Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

30 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok (pdf, 590.28 KB)

Opis zmian (pdf, 216.6 KB)

Wersja obowiązująca od 30.07.2019 r.

 

Wersje archiwalne:

1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok (pdf, 585.75 KB)

Opis zmian (pdf, 293.23 KB)

Wersja obowiązująca od 28.05.2019 r. do 29.07.2019 r.

2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok (pdf, 551.88 KB)

Opis zmian (pdf, 569.23 KB)

Wersja obowiązująca od 26.03.2019 r. do 27.05.2019 r.

3. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok (pdf, 551.88 KB)

Wersja obowiązująca od 28.11.2018 r. do 25.03.2019 r.

 

Informacje z 26 listopada 2019 r.

Informacja dotycząca zmiany terminu przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działań 7.7, 8.7, 8.8, 8.9 - konkursy dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, informuje o konieczności przełożenia terminu przeprowadzania planowanych na grudzień br. naborów wniosków o dofinansowanie ujętych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok w ramach:

 1. Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 12 260 000 PLN,
 2. Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 11 950 000 PLN,
 3. Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 5 970 000 PLN,
 4. Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 6 380 000 PLN.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w dniu 26 marca 2019 r. powyższe nabory, pierwotnie zaplanowane na kwiecień i maj br., miały zostać przeprowadzone w grudniu br.

Jednakże uwzględniając konieczność zapewnienia komplementarności środków EFRR i EFS (realizowane projekty ze środków EFS, muszą wykorzystywać utworzoną infrastrukturę), niezbędne jest ponowne przełożenie terminu ich przeprowadzenia.

Mając na uwadze trwającą obecnie procedurę kontraktacji projektu w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na obecnym etapie nie ma możliwości weryfikacji, czy przedstawione do dofinansowania projekty finansowane z EFS są komplementarne z projektami dofinansowanymi ze środków EFRR.

Zakłada się, że ww. nabory zostaną ogłoszone w kwietniu 2020 r.

 

Informacja dotycząca zmiany terminu przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług ujętego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, informuje o zmianie terminu przeprowadzenia naboru wniosków w ramach Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, typ projektu: Projekty z zakresu e-usług  w sektorze ochrony zdrowia, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok na grudzień 2019 roku.

Ogłoszenie ww. konkursu uwarunkowane było uzyskaniem pozytywnej opinii Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia w zakresie kryteriów wyboru projektów oraz zatwierdzenie przedmiotowych kryteriów przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020.

Mając na uwadze, że Komitet Sterujący wydał pozytywną opinię w dniu 19 listopada br., kryteria wyboru projektów zostaną przedłożone pod obrady Komitetu Monitorującego  RPO WP 2014-2020 w grudniu br.

W związku z powyższym istnieje konieczność odstąpienia od pierwotnie planowanego terminu przeprowadzenia naboru wniosków w ramach omawianego działania.

Zakłada się, że przedmiotowy nabór zostanie ogłoszony w grudniu 2019 roku, pod warunkiem sfinalizowania prac nad kryteriami.

 

Informacje z 30 października 2019 r.

Informacja dotycząca zmiany terminu przeprowadzenia planowanego na listopad 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 informuje o konieczności odstąpienia od przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, dla typu projektu: Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, naboru wniosków, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego, zaplanowanego, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok, na listopad 2019 r.

Mając na uwadze fakt, że w ramach przedmiotowego konkursu planowane jest wdrożenie istotnych uproszczeń dla wnioskodawców, polegających na przyjmowaniu wniosków i prowadzeniu korespondencji w ramach naboru wyłącznie w formie elektronicznej - z wykorzystaniem nowych funkcji Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, istnieje konieczność przesunięcia terminu jego przeprowadzenia.

W związku z powyższym zakłada się, że ogłoszenie przedmiotowego naboru nastąpi w listopadzie bieżącego roku.

 

Informacja dotycząca zmiany terminu przeprowadzenia planowanego na listopad 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 informuje o konieczności odstąpienia od przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, zaplanowanego, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok, na listopad 2019 r.

Powodem nieogłoszenia ww. konkursu w zaplanowanym terminie jest konieczność uzgodnienia właściwej ścieżki wdrażania na poziomie regionalnym Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia, określenia kryteriów wyboru projektów wykluczających możliwość pokrywania się interwencji w ramach programów profilaktycznych finansowanych ze środków PO WER oraz RPO WP 2014 – 2020, a także uzyskania pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia dotyczącej możliwości realizacji Regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) oraz akceptacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Przeprowadzenie powyższych czynności nie było możliwe przed ogłoszeniem wyników konkursu dla realizatorów ww. Programu w ramach PO WER.

Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi w wyjaśnieniach dla  Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, wstępne uzgodnienie zakresu i kryteriów dla konkursu zaplanowano podczas posiedzenia Komitetu Sterującego w  listopadzie/grudniu 2019 r.

W związku z powyższym zakłada się, że ogłoszenie przedmiotowego naboru nastąpi najwcześniej w I kwartale 2020 roku.

 

Informacje z 30 lipca 2019 r.

Aktualizacja informacji z dnia 26 czerwca 2019 r. dotyczącej zmiany terminów przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 oraz Działania 7.3 RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ponownie informuje o konieczności przesunięcia terminu zaplanowanych do przeprowadzenia w sierpniu 2019 r.:

 1. konkursów dedykowanych dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola:
  • Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe dla typu projektów: programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z form wsparcia, z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
  • Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości dla typu projektu: bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (wraz ze wsparciem doradczo-szkoleniowym).
 2. konkursu dla Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości dla typu projektu: bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Przyczyną nieogłoszenia ww. konkursów w lipcu br. jest w dalszym ciągu brak zatwierdzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Wskazane powyżej nabory zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu przedmiotowych Wytycznych. Zakłada się, że ich przeprowadzenie nastąpi we wrześniu br.

 

Informacja dotycząca zmiany terminu przeprowadzenia planowanych na sierpień 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 oraz Działania 8.5

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 informuje o konieczności odstąpienia od przeprowadzenia planowanych na sierpień 2019 r., zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020
na 2019 rok, naborów wniosków o dofinansowanie w ramach:

 1. Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla typu projektów: Finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego (opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień), w tym opieki psychiatrycznej i psychologicznej.
  Powodem nieogłoszenia ww. konkursu w zaplanowanym terminie są problemy przy opracowaniu modelu środowiskowego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o rezygnacji z ogłoszenia konkursu w oparciu o ww. model i przeprowadzeniu go na podstawie specyficznych kryteriów dostępu. Przedmiotowe kryteria muszą jednak zostać przyjęte przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia oraz Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  Zakłada się, że ogłoszenie przedmiotowego naboru nastąpi w listopadzie br.
 2. Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, dla typu projektów: Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z podziałem przyjętym w ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
  Przyczyną nieogłoszenia ww. konkursu w zaplanowanym terminie jest brak opublikowania zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, które zostały podpisane w dniu 18 lipca br., niemniej jednak brak ich publikacji powoduje, że dokument nie obowiązuje. Po opublikowaniu w/w Wytycznych niezbędna będzie weryfikacja, czy założone kryteria dostępu nie powinny zostać odpowiednio dostosowane.
  Zakłada się, że ogłoszenie ww. naboru nastąpi w październiku br.

 

Informacja z 26 czerwca 2019 r.

Informacja dotycząca zmiany terminu przeprowadzenia planowanego na lipiec 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 informuje o konieczności przesunięcia terminu zaplanowanego na lipiec br. naboru wniosków o dofinansowanie projektów, ujętego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, typ projektu: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w wysokości 43 000 000 PLN.

Przyczyną nieogłoszenia ww. konkursu w zaplanowanym terminie jest brak zatwierdzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Wymaga podkreślenia, że przyjęcie ww. dokumentu ma kluczowe znaczenie, gdyż w oparciu o jego zapisy tworzona będzie dokumentacja konkursowa.

Dodatkowo należy poinformować, że konkursy dedykowane dla MOF w ramach:

 • Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, zaplanowanego na czerwiec br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 95 000 000 PLN,
 • Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, zaplanowanego na czerwiec br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 22 000 000 PLN,

o których  przesunięciu Instytucja Zarządzająca informowała w maju br., z ww. powodu nie zostaną rozpoczęte w lipcu 2019 r.

Wskazane powyżej nabory zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu przedmiotowych Wytycznych. Zakłada się, że ich przeprowadzenie nastąpi w sierpniu br.

 

Informacja z 28 maja 2019 r.

Informacja dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia planowanych na czerwiec 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 oraz Działania 7.3 - konkursy dedykowane dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF).

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, informuje o konieczności odstąpienia od przeprowadzenia w pierwotnie planowanym terminie naborów wniosków o dofinansowanie dedykowanych dla MOF, ujętych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok w ramach:

 1. Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, zaplanowanego na czerwiec br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 95 000 000 PLN,
 2. Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, zaplanowanego na czerwiec br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 22 000 000 PLN.

Przyczyną nieogłoszenia ww. konkursów w zaplanowanym terminie jest brak zatwierdzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Wymaga podkreślenia, że przyjęcie ww. dokumentu ma kluczowe znaczenie, gdyż w oparciu o jego zapisy tworzona będzie dokumentacja konkursowa. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MIiR na etapie konsultacji publicznych ww. Wytycznych główne zmiany będą wynikały w szczególności z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu projektów w tym obszarze oraz wyników badań ewaluacyjnych, jak również zastrzeżeń audytorów ETO i KE dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których udzielane było dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dofinansowanie dla pracodawców na doposażenie/ wyposażenie miejsc pracy.

Wskazane powyżej nabory zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu przedmiotowych Wytycznych. Zakłada się, że ich przeprowadzenie nastąpi w lipcu br.

 

Informacje z 26 marca 2019 r.

Informacja dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia planowanych na kwiecień i maj 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach działań 7.7, 8.7, 8.8, 8.9 - konkursy dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, informuje o konieczności odstąpienia od przeprowadzenia w pierwotnie planowanym terminie naborów wniosków o dofinansowanie ujętych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok w ramach:

 1. Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na maj br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 12 260 000 PLN,
 2. Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na kwiecień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 11 950 000 PLN,
 3. Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na kwiecień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 5 970 000 PLN,
 4. Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowanego na kwiecień br., z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w łącznej wysokości 6 380 000 PLN.

Powodem nieogłoszenia ww. konkursów w zaplanowanym terminie jest konieczność zapewnienia komplementarności środków EFRR i EFS (realizowane projekty ze środków EFS, muszą wykorzystywać utworzoną infrastrukturę).

Jednocześnie mając na uwadze, że na skutek wycofania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, na obecnym etapie nie będzie możliwa weryfikacja, czy przedstawione do dofinansowania projekty finansowane z EFS są komplementarne z projektami dofinansowanymi ze środków EFRR, nie jest możliwe przeprowadzenie ww. naborów w pierwotnie zaplanowanych terminach.

Niemniej jednak, zakłada się, że ww. nabory zostaną przeprowadzone w grudniu 2019 r.

 

Informacja dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej ujętego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru wniosków w ramach Działania 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok na czerwiec 2019 roku.

Powodem nieogłoszenia ww. konkursu jest brak zainteresowania wśród  podmiotów uprawnionych do wsparcia.

Niemniej jednak, środki planowane do zaangażowania na dofinansowanie projektów w ramach odwoływanego naboru zostaną przeznaczone na nowy nabór w ramach typu projektu: Parki biznesowe, który zgodnie ze zaktualizowanym Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok zostanie przeprowadzony w lipcu br.

 

Informacja z 27 lutego 2019 r.

Informacja dotycząca odstąpienia od terminu przeprowadzenia naboru wniosków w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług ujętego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, informuje o odstąpieniu od terminu przeprowadzenia naboru wniosków w ramach Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, typ projektu Projekty z zakresu e-usług  w sektorze ochrony zdrowia RPO WP 2014-2020, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2019 rok na marzec 2019 roku.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Harmonogramie, termin rozpoczęcia przedmiotowego naboru uwarunkowany był uzyskaniem pozytywnej opinii Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia w zakresie kryteriów wyboru projektów oraz zatwierdzeniem przedmiotowych kryteriów przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020.

Wymaga podkreślenia, że do chwili obecnej Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 nie uzyskała pozytywnej opinii Komitetu Sterującego przy Ministerstwie Zdrowia w zakresie kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym istnieje konieczność odstąpienia od pierwotnie planowanego terminu przeprowadzenia naboru wniosków w ramach przedmiotowego działania.

Zakłada się, że przedmiotowy nabór zostanie ogłoszony w marcu/kwietniu 2019 roku.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS