Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Poniżej znajdą Państwo informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Informujemy tu również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków oraz przekazujemy inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 dla projektu realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach I osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”.

Celem projektu jest udzielanie przez grantodawcę (RARR S.A.) mikro i małym przedsiębiorcom z województwa podkarpackiego bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności finansowej w celu utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej grantobiorców.

RARR przygotuje procedury grantowe, w tym: ustali regulamin, kryteria, warunki, tryb oraz harmonogram naboru wniosków o przyznanie grantów dla przedsiębiorców.

Uruchomienie wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców planowane jest w drugiej połowie lipca br.

Kwota przeznaczona na projekt -  40 mln zł (z czego 30% kwoty przeznaczonej na granty zostanie skierowane do branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD).

Warunki przyznawania grantów

Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc zatrudniającym poniżej 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro z terenu województwa podkarpackiego, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r., nie znajdowali się w trudnej sytuacji i znaleźli się po tym dniu w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Jednocześnie taki przedsiębiorca odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Jednocześnie wymagane jest, aby przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie grantu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia wsparcia nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie na dzień składania wniosku nadal musi prowadzić działalność gospodarczą, nie może znajdować się w stanie likwidacji, w trakcie postępowania upadłościowego albo postępowania restrukturyzacyjnego.

Wysokość wsparcia

Wysokość wsparcia jest uzależnione od liczby zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i stanowi iloczyn stawki jednostkowej w wysokości 7 845,11 zł, pierwiastka drugiego stopnia z liczby pełnych etatów w przedsiębiorstwie oraz liczby miesięcy na okres których przedsiębiorca ubiega się o wsparcie (maksymalnie 3).

(7 845,11 zł) x √FTE x liczba miesięcy (max 3)

FTE - zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie grantu, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy 1 pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS