Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w dziedzinie:

- Ekonomia społeczna

Termin

Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjmowane będą w terminie od 4 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu na Kancelarię WUP)

Szczegóły ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków o wpis do Wykazu zawarte są w załączonym ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dziedzinie Ekonomia społeczna (DOC, 79 KB)

Załącznik nr 1: Wzór wniosku i formularza kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta (DOC, 71 KB)

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia kandydata na eksperta o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (DOC, 81 KB)

Załącznik nr 3: Wzór zgody kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu na potrzeby udziału w wyborze projektów (DOC, 83 KB)

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020 (DOC, 80 KB)

Załącznik nr 5:Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (ZIP, 623 KB)