. 2 ustawy o COVID-19. Stanowi ona, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie o COVID-19 stosuje się ustawę o zwalczaniu zakażeń. Zatem, możliwość zastosowania regulacji ustawy o zwalczaniu zakażeń do działań podejmowanych w ramach zapobiegania lub zwalczenia epidemii COVID-19 zaktualizuje się wyłącznie w sytuacji braku odpowiednich regulacji w ustawie o COVID-19. Pierwszeństwo stosowania przyznano więc ustawie o COVID-19. Regulacje ustawy o zwalczaniu zakażeń uzupełniają jedynie regulacje ustawy o COVID-19 w obszarze wykraczającym poza zakres przedmiotowy tej ostatniej.

Biorąc powyższe pod uwagę, możliwość wyłączenia zamówień udzielanych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19 spod rygoru prawa zamówień publicznych powinna być analizowana w oparciu o przesłanki art. 6 ust. 1 ustawy o COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień na roboty budowlane. Tak więc, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o COVID-19, dopuszczalne jest w tym zakresie stosowanie regulacji art. 46c ustawy o zwalczaniu zakażeń, która pozwala w określonej sytuacji wyłączyć spod reżimu prawa zamówień publicznych także zamówienia na roboty budowlane.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o COVID-19 regulacja ujęta w art. 6 ust. 1 tejże ustawy straci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia jej w życie. Wówczas art. 46c ustawy o zwalczaniu zakażeń będzie mógł być stosowany w pełnym zakresie do zamówień udzielanych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Przechodząc do analizy dopuszczalności zastosowania do zamówień udzielanych w związku z epidemią COVID-19 wyłączenia spod reżimu prawa zamówień publicznych, o którym mowa w art. 46c ustawy o zwalczaniu zakażeń, w sytuacji gdy realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po zniesieniu stanu epidemii (ewentualnie stanu zagrożenia epidemicznego), zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa  - co do zasady - zamawiający powinien dążyć do tego, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w okresie obowiązywania jednego z ww. stanów. Z brzmienia przepisu wynika bowiem, że udzielane zamówienia powinny pozostawać w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono jeden z powyższych stanów. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wskazuje, że ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się epidemii wygasło lub jest ono niewielkie. W takiej sytuacji, rozpoczęcie lub kontynuowanie przedmiotu zamówienia udzielonego z zastosowaniem przedmiotowego wyłączenia, a więc z pominięciem procedur konkurencyjnych, byłoby nie tylko bezcelowe, ale i niekorzystne z punktu widzenia rynku zamówień. Stwierdzenie to dotyczy przede wszystkim zamówień publicznych na dostawy lub usługi, przy uwzględnieniu powyższego stanowiska odnośnie dopuszczalności stosowania art. 46c ustawy o zwalczaniu zakażeń do zamówień na usługi lub dostawy udzielanych w związku z epidemią COVID-19.

W świetle powyższego, udzielając zamówienia na usługi lub dostawy, związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii, zamawiający powinien uwzględnić w zawieranej umowie postanowienia, które ograniczą realizację zamówienia wyłącznie do okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (np. możliwość odstąpienia od umowy po odwołaniu ostatniego ze stanów), co jest szczególnie istotne w przypadku dostaw lub usług o charakterze ciągłym lub okresowym. Natomiast, jeżeli w chwili udzielania powyższego zamówienia znany jest termin odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a realizacja zamówienia miałaby nastąpić po tym terminie, wówczas zamawiający powinien odstąpić od skorzystania z ww. wyłączenia i udzielić zamówienia w reżimie prawa zamówień publicznych.

Jednakże, wymaga wskazania, że powyższa zasada może znaleźć pewne ograniczenia, wynikające ze specyfikacji przedmiotu konkretnego zamówienia publicznego, np. zamówienia na roboty budowlane. W przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w trakcie realizacji robót budowlanych, za dopuszczalne należy uznać ich kontynuowanie. Konieczność przerywania realizacji robót budowlanych byłaby działaniem niekorzystnym z punktu widzenia działalności zamawiającego, w tym jego gospodarki finansowej. Jednak podobnie jak w przypadku zamówień na usługi lub dostawy zamawiający nie powinien korzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 46c ustawy o COVID-19, jeżeli znany jest już termin odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a rozpoczęcie lub zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia miałoby nastąpić po upływie tego terminu.

Niezależnie od powyższego, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 pragnie zwrócić uwagę, że zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej jaką obecnie jest COVID-19. Dlatego skorzystanie z powyżej przedstawionych rozwiązań musi zostać poprzedzone wnikliwą analizą każdego jednostkowego przypadku oraz odpowiednio udokumentowane z zachowaniem właściwej ścieżki audytu.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 nie wyklucza możliwości przekazania kolejnego stanowiska związanego z realizacją projektów, uzależnionego od wydania aktów prawnych oraz ich zmian, w tym instrumentów prawnych odnoszących się do panującej sytuacji epidemiologicznej.

 

Do pobrania:

Opis zmian (PDF, 206.3 KB)

Wersje archiwalne:

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS