Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Dowiedz się Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz jakie są warunki wspólpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

Finansowanie ZIT

Fundusze na wdrażanie ich na terenie miast wojewódzkich i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie pochodzić będą z tzw. rezerwy programowej (kwota wydzielona na etapie programowania z przeznaczonych dla Polski funduszy) oraz z podstawowej alokacji RPO. Dodatkowo, istnieje możliwość, aby projekty wynikające ze Strategii ZIT (projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT w RPO), otrzymały preferencje w procesie wyboru projektów w ramach programów krajowych, głównie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Polska Wschodnia (po uzgodnieniach na linii związek ZIT - zarząd województwa – MRR).

ZIT wojewódzki

W województwie podkarpackim, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, realizowany będzie tzw. „wojewódzki” ZIT, skierowany do Rzeszowa oraz jego obszaru funkcjonalnego (ROF). Obszar funkcjonalny miasta jest zwarty i obejmuje 13 gmin, tj.: Rzeszów, Głogów Małopolski, Trzebownisko, Czarna, miasto Łańcut, gmina Łańcut, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Świlcza, Czudec oraz Lubenia.

Idea ZIT

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów  i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Władze niższego szczebla niż regionalny, znając dobrze lokalne uwarunkowania, najlepiej przygotują projekty wzajemnie powiązane i komplementarne.

Działania planowane do realizacji w ramach ZIT w RPO WP 2014-2020 obejmują:

 1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych, wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości (PI 3a),
 2. Efektywność energetyczna i Odnawialne Źródła Energii (PI 4a, PI 4e)
 3. Niskoemisyjny transport (PI 4e)
 4. Zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu (PI 5b),
 5. Gospodarka odpadami (PI 6a),
 6. Gospodarka wodno – ściekowa (PI 6b),
 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego (PI 6c),
 8. Ochrona różnorodności biologicznej (PI 6d),
 9. Kompleksowa rewitalizacja (PI 9b, PI 9iv, PI 9i, PI 8iv)
 10. Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu MOF (PI 8i)
 11. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PI 8iii).

Zgodnie z zapisami Programu na realizację ZIT przeznaczono 72 815 604 euro, co stanowi 3,44% całkowitej alokacji RPO WP 2014-2020, w tym:

EFS -7 281 560 euro
EFRR - 65 534 044 euro

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS