Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.

Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji
i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z RPO WP:

1. Przedsiębiorstwa

2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

3. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną

4. Jednostki sektora finansów publicznych

5. Służby publiczne inne niż administracja

 • Instytucje integracji i pomocy społecznej
 • Instytucje kultury i sportu
 • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną
 • Instytucje rynku pracy
 • Parki narodowe i krajobrazowe
 • Rządowe organizacje turystyczne
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Zarządcy dróg
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową

6. Instytucje ochrony zdrowia

 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
 • Uzdrowiska

7. Instytucje wspierające biznes

 • Podmioty zarządzające instrumentami finansowymi
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości/akademickimi
 • Izby gospodarcze
 • Organizacje zrzeszające pracodawców

8. Instytucje nauki

 • Jednostki naukowe
 • Konsorcja naukowe
 • Jednostki badawczo-rozwojowe
 • Uczelnie wyższe
 • Publiczne uczelnie zawodowe (PWSZ)

9. Instytucje edukacyjne

 • Ośrodki kształcenia dorosłych
 • Centra kształcenia praktycznego
 • Przedszkola i instytucje opieki
 • Szkoły i inne placówki oświatowe
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty

10. Partnerstwa

 • Sieci/grupy przedsiębiorstw (klastry)
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy
 • Porozumienia różnych podmiotów, reprezentowane przez lidera
 • Partnerstwa Publiczno-Prywatne

11. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

 • Zarządcy infrastruktury kolejowej
 • Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego
 • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego
 • Podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/ uzdrowiskowe
 • Spółki wodne i ich związki
 • Przedsiębiorstwa komunalne/Skarbu Państwa

12. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

 • Centra aktywności lokalnej
 • Kluby sportowe, centra sportu
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • Niepubliczne inwestycje kultury i sportu
 • Podmioty zatrudnienia socjalnego
 • Podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Podmioty działające w obszarze integracji i pomocy społecznej
 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS
 • Związki zawodowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Programu mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.

Z tego rodzaju wsparcia mogą korzystać przede wszystkim:

 • osoby bezrobotne, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie pierwszej (tzw. bezrobotni aktywni) lub drugiej (tzw. wymagający wsparcia) oddalenia od rynku pracy, osoby bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku powyżej 29 roku życia należące do następujących grup:
 • osoby od 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup
 • w zakresie usług w ramach sieci EURES – osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo oraz poszukujące pracy
 • dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych
 • członkowie rodzin zastępczych i pieczy zastępczej
 • osoby starsze oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i chore psychicznie
 • kobiety w ciąży, młode matki, zwłaszcza zagrożone wykluczeniem społecznym
 • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli
 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych, rodzic uczniów itp.

Należy pamiętać, że ze środków europejskich można też korzystać będąc po prostu użytkownikiem infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich (np. przedszkola, szkoły, teatry itp.), odbiorcą usług medycznych, usług pomocy społecznej, usług systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej czy turystą odwiedzającym region.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS