Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Przedszkolaki gotowe na start

Opis projektu

Najważniejszym celem projektu było wyrównanie deficytów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizację dodatkowych zajęć rewalidacyjnych i stymulacyjnych oraz utworzenie i doposażenie specjalistycznych sal terapeutycznych. Głównymi działaniami projektowymi zostało objętych 10 dzieci w wieku od 4 do 7 lat, które uczęszczały do dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu nr 14 Specjalnym. Większość przedszkolaków to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Pomysł na złożenie wniosku o dofinansowanie wziął się z stałego poszukiwania nowych sposobów i pomysłów na rozszerzenie zakresu wsparcia dla najmłodszych podopiecznych. Pomimo tego, że wszystkie przedszkolaki przez cały rok w ramach Ośrodka uczęszczają na wiele zajęć dodatkowych, min. logopedię, zajęcia stymulacyjno-terapeutyczne, terapię integracji sensorycznej, terapię polisensoryczną, dogoterapię, gimnastykę korekcyjną, to placówka stara się poszerzać zakres oddziaływań terapeutycznych i wprowadzać nowe rozwiązania i metody pracy rewalidacyjnej. Otrzymaną łącznie kwotę dofinansowania w wysokości 197 488,75 zł, przeznaczono na realizację zadań projektowych, w ramach których:

  • utworzono gabinet rehabilitacji ruchowej, modernizując pomieszczenie i wyposażając je w specjalistyczny sprzęt do fizjoterapii (między innymi: wannę do masaży kończy górnych, specjalistyczne stoły do masażu, sprzęt do elektroterapii, kabinę wraz z wyposażeniem do prowadzenia ćwiczeń fizjoterapeutycznych),
  • doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne gabinet do prowadzenia terapii metodą stymulacji polisensorycznej,
  • doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz dokonano modernizacji sali do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej,
  • dla 10 uczniów przedszkola przeprowadzono: 30 godzin zajęć dodatkowych z zakresu rehabilitacji ruchowej na basenie, 30 godzin zajęć z hipoterapii, 30 godzin indywidualnych zajęć z zakresu fizjoterapii, 30 godzin zajęć ruchowo-muzyczno-artystycznych oraz zakupiono materiały plastyczne i inne pomoce do przeprowadzenia tych zajęć, 30 godzin zajęć aktywizujących rozwijających zainteresowanie otaczającym światem oraz zakupiono materiały plastyczne i inne pomoce do przeprowadzenia tych zajęć, zorganizowano 3 dniowy wyjazd edukacyjno-rekreacyjny na Zielone Przedszkole do hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej, w którym udział wzięło 10 przedszkolaków, 10 ich rodziców/opiekunów oraz kadra pedagogiczna Ośrodka pracująca na co dzień z dziećmi. W trakcie pobytu rodzice uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych, których celem było rozwijanie umiejętności i wiedzy w zakresie radzenia sobie z trudnościami napotykanymi na drodze rodzicielstwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dla dzieci z  Przedszkola nr 14 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II okres realizacji projektu „Przedszkolaki gotowe na start” był czasem wytężonej pracy i podejmowania nowych wyzwań, a przede wszystkim nabywania nowych wiadomości i umiejętności. W opinii zarówno specjalistów prowadzących zajęcia z przedszkolakami oraz ich rodziców, u dzieci – uczestników projektu, nastąpiła poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, poznawczej i społeczno-emocjonalnej, co znacząco wpłynie na zwiększenie ich szans edukacyjnych i pozwoli na lepsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Rodzice uczestniczący w działaniach projektowych stwierdzają natomiast, że wzrosła ich wiedza na temat znaczenia działań terapeutycznych oraz że dostrzegają potrzebę realizacji podobnych programów w przyszłości.     

Dla wszystkich uczniów Ośrodka niezwykle ważny jest fakt, że w wyniku zakończonego projektu będą mogli korzystać z nowych pomieszczeń rehabilitacyjnych, zakupionego do nich wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

 

 Galeria

 Zajęcia aktywizujące rozwijające zainteresownie otaczającym światem Zajęcia z fizjoterapii laseroterapia Zajęcia aktywizujące rozwijające zainteresownie otaczającym światem Zajęcia z hipoterapii Zajęcia z rehabilitacji ruchowej na basenie

 

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Powiat Jarosławski / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Im. Jana Pawła II

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

197 488,75 zł

Wkład UE

167 865,43 zł

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS