Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w projektach RPO WP, które odbyło się w dniach 15-16 kwietnia oraz 4-5 maja 2021 r.

 

Program szkolenia: 

 1. Zagadnienia wprowadzające – systematyka nowej ustawy, wykładnia przepisów prawa – zastosowanie Dyrektyw Unijnych.
 2. Niezbędne akty wykonawcze – katalog kluczowych aktów prawnych.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP. 
 4. Kluczowe definicje wprowadzone nową ustawą PZP: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych; Dokumenty zamówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia;
 5. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, nowe zasady szacowania wartości; dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym.
 6. Nowe regulacje w zakresie osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania – komisje przetargowe. Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń.
 7. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice:
  1. Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony;
 8. Tryb podstawowy  - analiza porównawcza trzech wariantów trybu podstawowego. Prawa i obowiązki w zależności od wybranego wariantu Kluczowe obowiązki Zamawiającego:
  1. Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;
  2. Kluczowe elementy formalne. Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
  3. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy;
  4. Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  5. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
  6. Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna?
  7. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania. Zamieszczanie o zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
  8. Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w postaci elektronicznej: Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą. Skutki braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
  9. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe. Aktualność dokumentów
  10. Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany.
  11. Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
  12. Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego.
  13. Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
  14. Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
  15. Wybór oferty po terminie związania.
  16. Oferty dodatkowe w postępowaniu.
  17. Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
  18. Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.
 9. Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.
 10. Nowe obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją (ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy.
 11. Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz tryb postępowania.
 12. Obowiązki informacyjne, zasady udostępniania dokumentacji oraz obowiązki publikacyjne ciążące na Zamawiających.

 

Do pobrania:

 1. Prezentacja ze szkolenia dot. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – tryb podstawowy (PDF, 11.14 MB)
 2. Podmiotowe środki (PDF, 20.56 KB)
 3. Sposób sporządzania i przekazywania informacji (PDF, 86.76 KB)
 4. Plan postępowań (PDF, 270.32 KB)
 5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 213.1 KB)
 6. Ujednolicony tekst nowej ustawy (PDF, 2.32 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS