Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Materiały ze szkolenia on-line dotyczącego rozliczania wydatków w projektach unijnych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020, które odbyło się 7 października 2021 r.

Program uwzględnia zmiany wynikające z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Podstawy prawne stosowania metod uproszczonych

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013

- Nowe rozporządzenie finansowe UE 2018/1046 „omnibus”

- Wytyczne KE dotyczące opcji kosztów uproszczonych

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności z 2021 roku – najnowsze zmiany

- Szczególne zapisy Wytycznych dotyczące metod uproszczonych w projektach EFS

- Specyficzne zapisy  umowy o dofinansowanie dotyczącej metod uproszczonych

Rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków

- Stawki jednostkowe

- Kwoty ryczałtowe

- Stawki ryczałtowe

- Stosowanie różnych metod rozliczania wydatków na poziomie jednego projektu

- Obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach do 100 000 € dofinansowania

- Łączenie opcji - różne metody uproszczone w jednym projekcie

Rozliczanie projektu z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków

- System  SL 2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania umowy

- Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu

- Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie o dofinansowanie

- Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników

- Dokumenty potwierdzające wydatki w projekcie

- Zasady wypełniania wniosku o płatność przy zastosowaniu metod uproszczonych

- Rozliczanie wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi a reguła proporcjonalności

- Możliwe nieprawidłowości związane z metodami uproszczonymi

- Zakres kontroli projektu

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dot. rozliczania wydatków w projektach unijnych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 729.87 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS